İngilizce - Türkçe İltica Terimleri

madde14 sitesinden
Jaakpaat (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 10.41, 11 Temmuz 2023 tarihli sürüm (P)
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara0-9

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başıA

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • abatement of an action: davanın düşmesi
 • abetting a crime: suça yataklık etmek
 • abduction: insan kaçırma
 • absence of a public hearing: duruşmanın alenî yapılmaması
 • absolutely necessary: mutlak biçimde zorunlu
 • absolute rights: mutlak haklar
 • absorption: benimsemek, benimsetmek, uyum sağlamak, toplum tarafından kabul edilmek
 • abuse: istismar, suiistimal
 • abuse of the right of petition dilekçe hakkının kötüye kullanılması
 • accede: kabul etmek
 • accelerated procedures: hızlandırılmış usuller, hızlandırılmış prosedür
 • access to court mahkemeye erişim
 • access to information bilgiye erişim
 • access to relevant files ilgili dosyalara erişim
 • accessibility erişilebilirlik
 • Accession Partnership Document (APD): Katılım ortaklığı belgesi
 • accord: anlaşma
 • acculturation: kültürel uyum
 • acquittal at first instance ilk derece mahkemesinde beraat
 • Acquis of the EU in the field of Justice and Home Affairs: Adalet ve İç İşleri Alanında AB Müktesebatı
 • Acquis of the Union and its Member States: AB ve AB Üye Devletleri için Geçerli Olan Müktesebat
 • action for damages uğranılan zarar için dava açmak
 • Action on the Rights of Children: Çocuk Haklarına İlişkin Eylem
 • adequate facilities yeterli kolaylıklar
 • adequate time yeterli zaman
 • adjourn the case davayı ertelemek
 • adjudication: karar verme/hüküm
 • adjudicator: karar mercii
 • admission:kabul, girme müsaadesi, bir ülkeye kabul
 • administrative detention idari gözaltı
 • administrative practice idari uygulama
 • administrative proceedings idari davalar
 • admissibility criteria kabul edilirlik/edilebilirlik kriteri
 • admissible/ility/decision kabul edilir/lik kararı, 
 • admit (evidence) (delil) kabul etmek
 • adoption: evlat edinme, benimseme, karar verme 
 • adoption of a judgment (mahkemenin) bir kararı vermesi/kabulü
 • adversarial trial/adversarial hearing tarafların hazır olduğu duruşma
 • additional (annexed) protocol: katma protokol
 • adultery:zina
 • affidavit of support: destek beyannamesi
 • after conviction mahkumiyet sonrası
 • age of criminal responsibility cezaî sorumluluk yaşı
 • aggravating factors: ağırlaştırıcı etkenler
 • agreement: anlaşma
 • aim amaç
 • aiding a crime: suça yataklık etmek
 • alien: yabancı, yabancı uyruklu
 • alienate temlik
 • allegation iddia, itham, isnat
 • allowance tazminat
 • alternative civil service alternatif sivil hizmet
 • allocation: yer tayini
 • amnesia: bellek kaybı
 • Amnesty International: Uluslararası Af Örgütü
 • amount to persecution: zulüm teşkil etmek
 • appeal on a point of law yasal bir sorun temelinde temyiz
 • appellant temyiz eden/temyize giden
 • applicability uygulanabilirlik
 • applicable provisions uygulanabilir hükümler
 • applicant: başvuru sahibi
 • application for release from detention tutulmanın/gözaltının sona ermesi için başvuru
 • apprehension tutuklama
 • applicant’s circumstances: başvuru sahibinin içinde bulunduğu durum
 • apprehend: gözaltına almak, alıkoymak, tutuklamak
 • arrival: varış
 • arbitrary: keyfi
 • arbitrariness keyfî/haksız eylem/işlem
 • arbitrary action keyfi hareket
 • arbitrary arrest/detention keyfi yakalama/gözaltına alma
 • arbitrary deprivation of liberty özgürlüğün keyfî biçimde kısıtlanması
 • arguable claim (belli delillerle) savunulabilir iddia
 • arrest yakalama, tutuklama
 • arrest warrant tutuklama/yakalama emri
 • assault: saldırı, taciz
 • Association for Solidarity with Refugees: Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)
 • Association of Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM): Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
 • assimilation: asimilasyon
 • asylum:sığınma, iltica
 • asylum claim: sığınma talebi
 • asylum policy: sığınma politikası, iltica politikası
 • asylum request: sığınma talebi
 • asylum seeker: Sığınmacı, ilticacı, sığınma başvurusu yapan
 • at stake: tehlikede, şansa bağlı
 • attribute: atfetmek
 • await: gözetim
 • award compensation/ damages tazminat vermek/tazminata hükmetmek


B

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • back-ground paper: bilgi notu
 • bailiff: mübaşir
 • basic criminal court: ceza mahkemesi
 • benefit of the doubt: şüphenin başvuru sahibi lehine yorumlanması
 • best practices: en iyi uygulamalar
 • bilateral (agreement) : ikili (anlaşma)
 • biased: taraflı
 • bill of indictment: iddianame
 • biometrics: biyometrik
 • binding judgement: bağlayıcı karar
 • birth certificate: doğum belgesi
 • bogus asylum seeker: sahte sığınmacı
 • border control: sınır kontrolü
 • bona fide (Latince): iyi niyet
 • bona fide applicant: iyi niyetli başvuru sahibi
 • bona fide refugees: iyi niyetli mülteciler, bona fide mülteciler, gerçek mülteciler 
 • bondage: esaret 
 • bonded labour: borçlandırarak çalıştırma
 • brain drain: beyin göçü
 • brain gain: beyin gücü kazanım
 • bringing before competent (legal) authority: yetkili (yasal) makama sunmak
 • buffer zone: tampon bölge
 • burden of proof: ispat yükümlülüğü
 • burden sharing: yük paylaşımıC

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • capacity building: kapasite oluşturmak
 • carrier liability: taşıyıcı(nın) sorumluluğu
 • caseload: dosya yükü
 • cautionary decision: tedbir kararı
 • certificate of identity: kimlik belgesi
 • cessation: sona ermek, mülteci statüsünün sona ermesi
 • cessation clause: mülteci statüsünün sona erdirilmesine ilişkin hükümler
 • chain deportation: zincirleme sınır dışı
 • checkpoint: kontrol noktası
 • child: çocuk
 • child adoption: çocuk evlat edinme
 • child exploitation: çocuklara yönelik sömürü/istismar
 • child labour: çocuk işçiliği
 • circular migration: dairesel göç
 • circumstantial or personal details: ikincil ya da kişisel detaylar
 • claim: ifade, talep, iddia
 • clandestine migration: gizli göç
 • coercion: zorlama
 • commentary: yorum
 • Commission: Komisyon
 • Commission Decision: Komisyon Kararı
 • Commission Directive: Komisyon Direktifi
 • Commission proposal: Komisyon tasarısı
 • Commission Recommendation: Komisyon Tavsiye Kararı
 • Commission Regulation: Komisyon Tüzüğü
 • Commissioner: Komisyon üyesi, komiser
 • Common European asylum and immigration policies: Ortak Avrupa İltica ve Göç politikaları
 • Common European Asylum System (CEAS): Ortak Avrupa İltica Sistemi
 • common minimum standards: ortak asgari standartlar
 • common territory: ortak topraklar
 • Community Law: Topluluk Hukuku (Avrupa) 
 • companion: kılavuz kitap, yoldaş, eşlik eden
 • complementary forms of protection: tamamlayıcı koruma çeşitleri
 • concerted action: ortak eylem
 • Conclusion on Countries in which there is generally no serious risk of persecution: Genel olarak ciddi bir zulüm riskinin bulunmadığı ülkeler hakkında karar
 • Conclusion on Registration of Refugees and Asylum Seekers: Mültecilerin ve Sığınmacıların Kayıt Edilmesine dair karar
 • confiscation: el koyma
 • conscientious objection: Vicdani ret
 • conscientious objector: Vicdani retçi
 • constitution: anayasa
 • constitute safe country of origin: güvenli menşe ülke teşkil etmek
 • Constitutional Court: Anayasa Mahkemesi
 • consular functions: konsolosluk işlemleri
 • consular officers: konsolosluk memurları
 • consular protection: konsolosluk koruması
 • contracting countries: taraf devletler
 • contractual obligations: akitten (sözleşmeden) doğan yükümlülükler
 • contravene (something): uyuşmamak, çatışmak
 • covenant: akit, anlaşma
 • Convention determining the state responsible for examining applications for asylum lodged in one of the member states of the European communities: Avrupa topluluğu üye devletlerinin birinde yapılan iltica başvurularına incelemekle sorumlu devletin belirlenmesine yönelik sözleşme
 • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme
 • convention refugees: sözleşme mültecileri, devletçe tanınan mülteciler
 • Cooperation Framework Agreement: İşbirliği Çerçeve Anlaşması
 • corrode: aşındırmak, çürütmek
 • cosmetic: göstermelik
 • Council of Ministers: Bakanlar Konseyi
 • Council Resolution on Minimum Guarantees for Asylum Procedures: İltica Prosedürünün Asgari Teminatlarına İlişkin Konsey Kararı
 • counterfeiting: sahtecilik
 • country in which a person is habitually resident: bir kişinin ikamet ettiği ülke
 • country of destination: Hedef ülke, Varış ülkesi
 • country of emigration: Göç veren ülke
 • country of first asylum: ilk iltica veya sığınma ülkesi 
 • country of origin: menşe ülke
 • country operation plans: ülke operasyon planları
 • court of peace: sulh ceza mahkemesi
 • credibility: inanılırlık
 • credibility assessment: inandırıcılığın değerlendirilmesi
 • criminal court of first instance: İlk derece ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi
 • criminal court of peace: sulh mahkemesi
 • cultural orientation: kültürel oryantasyon
 • custodial prison: nezarethane
 • custody: vesayet, velayet
 • customary international law: uluslararası teamül hukuku
 • customary law: teamül hukuku


D

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • de facto (latince): gerçekte (fiilen) var olan
 • de facto partner: de facto eş
 • de facto protection: de facto koruma
 • de facto statelessness:
 • de facto refugees: fiilen mülteciler, de facto mülteciler
 • debt bondage: borç esareti
 • deception: kandırmak, yanıltma, aldatma 
 • Declaration of States Parties: Taraf Devletler Beyannamesi
 • decree law: kanun hükmünde kararname
 • defendant: davalı
 • degrading treatment: küçük düşürücü muamele
 • dejure (latince): hak olarak ya da hukuken mevcut olan
 • dejure recognition: hukuken tanınma
 • deliberate deception or abuse of asylum procedures: iltica prosedürlerinde kasıtlı hile ya da ihlal
 • dependent: bakmakla yükümlü olduğu kişi
 • deport: sınır dışı etme
 • deportation: sınır dışı etme
 • derivative applicant: ikincil başvuru sahibi
 • derogation: aykırılık, istisnai uygulama
 • destination country: Varış ülkesi, Hedef ülke
 • detain: tutma, göz altına alma
 • detention: gözaltı, gözetim altı
 • detention house/center: gözaltı merkezi
 • determination: belirleme
 • determining authority: belirleyici merci
 • deterrent: caydırıcı
 • diaspora: diaspora
 • diplomatic asylum: diplomatik iltica
 • diplomatic protection: diplomatik koruma
 • discrimination: ayrımcılık
 • disembarkation: karaya çıkarma
 • displaced: yerinden edilmiş
 • dispose of: kurtulmak
 • documented migrant: kayıtlı/belgeli göçmen
 • documented migrant worker: kayıtlı/belgeli göçmen işçi
 • domestic remedies are exhausted: iç hukuk yolu tükenmiş
 • domestic violence: aile içi şiddet
 • domicile: ikametgah, daimi ikametgah yeri
 • draft office: askerlik şubesi
 • drafter: taslağı hazırlayan kişiler
 • due process: adil yargılama süreci
 • Dublin Convention: Dublin Sözleşmesi
 • durable solutions: kalıcı çözümlerE

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • economic migrant: ekonomik göçmen
 • eligibility: (mülteci statüsüne) uygunluk
 • Emergency legislation Acil Durum Mevzuatı
 • emigration : muhaceret
 • encouraging a crime: suça yataklık etmek
 • entry stamp: giriş damgası
 • environmental migrant: çevresel göçmen
 • environmental refugee: çevresel mülteci, iklim mültecisi 
 • epitome: somut örnek
 • epitomize: somut örneği olmak
 • escort: refakatçi
 • EU Acquis on asylum: AB İltica Müktesebatı
 • EU Justice and Home Affairs Commission: AB Adalet ve İçişleri Komisyonu
 • EURODAC Convention: EURODAC Sözleşmesi
 • European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: İnsan Hakları ve Temel özgürlüklerin korunmasına ilişin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) (AİHS)
 • European Court of Human Rights (ECHR): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
 • European Court of Justice (ECJ): Avrupa Adalet Divanı
 • European Police Office: Avrupa Polis Bürosu
 • European Refugee Fund: Avrupa Mülteci Fonu
 • ex officio remedy: resen çözüm
 • exacerbate: ağırlaştırmak, kötüleştirmek
 • examination, appeal and review of applications: Başvuruların incelenmesi, temyizi ve yeniden gözden geçirilmesi
 • examine an application in substance: başvurunun dayanağına ilişkin incelenmesi
 • exchange: mübadele
 • exclusion clause: mülteci statüsü dışında bırakan hükümler
 • EXCOM (the executive committee) : Yürütme Komitesi (EXCOM) 
 • exhaustion of local remedies: yerel çözümlerin tüketilmesi
 • exit visa: çıkış vizesi
 • expel: sınır dışı etmek
 • exploitation: istismar, suiistimal
 • expulsion: sınır dışı etme
 • expulsion order: sınır dışı etme emri
 • external border management: dış sınır yönetimi
 • external processing of asylum seekers: sığınmacıların dışarıda değerlendirilmesi
 • extradite: iade
 • extradition: suçluların iadesi
 • extra-procedural cases: prosedür dışı dosyalarF

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • facilitator: kolaylaştırıcı, angaje eden
 • facilitated migration: kolaylaştırılmış göç
 • false document: sahte belge
 • family reunification: aile birleştirmesi
 • family members: aile üyeleri
 • family unity and reunification: aile birliği ve aile birleştirmesi
 • female genital mutilation: kız çocuklarının sünneti
 • file charges: suç ithamı
 • first asylum principle: ilk sığınma ilkesi
 • flee: kaçmak
 • forced displacement: zorla yerinden edilme
 • forced labour: zorla çalıştırmak
 • forced military service: zorla askerlik yapmak
 • forced prostitution: zorla fuhuş
 • forced prostitution or sexual exploitation: zorla alıkoyarak fuhuş ya da cinsel istismar
 • forcible return: zorla dönüş
 • foreigners department: yabancılar şubesi
 • forged documents: sahte dokümanlar
 • forgery: sahtecilik
 • fraud: hile
 • fraudulent documents: sahte dokümanlar
 • freedom for expression, conscious and religion: düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
 • freedom of movement: hareket özgürlüğü/dolaşım serbestisi
 • front line area assembly: ileri toplama merkeziG

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • gender: toplumsal cinsiyet
 • gender based persecution: toplumsal cinsiyete dayalı zulüm
 • General Directorate of Security: Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Geneva Refugee Convention: Cenevre Mülteci Sözleşmesi (Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi)
 • genuine and stable marriage: gerçek ve istikrarlı evlilik 
 • geographic limitation: coğrafi çekince, coğrafi sınırlama
 • geographic reservation: coğrafi çekince, coğrafi sınırlama
 • gestate: gebe olmak
 • gestation: gebelik
 • global consultations: küresel istişareler
 • good will: iyi niyet
 • granting refugee status: mülteci statüsünün verilmesi
 • grounds of inadmissibility: kabul edilmeme nedenleri
 • group determination: grup olarak mülteci statüsü belirleme
 • guardian: vasi
 • guardian by nature: veli
 • guardianship: vesayet, velayet
 • guesthouse: misafirhane
 • guideline: kılavuz ilkeH

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı


 • habeas corpus (Latince): Alıkoyma veya tutmanın yasallığının mahkemece incelenmesi, ihzar emri
 • hearing: duruşma
 • Helsinki Citizens Assembly (hCa):Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)
 • High Commissioner: Yüksek Komiser
 • High Level Working Group: Üst Düzey Çalışma Grubu
 • host community: ev sahibi toplum
 • host country: ev sahibi ülke
 • host third country: ev sahibi üçüncü ülke
 • Human Resource Development Foundation: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
 • human rights: insan hakları
 • Human Rights Agenda Association (HRAA): İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)
 • Human Rights Association (HRA): İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • human smuggling: insan kaçakçılığı
 • human trafficking: insan ticareti
 • humanitarian principles: insancıl ilkeler
 • humanitarian law: insancıl hukuk
 • humanitarian clause: insani yardıma ilişkin madde
 • humanitarian partners: insani ortaklar, insani yardım temin eden ortaklarI

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • identity document: kimlik belgesi
 • illegal employment: yasadışı çalışma
 • illegal entry: yasadışı giriş
 • illegal immigrants: yasadışı göçmen
 • immigration: göç
 • immigrant: göçmen
 • immigration officer: göçmen işleri yetkilisi
 • immigration status: göçmen statüsü
 • immigration zone: göç bölgesi
 • impending expulsion measure: inceleme aşamasında olan sınır dışı etme kararı
 • implementing measure: uygulama tedbiri
 • implementing provisions: uygulama hükümleri
 • in the best interest of children: çocuğun yüksek yararına
 • inalienable: devredilemez
 • inclusion clause: mülteci statüsü kazanılmasına ilişkin hükümler
 • independent claimant (IC): başvuru sahibi
 • independent review authority: bağımsız gözden geçirme mercii
 • individual cases: münferit (bireysel) dosya
 • individual determination procedure: münferit belirleme prosedürü
 • individuals fleeing from their country: kendi ülkesinden kaçan bireyler
 • individuals suffering persecution:
 • individual migration: bireysel göç
 • injunction: ihtiyati tedbir
 • influx: kitlesel akın
 • information campaign: bilgilendirme kampanyası
 • inhuman treatment: gayri insani muamele
 • inland camps: ülke içi kamplar
 • instrument: belge, araç
 • integration: entegrasyon
 • intention: kasıt
 • interception: durdurma, müdahale etme 
 • intergovernmental organizations: hükümetler arası kuruluşlar (örgütler)
 • internal displacement: ülkesinde yerinden edilme
 • internal flight alternative: dahili kaçış alternatifi
 • internal migration: iç göç
 • internally displaced persons (IDPs): ülkesinde yerinden edilmiş kişiler (IDP)
 • international criminal law: uluslararası ceza hukuku
 • international protection: uluslararası koruma
 • international refugee law: uluslararası mülteci hukuku
 • interview: görüşme
 • International Catholic Migration commission (ICMC): Uluslararası Katolik Muhacerat (Göç) Örgütü
 • International Criminal Court: Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • International Organization for Migration (IOM): Uluslararası Göç Örgütü
 • International Refugee Organization (IRO): Uluslararası Mülteci Örgütü
 • investigation judge: tetkik hakimi
 • involuntary repatriation: istek dışı geri dönüş
 • irregular migrant: düzensiz göçmen
 • irregular migration: düzensiz göç
 • irregular movers: düzensiz yer değiştirenler
 • irregular or secondary movements: düzensiz ya da ikincil hareketlerJ

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • Joint Actions: Ortak Eylemler 
 • judicial and extrajudicial documents: hukuki ve hukuki olmayan dokümanlar
 • judicial courts: yargı mahkemeleri
 • judicial review: mahkeme kararı
 • judicial stage: yargı yolu
 • jurisdiction: yargı yetkisi
 • jurisprudence: içtihat
 • jus cogens (latince): Münferit tarafların iradesine bakılmaksızın, bağlayıcılığı bakımından mutlak olan hukuk kuralı.
 • Justice and Home Affairs Council: Adalet ve İçişleri Konseyi
 • juvenile courts: çocuk mahkemeleriK

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 

 • kidnapping: insan kaçırmaL

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • Law of nations: milletler hukuku
 • Law on Settlement:İskân Kanunu
 • Law on the Prevention and Prosecution of Smuggling: Kaçakçılığın Men ve Takibine İlişkin Kanun
 • Law Related to Residence and Travel of Foreigners in Turkey: Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
 • lawful: yasal
 • lawful admission: yasal giriş
 • Legal Affairs and Citizens Rights Committee: Hukuki İşler ve Vatandaş Hakları Komitesi
 • legal counselling: hukuki danışmanlık
 • legal protection: yasal koruma
 • legal remedy: hukuki çözüm
 • legalization: yasallaştırma
 • legitimate: meşru
 • Lesepase (laissez-passer): Resmi seyahatler için BM tarafından kendi çalışanlarına verilen bir seyahat belgesi
 • letter and spirit of the law: kanunların lafzı ve ruhu
 • leverage: kaldıraç etkisi
 • liaison magistrate: irtibat memuru
 • liaison officer: irtibat görevlisi
 • lifting the geographic limitation: coğrafi çekincenin kaldırılması
 • lineage: soy
 • long-term migrant: uzun vadeli göçmen
 • loss of nationality: vatandaşlığın kaybedilmesi


M

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • mala fide (Latince): kötü niyetle, yanıltma veya aldatma taşıyan.
 • mandate: himaye, görev, görev yetkisi
 • mandate refugees: BMMYK’nın tanıdığı mülteciler
 • manifestly unfounded claims: açıkça dayanaksız veya mesnetsiz talepler
 • marginalization: marjinalleşme
 • marriage of convenience: evlenme kolaylığı
 • massive influx: kitlesel sığınma
 • means of proof: ispat araçları
 • membership of a particular social group: belli bir sosyal gruba mensup olmak
 • migrant: göçmen
 • migrants for settlement: Yerleşim amacıyla gelen göçmenler
 • migrant smuggling: göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı
 • military courts: askeri mahkemeler
 • ministers for immigration: göçten sorumlu bakanlar
 • minors: reşit olmamış çocuklar
 • mixed agreement: karma anlaşmaN

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • National Action Plan: Ulusal Eylem Planı
 • national territory: Ülke toprakları
 • national treatment: ulusal muamele
 • nationality: tabiiyet
 • naturalization: vatandaşlığa alınma
 • naturalized citizen: sonradan vatandaşlığa kabul edilen kimse
 • net migration: net göç
 • neutrality: tarafsızlık
 • no fly zone: uçuşa kapalı bölge
 • non-admission: (ülkeye) kabul edilmeme
 • non-convention refugees: sözleşme dışı mülteciler
 • non-discriminatory : ayrımcı olmayan
 • non-national: vatandaş olmayan kişiler
 • non-refoulement: non-refoulement, zulüm riski taşıyan yere geri göndermeme
 • non-state actors: devlet dışı aktörler
 • notification: tebliğ etmekO

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • oath: yemin
 • Office of High Commissioner for Refugees: Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)
 • Official Journal: Resmi Gazete
 • ombudsman: ombudsman (Vatandaşların devlet kurumları hakkındaki şikayetlerini almak, araştırmak ve bildirmekle görevlendirilen yetkili)
 • operational issues: operasyonel konular 
 • organized crime: organize suç P

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • Palermo Protocols: Palermo Protokolleri.  Sınır Aşan Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşme'ye (2000) ek protokoller: Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol; İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol; Yasadışı Ateşli Silahlar, Mühimmat ve İlgili Malzemelerin Üretimi ve Ticaretine Karşı Protokol
 • Passport Law: Pasaport Kanunu
 • penal sanctioning: cezai müeyyide
 • pending: inceleme sürecindeki
 • pending cases: inceleme aşamasında olan dosyalar, devam eden dava/dosyalar 
 • people of concern: ilgi alanındaki kişiler
 • persecution: zulüm
 • persona non grata (Latince): “İstenmeyen kişi”. İstenmeyen veya arzu edilmeyen kişi. Diplomatik bağlamda, ev sahibi ülke tarafından reddedilen kişi.
 • phone counselling: telefonla danışmanlık
 • plenipotentiary: tam yetkili temsilci
 • plight: kötü veya ciddi durum
 • policy: politika
 • population displacement: nüfüsun yerinden edilmesi
 • population flows: nüfus akışları/hareketleri 
 • poverty migrant: yoksulluğa bağlı göçme
 • practitioner: uygulayıcı
 • preliminary ruling: ön karar
 • present further representation: ilave beyanda bulunma
 • presentation of the fact by the applicant: sahibinin (başvurucunun) gerekçesini sunması
 • prevention of refugee situation: mülteci krizinin önlenmesi
 • prima facie (Latince): varışta
 • prima facie refugees: varışta mülteciler, prima facie mülteciler
 • principle claimant: asıl başvuru sahibi
 • principle of non-discrimination: ayrımcılık yapmama ilkesi
 • principle of non-refoulement: non-refoulement veya geri göndermeme ilkesi
 • principle of proportionality: orantılılık İlkesi
 • principle of suspensive effect of the appeal: temyizin geçici durdurma ektisi
 • pro bono (Latince): Kamu yararı için, ücretsiz
 • procedures at first instance: ilk mülakat prosedürleri
 • procedures of appeal: itiraz usulleri
 • processing applications: başvuruların değerlendirilmesi, başvuruların işleme konulması
 • prosecution: kavuşturma
 • protection of persons fleeing persecution: zulümden kaçanların korunması
 • prototype: kendi türünde ilk, prototip 
 • protracted refugee: sürüncemede bırakılan mülteciler
 • public international law: devletler umumi hukuku
 • push back: geri itme


Q

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • qualification directive: (kimin mülteci olacağı konusunda) nitelik yönergesi
 • qualified majority: nitelikli çoğunluk
 • quasi-judicial: yargı, yargısalR

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 

 • ratification: onaylama
 • re-admission: geri kabul
 • readmission agreement: geri kabul anlaşması
 • reasons in fact and law: hakiki ve hukuki nedenler
 • receive refugee: mülteci kabul etmek
 • receiving country: göç alan ülke, kabul eden ülke
 • reception centres: kabul merkezleri
 • recognition: kabul, tanıma
 • recommendation: tavsiye kararı
 • refoulement: geri gönderme, refoulement 
 • refugee: mülteci
 • refugee admission centre: mülteci kabul merkezi
 • Refugee Convention: Mülteci Sözleşmesi
 • refugee generating countries: mülteci üreten ülkeler
 • refugee obligations: mültecilerin yükümlülükleri
 • refugee outflow: kitlesel kaçış
 • refugee producing countries: mülteci üreten ülkeler
 • refugee protection: mültecilerin korunması
 • refugee receiving country: mülteci kabul eden ülke
 • refugee reception centre: mülteci kabul merkezi
 • refugee status determination procedure (RSD procedure): mülteci statüsü belirleme prosedürü
 • refugees sur place: yerinde mülteciler
 • regional administrative courts: il idare mahkemesi
 • reinforcing a community development approach: toplumsal gelişim yaklaşımının güçlendirilmesi
 • reintegration: topluma yeniden kazandırma, yeniden bütünleşme
 • rejected cases: reddedilen dosyalar
 • relaxed visa regime: hafifletilmiş vize işlemleri
 • relief-substitution strategy: rahatlatıcı stratejiler
 • removal: gönderme
 • repatriate: kendi memleketine geri gönderilen kimse
 • repatriation: geri dönüş
 • repression: baskı
 • repression of minorities: azınlıklara uygulanan baskı
 • resettlement: (yeniden) yerleştirme
 • resettlement country: yerleştirme ülkesi
 • resettlement in a third country: üçüncü ülkeye yerleştirme
 • residence permit: ikamet veya oturma izni
 • Resolution on Manifestly Unfounded Applications for Asylum: Dayanaksız İltica Başvurularına İlişkin Karar
 • response mechanisms: müdahale mekanizmaları
 • restitution: mülkiyetin iadesi
 • return: iade, geri dönüş
 • revocation: iptal, fesih
 • right to education: eğitim görme hakkı
 • right to work: çalışma hakkı
 • right to access to fair and impartial tribunal: adil ve tarafsız yargılanma hakkına erişim
 • right to an effective remedy: etkin bir çözüme başvurma hakkı
 • right to appeal: temyiz hakkı
 • right to be issued identification and travel documents: kimlik ve seyahat belgesi alabilme hakkı
 • right to effective remedy before a national authority: ulusal bir yetkili nezrinde etkin bir çözüme başvurma hakkı
 • right to reject at the border: sınırda reddetme hakkı
 • right to seek asylum: sığınma hakkı
 • Romans: Romanlar, Çingeneler
 • route: güzergahS

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 

 • safe third country: güvenli üçüncü ülke
 • safe third country notion: güvenli üçüncü ülke kavramı
 • safeguard: koruyucu tedbir
 • satellite city: uydu kent
 • Schengen Implementation Agreement: Schengen Uygulama Anlaşması
 • screening: tarama
 • second instance decision: ikinci inceleme kararı
 • self reliance: kendi kedine yeterlilik
 • separated children: ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar
 • Settlement Law: İskan Kanunu
 • sexual abuse: cinsel istismar
 • sexual orientation: cinsel yönelim
 • sexual violence: cinsel şiddet
 • shelter: barınacak yer, barınma yeri, sığınma evi 
 • simple offence: adi suç
 • simplified procedures: sadeleştirilmiş prosedürler
 • Single European Act: Tek Avrupa Senedi
 • single head of household: tek ebeveynli aile, anne ve babanın ikisinin birden mevcut olmadığı aileler
 • spontaneous migration: spontane /kendiliğinden gelişen göç
 • state of origin: menşei devlet
 • stateless persons: vatansız kişiler
 • statelessness: vatansızlık
 • status determination: statü belirleme
 • statute: tüzük
 • statutory refugees: Sözleşme öncesi mülteciler (1951 Sözleşmesi öncesi yasalarla tanınan mülteciler) 
 • stay permit: kalış izni
 • subsequent application: müteakip başvuru
 • subsidiary protection: ikincil koruma,  tamamlayıcı koruma
 • substance of an asylum seeker’s claim: sığınma talebinin dayanağı
 • substantive application: bağımsız başvuru
 • substitute: vekil, temsilci
 • supreme administrative court: yüksek idare mahkemesi
 • sur place refugees: yerinde mülteciler, nedenleri ülkeleri dışındayken oluşmuş mülteciler
 • surveillance: takip aşaması
 • suspensive effects: taliki etkiler


T

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 

 • temporary asylum: geçici sığınma
 • temporary humanitarian evacuation programme: geçici insani tahliye programı
 • temporary protection: geçici koruma
 • temporary protection status: geçici koruma statüsü
 • termination of stay: kalış süresinin sona ermesi
 • territorial asylum: ülkesel sığınma
 • territorial jurisdiction: ülkesel yargı yetkisi
 • territory of States: ülke toprakları
 • third country: üçüncü ülke
 • third country national: üçüncü ülke vatandaşı
 • to be an object of persecution: zulüm mağduru olmak, zulme maruz kalmak
 • trafficker: tacir (insan ticareti yapan kişi) 
 • trafficking children for the purpose of prostitution or sexual abuse: fuhuş, cinsel sömürü amaçlı çocuk kaçakçılığı
 • trafficking in human beings: insan ticareti
 • Treaty of Amsterdam: Amsterdam Antlaşması
 • Treaty of European Communities: Avrupa Toplulukları Anlaşması
 • trustee: kayyım
 • Turkish Asylum Regulation: Türk İltica Yönetmeliği, 1994 YönetmeliğiU

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 V

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 

 • voluntary repatriation: gönüllü geri dönüş
 • voluntary return: gönüllü geri dönüşW

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 

 • well founded fear of persecution: haklı zulüm korkusu
 • well-founded application: haklı başvuru
 • withdrawal of refugee status: mülteci statüsünün geri çekilmesi
 • witness: şahit, şahit olmakX

İçindekiler

0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Sayfanın başı

 • xenophobia: yabancı düşmanlığı, korkusu