No:55 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK TüzüğüDOSYA ADI: 55-64


1989 (Yürütme Komitesi-40.Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİNİN
ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASINA
İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No. 55 (XL) GENEL


Yürütme Komitesi,


a)Yüksek Komiser’in koruma sorumluluklarının öncül niteliğini ve asli önemini yeniden dile getirmiştir;


b)BMMYK’nin halihazırdaki mali durumundan duyulan kaygıyı ifade etmiş ve bu bağlamda BMMYK ile birlikte Devletleri, kamu ve sivil toplum örgütleri ile genelde uluslararası kamuoyunu koruma etkinliklerine gerekli önceliği vermeye ve bunların etkililiğini ve verimliliğini sağlamak üzere çalışmaya çağırmıştır;


c)Mültecilerin güvenliklerinin ve fiziksel bütünlüklerinin temel koruma ilkelerine gösterilen saygıya bağlı olduğunu belirtmiş ve Devletlerin, statüleri belirleninceye ve dosyalarına gereken çözüm bulununcaya kadar mültecileri kabul ederek almaya devam etmelerini istemiştir;


d)Mültecilerin korunmasının bazı Devletlerde sınırdışı etme ve mültecilerin zulüm riski olan ülkeye geri gönderilmesi yoluyla veya özel durumlarını dikkate almayan birtakım uygulamalarla ciddi bir şekilde tehlikeye sokulmasından duyulan derin kaygıyı dile getirmiş ve tüm Devletleri bu tür uygulamalardan uzak durmaya ve özellikle de bu tür uygulamalara karşı koyulan temel yasaklamalara rağmen mültecileri geri çevirmek veya ülke dışına çıkarmak gibi uygulamalara başvurmamaya çağırmıştır;


e)İlgili ölçütlere göre mülteci olarak tanınmaları için geçerli hiçbir belirgin nedeni olmayan kişilerin mülteci statüsü talep etmelerinin, bazı Devletler açısından ciddi bir sorun oluşturmaya devam etmesinden ve bu gibi taleplerin mülteci olarak tanınmak için anlamlı nedenleri bulunan başvuru sahiplerinin çıkarlarını da zedelemesinden duyulan kaygıyı dile getirmiştir;


f)Bu bağlamda uluslararası ölçütlere ve uygun yasal teminatlara uygun olarak, statü belirleme usulünün hızlı ve etkili bir biçimde işletilmesinin önemini vurgulamıştır;


g)Dünyanın çeşitli bölgelerinde, sığınma talep etmek üzere bir ülkeye yasadışı giriş yapan ya da hukuka aykırı olarak bulunan kişilerin durumları belirleninceye kadar hali hazırda alıkonma veya benzeri kısıtlayıcı uygulamalara maruz kalan çok sayıda mülteci ve sığınmacının durumundan duyulan kaygıyı ifade etmiş ve bu tür kişilerin alıkonmasına ilişkin gerekçelere çerçeve oluşturan 44 No.lu Kararı’nı (XXXVI) tekrarlamıştır;


h)Dünyanın çeşitli bölgelerindeki mültecilerin ve sığınmacıların hak ve güvenliklerinin ciddi bir biçimde ihlal edilmesi ve bununla birlikte silahlı kuvvetlerde zorla istihdam edilmesi konusunda duyulan kaygıları ifade etmiştir;


i)Mültecilerin kamplarına ve yerleşim yerlerine yapılan askeri ve silahlı saldırılar konusunda 48 No.lu Kararı (XXXVIII) yeniden hatırlatmış ve ilgili tüm tarafları BMMYK’ye ulaşma konusu da dahil olmak üzere, mevcut tüm kurallara saygı göstermeye çağırmıştır;


j)Çok sayıda Filistinli’nin de dahil olduğu, dünyanın çeşitli bölgelerindeki farklı mülteci gruplarının yeterli uluslararası korumadan mahrum olmasından duyulan kaygıyı ifade etmiş ve bu kişilerin koruma ihtiyaçlarına yanıt verilmesi için Birleşmiş Milletler sistemi içinde çaba gösterilmeye devam edileceğini umduğunu belirtmiştir;


k)Devletlerin uluslararası uygulamalara uygun olarak suçluların iadesi konusundaki mevzuatın veya düzenlemelerinin, mültecilerin temel haklarını korumaya yönelik koruma veya muafiyetleri içermesini sağlayacağı yönündeki inancını ifade etmiştir;


l)Çok sayıda mültecinin gönüllü geri dönüş suretiyle sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmuş olmalarından duyulan memnuniyeti ifade etmiş ve bu bağlamda Gönüllü Geri Dönüş konulu 40 No.lu Kararın (XXXVI) önemini vurgulamıştır;


m)Yeniden yerleşimin bazı mülteciler için olası bir çözüm olmakla kalmayıp aynı zamanda bireysel olaylarda bir koruma önlemi olduğunun da altını çizmiş, çeşitli Afrika Devletlerinin bu tür yeniden yerleşim fırsatlarını sağlamasını memnuniyetle karşıladığını bildirmiş ve tüm devletleri bireysel mültecilerin korunmasına yönelik acil durumlara yanıt verebilmek için gerekli yerleri hızla hazır hale getirmeye davet etmiştir;


n)Ofisin mülteci hukukunun ilerletilmesi ve yayılması konusunda ve özellikle hükümet görevlilerinin ve diğer ilgili görevlilerin koruma alanında eğitildiği kursların organizasyonunda gösterdiği başarıyı müşahede etmiş ve Yüksek Komiser’in, bu tür koruma eğitimi kurslarını önemli bir ölçekte devam ettirmek üzere her türlü çabayı göstererek etkinliklerini sürdürmesini istemiştir;


o)Macaristan’ın Mültecilerin Statüsüyle ilgili olan 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’ne katılımını memnuniyetle karşılamış ve Yüksek Komiser’in bu düzenlemelerin evrensel geçerlililiğini sağlamaya yönelik etkin çalışmalarını desteklemiştir;


p)Uluslararası Koruma İle İlgili Bütünün Alt Komitesi’nin kurulmasından bu yana, mülteci koruma alanında mevcut yetersizlik ve sorunların belirlenmesi konusunda, mülteci sorunu ile ilgili politikaların geliştirilip yönlendirilmesi sırasında Devletler’in, BMMYK’nın ve diğer kuruluşların ortaya koyduğu uluslararası kurallar olan kararları alarak oynadığı önemli rolü yeniden onaylamıştır;


q)Bu görevin önemi dolayısıyla ve Alt Komite’nin herhangi bir konunun tüm yönlerini derinlemesine inceleyebilmesi için, Alt Komitenin gündeminin mültecilerin uygulamada yararına olan tercihen bir veya iki konuyla sınırlandırılmasına, yıllık toplantıların arasında gayriresmi çalışma gruplarınca yapılacak toplantıların daha yararlı olduğuna ve gerektiğinde belirli bir konunun Alt Komite’nin sonraki toplantılarında ele alınabileceğine karar vermiştir.  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Döküman No:12A (A/44/12/ Ek I)’da yer almaktadır.