Kategori:Uluslararası Sözleşmeler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İnsan hakları ve iltica hukuku ile ilgili uluslararası belgeler.Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Tüzüğü
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol
Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Belgesi
Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi Göçmen ev işçileri hakkında 1 No’lu Genel Yorum
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Kanun Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Etkili Bir Şekilde Önlenmesi ve Soruşturulması Hakkında Prensipler
Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri


Avrupa Konseyi / Avrupa Birliği
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Schengen Yürütme Anlaşması
AB Dublin II Yönetmeliği
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü
Sığınma isteyenlerin ülkeye kabulüne ilişkin asgari standartları belirleyen 27 Ocak 2003 tarihli 2003/9/EC Sayılı Konsey Yönergesi
AT Konsey Tüzüğü EURODAC
Tampere Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları 1999
Seville Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları 2002
Brüksel Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları'na Ek 2004


Diğer Uluslararası Belgeler
Cartagena Mülteciler Bildirisi
Afrika Birliği Örgütü Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Sözleşme
Afrika Birliği Kampala Sözleşmesi
Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi
Asya-Afrika HDK Mültecilere Karşı Muameleye İlişkin İlkeler
Arap Ülkelerinde Mültecilerin Durumunu Düzenleyen Sözleşme
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması

"Uluslararası Sözleşmeler" kategorisindeki sayfalar

Toplam 41 taneden, aşağıdaki 41 sayfa bu kategoridedir.