No:47 Çocuk Mülteciler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1987 (Yürütme Komitesi- 38. Oturum)


No. 47 (XXXVIII) ÇOCUK MÜLTECİLER[1]


Yürütme Komitesi,

(a)Yüksek Komiser’i Çocuk Mültecilere İlişkin Raporu (EC/SCP/46) dolayısıyla takdir etmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çocukların insan haklarının ihlal edilmesinden duyulan ciddi kaygıyı ve çocukların geniş mülteci nüfusu içindeki özel ihtiyaç ve hassasiyetlerini ifade etmiştir;


(b)Çocuk mültecilerin dünya mülteci nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturduğunu ve içinde bulundukları koşulların kalıcı çözüm gerektiren sorunlarla birlikte genellikle özel koruma ve yardım sorunlarına yol açtığını müşahede etmiştir;


(c)Çocukların öncelikle koruma ve yardım alması gereken kişiler olduğu konusunda yaygın bir şekilde kabul gören ilkeyi yeniden dile getirmiştir;


(d)Çocuk mülteciler adına atılan tüm adımların ailenin bütünlüğü ilkesine olduğu kadar, çocukların üstün yararı ilkesine göre de yönlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır;


(e)Çocuk mültecilerin fiziksel şiddet ve diğer temel insan hakları ihlalleri ile cinsel suiistimal, çocuk ticareti, korsanlık eylemleri, askeri veya silahlı saldırı, cebri çalıştırma, siyasi suiistimal veya keyfi olarak gözaltına alma uygulamalarına maruz kalmasını kınamış ve bu tür ihlallerin önlenerek kurbanlara yardım edilmesi için ulusal ve uluslararası adımların atılması yönünde çağrıda bulunmuştur;


(f)Devletleri sığınma ülkesinde doğan mülteci çocukların doğum kayıtlarını yapmak için gerekli önlemleri almaya davet etmiştir;


(g)Çocuk mülteciler arasında giderek artmakta olan vatansızlık sorunundan duyulan kaygıyı ifade etmiştir;


(h)Ebeveynlerinin yanında olan ve ebeveynleri mülteci sayılan çocukların da mülteci olarak tanınmasını teklif etmiştir;


(i)Refakatsiz çocukların ve ebeveynlerinden ayrı olarak başka ailelerin yanında bulunan çocukların ihtiyaçlarına bağlı olarak statülerinin ve fiziksel ve duygusal anlamda desteklenmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve aile ya da akrabalarının bulunması yönünde çaba gösterilmesi gerektiren özel durumlarına dikkati çekmiş ve bu bağlamda Ailenin Biraraya Getirilmesi konusundaki 24 No.lu (XXXII) Karar’ın ilgili paragraflarını hatırlatmıştır;


(j)Yüksek Komiser’i, değerlendirmelerin bireysel olarak yapılmasını ve refakatsiz çocuklar ile ebeveynlerinden ayrılmış olan ve başka ailelerin refakatinde bulunan çocukların değerlendirmesi için yeterli sosyal özgeçmişlerin hazırlanarak acil ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaştırılmasını, mevcut düzenlemeleri güçlendirmek için gerek acil gerekse uzun vadeli geçerliliklerin analiz edilmesini ve gereken kalıcı çözümlerin planlama ve uygulasının yapılmasını sağlamaya çağırdı;


(k)Refakatsiz bir çocuk mülteci için bulunacak en iyi kalıcı çözümün söz konusu olayın özel koşullarına bağlı olduğunu, ancak gönüllü olarak ülkesine geri dönme olasılığının her zaman için göz önünde tutularak çocuğun çıkarlarının kollanması ve ülkesine gönüllü olarak geri dönmesinin yaratacağı olası zorlukların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir;


(l)Özürlü mülteci çocukları korumaya, onlara gerekli özel yardımı ve rehabilitasyon hizmetini vermeye yönelik olarak uluslararası ve ulusal düzeyde desteklenen programlara duyulan ihtiyacı dile getirmiş ve özürlü mülteci çocukların yeniden yerleştirilmelerine ilişkin olarak Devletleri “Twenty or More” Planı’na (Yirmi ya da Daha Fazla) katılmaya çağırmıştır;


(m)Kamplarda uzun süre kalmanın çocuk mültecilerin gelişimi üzerindeki yıkıcı etkilerini ciddi bir kaygıyla kaydetmiş ve bu etkileri hafifletmek ve en kısa zamanda kalıcı çözümler sağlamak üzere uluslararası eylemde bulunma çağrısı yapmıştır;


(n)Çocuk mültecilerin duygusal denge ve gelişimini sağlamak üzere özel psikolojik, dini, kültürel ve rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini ifade etmiştir;


(o)Çocuk mültecilerin temel eğitim hakkına sahip olduklarını tekrar ifade etmiş ve tüm Devletleri, ayrı ayrı veya hep birlikte Yüksek Komiser’le işbirliği içinde, tüm çocuk mültecilerin tatminkar niteliğe sahip ve kendi kültürel kimliklerine saygı gösteren ve sığınma ülkesini anlamaya yönelik bir temel eğitimden yararlanmasını sağlama yönünde gösterdikleri çabaları yoğunlaştırmaları çağrısında bulunmuştur;


(p)Mülteci çocukların daha ileri eğitim alma ihtiyacını kaydetmiş ve Yüksek Komiser’in genel yardım programı dahilinde ilköğretim sonrası eğitimi ele almasını teklif etmiştir;


(q)Tüm Devletleri, BMMYK ve ilgili organlarla birlikte çocuk mültecilerin karşı karşıya kaldığı beslenme ve sağlıkla ilgili sorunlara eğilecek programları ve bununla birlikte yeterli, dengeli ve güvenli bir diyet, genel bağışıklık ve temel sağlık bakımı sağlayacak programları geliştirme ve/veya desteklemeye çağırmıştır;


(r)Çocuk mültecilerin ihtiyaçlarının bireysel olarak veya örnekleme anketleri yoluyla sığınma ülkesinin de desteği alınarak ve mülteci topluluğunun etkin katılımı sağlanarak, düzenli olarak ve zamanında değerlendirilerek yaş, cinsiyet, kişilik, aile, din, sosyal ve kültürel geçmiş ve yerel nüfusun durumu gibi tüm ilgili etkenlerle birlikte gözden geçirilmesini teklif etmiştir;


(s)BMMYK ile çocuk mültecilere yapılacak yardım ve bunların korunmasına ilişkin diğer organlar ve kurumlar arasındaki sürekli ve geniş işbirliğinin yasal ve sosyal standartların oluşturuması yoluyla geliştirilmesi gereğini yeniden dile getirmiştir;


(t)Çocuk mültecilerin ihtiyaçları konusunda BMMYK, diğer hükümetlerarası organlar, sivil toplum örgütleri ve ulusal yetkililerce ek destek programlarının belirlenmesi ve mevcut programların yeniden yönlendirilmesi için yapılacak ileri incelemelerin önemini belirtmiştir;


(u)Yüksek Komiser’e, ilgili kuruluşlarla istişare ederek, BMMYK ile bu kuruluşlar arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik kurallar geliştirerek çocuk mültecilerin uluslararası koruma, fiziksel güvenlik, huzur ve normal psikolojik gelişimlerinin sağlanması çağrısında bulunmuştur;


(v)Yüksek Komiser’e Risk Altındaki Çocuk Mülteciler BMMYK Çalışma Grubu’nun çalışmalarını çocuk mülteciler konusundaki odak noktası olarak benimseyerek Çalışma Grubunu güçlendirme ve Yürütme Komitesinin üyelerini düzenli olarak bu grubun çalışmaları konusunda bilgilendirme çağrısında bulunmuştur.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.