No:82 Koruma Amaçlı Sığınma Konusunda Alınan Kararlar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


No: 82 (XLIX) – 1997 KORUMA AMAÇLI SIĞINMA KONUSUNDA ALINAN KARARLAR


Yürütme Komitesi,

(a)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevinin asli önemini hatırlatmakta;

(b)Doğrudan doğruya 1948 İnsan Hakları Bildirgesi’nin 14. Maddesi’nde (1) belirlenen sığınma talep etme ve bundan yararlanma hakkından kaynaklanan sığınma kurumunun, mültecilerin uluslararası korumadan yararlanmasına yönelik en temel mekanizmalardan biri olduğunu onaylamakta;

(c)Mülteci krizlerinin giderek daha da karmaşık bir durum sergilemesinin sığınma kurumu için ciddi ve yeni ortaya çıkan bir sorun oluşturduğunu endişeyle kaydetmekte;

(d)Bu güçlükler karşısında, genel olarak sığınma kurumuna karşı saygı gösterilmesi gereğini yeniden ifade etmekte ve bu durum karşısında aşağıdaki konulara dikkati çekmeyi uygun bulmaktadır;

(i)Resmi olarak mülteci statüsünü kazanmış olsunlar veya olmasınlar, ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal grup veya siyasi fikri benimseme nedeniyle yaşamları veya özgürlüklerinin tehlikeye girdiği toprakların sınırlarına herhangi bir şekilde mültecilerin veya İşkence veya Diğer Zalimce, İnsanlıkdışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezalandırmaların Engellenmesine İlişkin 1984 Sözleşmesi’nde de belirlendiği gibi, işkenceye maruz kalma tehlikesinden şüphelenmek için yeterli nedenin bulunduğu kişilerin geri gönderilmesi veya sınırdışı edilmesini önleyen zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesi;

(ii)1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’ne uygun olarak, sığınmacıların mülteci statüsünün belirlenmesi sırasında ve korunma ihtiyaçları açısından adil ve etkili usullere erişimi;

(iii)mültecilerin Devletlerin ülkelerine kabul edilmeleri gereği ve sınırlarda mülteci statüsünün belirlenmesinde ve koruma ihtiyaçlarının giderilmesinde hiçbir şekilde reddedilmemeleri

(iv)Yüksek Komiser’in ilgilendiği kişilerin BMMYK’ya hızlı, güvenli bir şekilde ve engellenmeksizin ulaşabilmesi

(v)1951 Sözleşmesi’nin 1 F Maddesi’nde ve ilgili diğer belgelerde şart koşulan hariç tutma paragraflarının uygulanması sayesinde, hak sahibi olmayan kişilerin koruma şemsiyesi altına alınmaması yoluyla sığınma kurumunun istismar edilmeksizin bütünlüğünün korunması;

(vi)sığınmacılara ve mültecilere mevcut insan hakları ve ilgili uluslararası belgelerle ortaya konan mülteci hukuku standartları çerçevesinde muamele gösterme zorunluluğu;

(vii)evsahibi Devletlerin gerektiğinde uluslararası örgütlerle birlikte çalışarak silahlı veya askeri unsurları tespit ederek mülteci topluluklarından uzak tutma ve sığınma kurumunun huzur niteliğini korumak amacıyla mültecileri mümkün olduğunca menşe ülkelerinin sınırlarından uygun bir mesafede güvenli yerlerde yerleştirmeye çalışma sorumluluğu;

(viii)mültecilerin ve sığınmacıların evsahibi Devletlerin yasalarına saygı duyma ve bunlara uyma görevleri;

(e)İlgili tüm tarafları, sığınma kurumunun dayandığı hükümlere saygı duymaya ve uymaya, gerçek insaniyet, uluslararası dayanışma ve sorumluluk paylaşımı ruhu içinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır;