Başbakanlık - Geri Kabul Anlaşması İle İlgili Genelge (Genelge 2014/6)

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Geri Kabul Anlaşması

GENELGE

2014/6

Düzensiz göçle mücadele, Ülkemizin bulunduğu coğrafyada önemli sorunlardan olup bu süreçte en önemli araçlardan birisi geri kabul anlaşmalarıdır. Ülkemiz tarafından düzensiz göçe kaynak veya transit olan ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakereleri sürecinde gerekli adımlar atılmaktadır.

Bu çerçevede, Ülkemiz ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma” (Anlaşma) Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmuştur. Bu Anlaşma ile paralel olarak AB ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması amacıyla “Vize Serbestisi Diyaloğu” süreci de başlatılmıştır. Bu sürecin başarıya ulaşması için Anlaşmada taahhüt edilen yükümlülüklerimizin eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla kurulan; göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak ve bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün idari kapasitesinin artırılarak Anlaşmanın uygulanabilmesi için;

1) Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilinceye kadar barındırılacağı geri gönderme merkezlerinin kurulması ve mevcutların kapasitelerinin artırılması,

2) AB üyesi ülkeler tarafından gelecek geri kabul taleplerinin sonuçlandırılması için gerekli teknik, idari ve kurumsal alt yapının sağlanması ve bu kapsamda AB fonlarından yararlanılması,

3) Geri kabul anlaşmamızın olmadığı göçe kaynaklık eden ülkelerle ikili anlaşmaların imzalanması ve halen yürürlükte olan ikili geri kabul anlaşmalarının uygulanabilirliklerinin artırılması için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte gerekli çalışmaların yapılması,

4) Anlaşma kapsamındaki üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’ye kabul edilmelerinden sınır dışı edilmelerine kadar geçecek sürede yürütülecek iş ve işlemlerin süratle yerine getirilmesi,

5) Düzensiz göçle mücadelenin daha etkin yürütülebilmesi için mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesi ve gerekli kanuni, hukuki, mali, idari ve teknik her türlü tedbirin alınması,

uygun görülmüştür.

Düzensiz göçle mücadele konusunda ve Anlaşmanın hayata geçirilmesi ile ilgili hazırlık ve uygulama aşamalarında; bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gerekli hukuki, mali, idari ve teknik her türlü katkı ve desteğin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.


Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan


Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri