No:57 Mültecilerin Statüsüne dair 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün Uygulanması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1989 (Yürütme Komitesi-40.Oturum)
No.57 (XL) MÜLTECİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN
1951 KONVANSİYONU VE
1967 PROTOKOLÜNÜN UYGULAMASI[1]


Yürütme Komitesi,


Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi’nin kırkıncı yıldönümünün 1991’de kutlanacağını hatırda tutarak;


Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’nün mülteci koruması ve mültecilerin iltica ülkesindeki statülerinin desteklenmesi bakımından taşıdığı asli önemi tekrarlayarak;


Yürütme Komitesi’nin otuz yedinci oturumunda alınan ve diğer konuların yanısıra Sözleşme ile Protokolün etkin bir şekilde uygulanmasının önemini vurgulayan 42 ve 43 sayılı Kararları (XXXVII) dikkate alarak;


Bu düzenlemelerin Taraf Devletler tarafından tümüyle ve etkin bir şekilde uygulanması gereğinin altını çizerek;


1951 Sözleşmesi’nin 35. Maddesi uyarınca, Taraf Devletler’in BMMYK’nin Sözleşmeye ilişkin denetmenlik görevini ve bu görev dahilinde uygulama konusundaki bilgi ve istatistiksel verilerin sağlanması çalışmalarını desteklemeleri gerektiğini dikkate alarak;


a)Sözleşme ve Protokol hükümlerinin, bu düzenlemelerin hedef ve amaçlarına tümüyle uygun bir şekilde uygulanabilmesi bakımından Devletler tarafından olumlu ve insani bir yaklaşımın benimsenmeye devam edilmesi gereğini vurgulamıştır;


b)Bu uluslararası mülteci düzenlemelerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Devletlerin gerekli olan uygun yasal ve/veya idari önlemleri almayı değerlendirmeleri yönündeki isteğini tekrarlamıştır;


c)Devletleri, bu düzenlemelerin tümüyle uygulanmasını önleyen olası yasal veya idari engelleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için gerekli olan her türlü adımı atma konusunda değerlendirme yapmaya çağırmıştır;


d)Yüksek Komiser’in 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nün uygulanması konusunda bu Alt Komite tarafından Sözleşmenin kırkıncı yıldönümü kutlamaları dahilinde değerlendirilmek üzere daha ayrıntılı bir rapor hazırlamasını istemiş ve Taraf Devletleri, istendiğinde her ülkeyle ilgili olarak sözleşme ve/veya Protokol uygulamaları konusundaki ayrıntılı bilgileri zamanında Yüksek Komiser’e vermek suretiyle bu çalışmayı kolaylaştırmaya çağırmıştır.
  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.