No:44 Mültecilerin ve Sığınmacıların Alıkonması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


DOSYA ADI: 44-54


1986 (Yürütme Komitesi-37.Oturum)


No. 44 (XXXVII) MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN
ALIKONMASI


Yürütme Komisyonu,


Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi’nin 31.Maddesi’ni hatırlatarak;


Kitlesel sığınma hareketi konusundaki anlaşmayla ilgili 22. No.lu (XXXII) Kararını, bir ülkede hukuka uygun şekilde bulunan mültecilerin tutuklanması veya alıkonması konusuyla ilgili olarak 7. No.lu Karar’ın (XXVIII), (e) paragrafını, mülteci statüsünün belirlenmesi konusunda ise 8. No.lu Karar’ın (XXVIII) (e) paragrafını hatırlatarak;


Mevcut Kararlarda kullanılan “mülteci” teriminin Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’nde kullanılan terimle aynı anlamda olduğunu ve farklı bölgelerde geçerli olan daha geniş tanımları etkilemeyeceğini belirterek;


(a)Dünyanın çeşitli bölgelerindeki çok sayıda mültecinin ve sığınmacının yasadışı girişleri nedeniyle veya durumları sonuçlanıncaya kadar sığınma aramakta olmaları nedeniyle halen alıkonma veya benzeri sınırlayıcı eylemlere maruz kalıyor olmalarını kaygıyla ifade etmiştir;


(b)İçerdiği zorluk nedeniyle alıkonmanın normal olarak kaçınılması gereken bir uygulama olduğu fikrini dile getirmiştir. Gerekiyorsa, alıkonma uygulamasına, ancak yasalarla belirlenen esaslar uyarınca ve kimlik belirleme, mülteci statüsü veya sığınma isteğinin dayandırıldığı unsurları belirleme, mültecilerin veya sığınmacıların sığınma istedikleri Devletin yetkililerini yanıltmak amacıyla seyahat ve/veya kimlik belgelerini imha ettiği veya hileli belge kullandığı durumlarda veya ulusal güvenlik ve kamu düzenini korumak amacıyla başvurulabileceği fikrini ifade etmiştir;


(c)Mültecileri ve sığınmacıları haklı bir nedene dayanmayan veya aşırı derece uzayan alıkonma uygulamalarından korumak üzere Mülteci statüsünü belirlemek veya sığınma hakkı tanımak konusunda uygulanacak usullerin adil ve hızlı olmasının önemini belirtmiştir;


(d)Mültecilerin ve sığınmacıların durumu ile yabancıların durumu arasındaki gözetilmesi gereken ayrımı belirleyecek olan ulusal mevzuatın ve/veya idari uygulamaların önemini vurgulamıştır;


(e)Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili olarak alınan alıkonma önlemlerinin yargısal veya idari anlamda gözden geçirilmesini önermiştir;


(f)Mültecilerin ve sığınmacıların alıkonma koşullarının insani olması gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle, mülteciler ve sığınmacılar mümkünse, adi suçlu olarak tutulmakta olan kişilerin yanında tutulmayacak ve fiziksel güvenliklerinin tehlike altında olduğu yerlerde bulundurulmayacaktır;


(g)Alıkonmuş olan mültecilerin ve sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu ile temas kurması veya bu ofisin bulunmaması durumunda, ulusal mülteci yardım organlarına ulaşmasının sağlanmasını önermiştir;


(h)Mültecilerin ve sığınmacıların içinde bulundukları ülkelere karşı görevleri olduğunu ve bu görevlerin de özellikle kanun ve yönetmeliklere ve bununla birlikte kamu düzenini korumak üzere alınan önlemlere uymalarını gerektirdiğini tekrar ifade etmiştir;


(i)Zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin gözetilmesinin asli önemini yeniden ifade etmiş ve bu bağlamda 6 No.lu Kararı (XXVIII) hatırlatmıştır.