No:78 Vatansızlığın Önlenmesi Ve Azaltılması Ve Vatansız Kişilerin Korunması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1995 (Yürütme Komitesi - 46. Oturum)


No: 78 (XLVI) VATANSIZLIĞIN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI VE VATANSIZ KİŞİLERİN KORUNMASI


Yürütme Komitesi,


Her bireyin vatandaşlık hakkı bulunduğunu ve hiçkimsenin bu vatandaşlık hakkından keyfi olarak mahrum edilemeyeceğini kabul ederek,


Kişinin kendi milliyetini belirleyememesi de dahil olmak üzere vatansızlık olgusunun yerinden edilme uygulamasına yol açabileceği üzerinde durmuş,


Vatansızlığın önlenmesi ve azaltılması ve vatansız kişilerin korunması uygulamalarının potensiyal mülteci sorunlarının önlenmesi konusunda büyük önem taşıdığını vurgulayarak,


(a)Vatansız mülteciler ve vatansızlık olgusunun azaltılması konularının Yüksek Komiser’e zaten sorumluluk yüklenmiş olduğunu belirtmekte, BMMYK’yı, Genel Kurul’ca kendisine, 1961 Sözleşmesi’nin Vatansızlığın Azaltılması’na İlişkin 11 No’lu Kararı’nca verilmiş olan işlevleri yerine getirmeye yönelik olarak yüklenen sorumluluğun yanı sıra uluslararası koruma sağlama ile ilgili sözleşme öncesi işlevini ve önleyici çalışmalarının bir parçası olarak vatansızlar adına gerçekleştirmekte olduğunu etkinliklerini sürdürmeye özendirmektedir;


(b)Devletleri, uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun bir biçimde, özellikle kişinin vatandaşlık haklarının keyfi bir biçimde kendisinden alınmasının önlenmesi ve daha önce başka bir milliyeti olmaksızın ya da başka bir milliyet almaksızın bir milliyetin terk edilmesine izin veren hükümlerin ortadan kaldırılması yoluyla vatansızlığın azaltılmasına yönelik vatandaşlık yasaları çıkartmaya çağırmaktadır;


(c)BMMYK’dan, aşağıda adı geçen düzenlemelere taraf Devlet sayısının sınırlı olması nedeniyle Vatansızların Statüleri ile ilgili 1954 Sözleşmesi’ne ve Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin 1961 Sözleşmesi’ne katılımı etkin bir biçimde teşvik etmesinin yanı sıra ilgili Devletlere vatandaşlık hakları yasalarının hazırlanması ve uygulanması konusunda gerekli teknik ve danışmanlık hizmetlerini vermesinig istemektedir;


(d)Ayrıca BMMYK’dan, bilgi aktarımı, personel ve devlet yetkililerinin eğitimi yoluyla vatansızlığın önlenmesi ve azaltılmasını etkin biçimde teşvik etmesini ve diğer ilgili örgütlerle kurulan işbirliğini daha da geliştirmesini istemektedir;


(e)BMMYK’yı, Yürütme Komitesi’nin kırk yedinci oturumundan başlamak üzere iki yılda bir vatansızlarla ilgili olarak gerçekleştirilen etkinlikler konusunda, özellikle vatansızlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin ve uluslararası ilkelerin uygulanması konusunda, vatansızlık sorununun boyutları da dahil olmak üzere bilgi sağlamaya davet etmektedir.