Seville Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları 2002

madde14 sitesinden
Jaakpaat (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 09:10, 27 Nisan 2016 tarihli sürüm (1 revizyon içe aktarıldı)
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara

SEVILLE BAŞKANLIK SONUÇ BİLDİRİSİ KARARLARI

(21-22 Haziran 2002)


III. SIĞINMA VE GÖÇ

 1. Avrupa Birliği Konseyi, Tampere'de, Avrupa Birliği'nde bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratılması için benimsenmiş olan programın bütün yönlerinin hayata geçirilişini hızlandırmaya kararlıdır. Avrupa Birliği Konseyi, ayrı olmakla beraber çok yakından ilintili olan sığınma ve göç meseleleri hakkında bir Avrupa Birliği ortak politikası geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekmektedir.
 2. Avrupa Birliği ve Üye Devletler için, göç akımlarının hukuka uygun olarak, söz konusu akımların menşe ve transit geçiş ülkeleri ile işbirliği halinde yönetilmesi kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği Konseyi, son altı ayda elde edilen sonuçları, özellikle de yasadışı göçle mücadeleye yönelik kapsamlı planı, dış sınırların yönetilmesine yönelik planı ve Üye Devletlerde sığınma isteyenlerin kabul edilmesi ile ilgili asgari standartları belirleyen Yönerge'yi memnuniyetle karşılamakta ve bundan sonra göreve gelecek dönem başkanlıklarına göçmenlikle ilgili meselelere çalışma programlarında özel bir yer vermeye devam etmeleri çağrısında bulunmaktadır.
 3. Göç akımlarının müştereken yönetimi için alınan kısa ve ortada vadeli tedbirlerde, bir yandan yasal olarak ikamet eden göçmenlerin entegrasyonuna yönelik bir politika ve uluslararası sözleşmelere, özellikle de 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne uygun bir sığınma politikası, diğer yandan yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadele yönünde kararlı eylemler arasında hakkaniyetli bir denge sağlanması zorunludur.
 4. Birliğin bu alandaki eylemlerinde aşağıdaki ilkeler esas alınmalıdır:
 • Daha iyi bir hayat sürme yönündeki meşru özlem, Birliğin ve Üye Devletlerin göçmen kabul etme kapasitesi ile uzlaş tırılabilir nitelikte olmalı ve göç, göç için belirlenmiş yasal kanallardan geçilerek gerçekleşmelidir; Birlik'te yasal olarak bulunan göçmenlerin entegrasyonu beraberinde Birlik içinde tanınmış olan temel haklarla ilgili olarak hem hak hem de yükümlülükler getirmektedir; burada, ırkçılıkla ve yabancı düşmanlığıyla mücadele temel öneme sahiptir;
 • 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne uygun olarak, bir yandan mültecilere hızlı ve etkili koruma sağlanırken bir yandan da sistemin suiistimal edilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler yapılması ve sığınma başvuruları reddedilenlerin menşe ülkelerine daha hızlı bir şekilde geri gönderilmelerinin sağlanması önemlidir.


Yasadışı göçle mücadeleye yönelik tedbirler

 1. Yasadışı göçle kapsamlı mücadelede, Avrupa Birliği, göç akımlarının gerektiği gibi yönetilmesini sağlamaya ve yasadışı göçle mücadeleye yönelik etkili bir araçla kendini teçhiz etmiştir. Avrupa Birliği Konseyi, Konsey ve Komisyon'a, kendi sorumluluk alanları dahilinde, planda yer alan aşağıdaki tedbirlere birinci derecede öncelik vermeleri çağrısında bulunmaktadır:
 • Yıl sonundan önce, vatandaşları vize almak zorunda olan üçüncü ülkelerle bu zorunluluktan muaf olan üçüncü ülkelerin listesinin gözden geçirilmesi;
 • Mümkün olan en kısa sürede, Mart 2003'te verilecek bir fizibilite çalışmasının ışığında ve Konsey'in talimatları esas alınarak vize bilgileri için bir ortak tanıma sisteminin yürürlüğe konulması; 2002'nin sonundan önce bir ön rapor sunulacaktır;
 • Halihazırda görüşmeleri sürmekte olan geri kabul etme sözleşmelerinin akdedilmesinin hızlandırılması ve Konsey tarafından halihazırda tespit edilmiş olan ülkelerle geri kabul etme sözleşmelerinin görüşmeleri için yeni belgelerin onaylanması;
 • İhraç ve ülkesine iade politikalarıyla ilgili olarak, yıl sonundan önce, Komisyon'un Yeşil Kitabı'nın esas alındığı bir iade programının bileşenlerinin benimsenmesi; bu bileşenlerde, Afganistan'a erken dönüş için mümkün olan en iyi kolaylıklar da yer almalıdır;
 • Bir sonraki Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında, insan ticareti ile mücadele hakkında Çerçeve Karar'ın, izinsiz girişi, transit geçişi ve ikamet etmeyi kolaylaştırmanın önlenmesine yönelik olarak ceza çerçevesinin güçlendirilmesi hakkında Çerçeve Karar'ın ve izinsiz girişi, transit geçişi ve ikamet etmeyi kolaylaştırmayı tanımlayan Yönerge'nin resmen benimsenmesi.


Dış sınırların eşgüdümlü, entegre yönetiminin aşamalı olarak yürürlüğe konması

 1. Avrupa Birliği Konseyi, bu alanda son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli girişimleri ve özellikle de Komisyon'un "Avrupa Birliği Üye Devletlerinin dış sınırlarının entegre yönetimine doğru" başlıklı tebliğini, Komisyon tarafından ifade edilen bir Avrupa sınır polisi kuvvetinin uygun olup olmayacağının ve yapılabilirliğinin incelenmesine devam edilmesi yönündeki niyet dikkate alınarak İtalya'nın önderliğinde gerçekleştirilen bir Avrupa sınır polis kuvvetinin kurulması hakkındaki fizibilite çalışmasını ve OISIN işbirliği programı çerçevesinde üç Üye Devlet tarafından gerçekleştirilen polis ve sınır güvenliği hakkındaki çalışmayı memnuniyetle karşılamaktadır.
 2. Avrupa Birliği Konseyi, başka yararlarının yanı sıra göç akımlarının daha sıkı kontrol edilmesine yardımcı olması beklenen bu üç girişime dayanan, Üye Devletlerin dış sınırlarının yönetimi için planın kısa bir süre önce onaylanmasını büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Planda, Konsey çerçevesi dahilinde, planda yer alan tedbirlerin eşgüdümünün sağlanması için, Üye Devletlerin sınır kontrol şeflerinden oluşan dış sınır uygulayıcıları ortak biriminin vakit geçirmeden yürürlüğe konulması öngörülmektedir.

Planda, ayrıca, Konsey'den, Komisyon'dan ve Üye Devletlerden, her birinin kendi sorumluluk alanlarında, aşağıdakileri uygulamaya geçirmeleri istenmektedir:

'2002'nin sonundan önce:

 • dış sınırlarda müşterek operasyonlar;
 • bütün ilgili Üye Devletlere açık pilot projelerin derhal başlatılması;
 • Üye Devletlerin göçmenlik irtibat yetkililerinden oluşan bir ağ kurulması;

2003 Haziran ayından önce:

 • ortak entegre risk değerlendirmesi gerçekleştirmek amacıyla ortak bir risk analizi modelinin hazırlanması;
 • sınır muhafızlarının eğitilmesi için ortak bir çekirdek müfredat oluşturulması ve sınırlarla ilgili Avrupa hukuku kurallarının konsolidasyonu;
 • Komisyon tarafından, dış sınırların yönetimi ile ilgili olarak Üye Devletlerle Birlik arasındaki yük paylaşımı hakkında bir çalışma yapılması.

Göç politikasının Birliğin üçüncü ülkelerle ilişkilerine entegre edilmesi

 1. Avrupa Birliği Konseyi, yasadışı göçle mücadelede Avrupa Birliği'nin, dış ilişkileri bağlamında uygun araçları kullanarak daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ve soruna hedef gözeterek yaklaşması gerektiğini düşünmektedir. Bu amaçla, Tampere Avrupa Birliği Konseyi Sonuç Bildirgesi'ne uygun olarak, yasadışı göçün kökünde yatan nedenlerin ortadan kaldırılmasına entegre, kapsamlı ve dengeli bir yaklaşım, Avrupa Birliği'nin değişmeyen uzun vadeli hedefi olmaya devam etmelidir. Bu hususu akılda tutarak, Avrupa Birliği Konseyi, ilgili ülkelerde ekonomik refahın artırılmasının ve dolayısıyla göç akımlarının altında yatan nedenlerin azaltılmasının araçları olarak daha yakın ekonomik işbirliğinin, ticaretin yaygınlaştırılmasının, kalkınma yardımlarının ve çatışmaların önlenmesinin önemine dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği'nin veya Avrupa Topluluğu'nun gelecekte herhangi bir üçüncü ülke ile yapacağı herhangi bir işbirliği veya ortaklık sözleşmesinde veya bunlara eşdeğer bir sözleşmede, göç akımlarının müştereken yönetimi ve yasadışı göç durumunda geri kabul etmenin zorunlu olmasına dair bir maddenin bulunması gerektiğini vurgulamaktadır.
 2. Avrupa Birliği Konseyi, hem müşterek yönetimde ve sınır kontrollerinde hem de yasadışı göçmenlerin geri kabul edilmesi konusunda menşe ülkelerin ve transit geçiş yapılan ülkelerin işbirliğini sağlamanın öneminin altını çizmektedir. Üçüncü ülkelerin yasadışı göçmenleri geri kabulü, bir Üye Devlet'te yasadışı olarak hazır bulunan kendi vatandaşlarının geri kabulünü ve, aynı şartlar altında, söz konusu ülkeden geçmiş olduğu gösterilebilen başka ülkelerin vatandaşlarının geri kabulünü de içermelidir. İşbirliği, kısa ve orta vadede sonuç getirmelidir. Birlik, bu amaçla gerekli teknik ve mali yardımı yapmaya hazırdır. Böyle bir yardımın yapılması durumunda, Avrupa Topluluğu'na, mali perspektifin sınırları dahilinde, uygun kaynakların tahsis edilmesi gerekecektir.
 3. Avrupa Birliği Konseyi, yasadışı göçle mücadelede işbirliği yapmayan üçüncü ülkelerle ilişkilerin sistemli olarak değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu düşünmektedir. Bu değerlendirmeler, Avrupa Birliği ve onun Üye Devletleri ile ilgili ülkeler arasında ilgili alanlardaki ilişkilerde dikkate alınacaktır. Bir ülkenin yeterli düzeyde işbirliği yapmaması, bu ülke ile Birlik arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını güçleştirebilir.
 4. Mevcut Topluluk mekanizmaları eksiksiz kullanıldığı halde başarı sağlanamaması durumunda, Konsey, oybirliğiyle, bir üçüncü ülkenin göç akımlarının müştereken yönetiminde haklı bir gerekçesi olmadan gereken işbirliğini göstermediğine karar verebilir. Böyle bir durumda, Konsey, kalkınma işbirliği hedeflerini tehlikeye sokmaksızın ve Birliğin sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyi de ihmal etmeden, antlaşmalarda belirlenen kurallara uygun olarak, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Avrupa Birliği'nin başka politikaları çerçevesinde tedbirler veya tutumlar benimseyebilir.


Sığınma ve göç hakkında bir ortak politikanın çerçevesinin oluşturulması konusundaki mevcut yasama çalışmalarının hızlandırılması

 1. Yasadışı göçle mücadelede daha yakın işbirliğine paralel olarak, tartışma konusu önerilerinin incelenmesi sürecinin hızlandırılması gerekmektedir. Avrupa Birliği Konseyi, Konsey'in:2002 Aralık ayına kadar Dublin II Tüzüğü'nü ;

2003 Haziran ayına kadar, mülteci statüsüne hak kazanmak için gerekli asgari standartları ve mülteci statüsünün içeriğini ve ailelerin birleştirilmesi ve uzun dönemli daimi ikamet eden kişilerin statüsü hakkındaki hükümleri;

2003'ün sonuna kadar, sığınma prosedürleri için ortak standartları benimsemesi gerektiğini düşünmektedir.

 1. Komisyon, Konsey'e, 2002 Ekim ayının son günlerinde, göçmenlerin ve başvurusu reddedilen sığınma başvuranlarının ülkelerine gönderilmesi, dış sınırların yönetimi ve üçüncü ülkelerde sığınma ve göçle ilgili projeler için Topluluk düzeyinde mevcut olan mali kaynakların etkililiği hakkında bir rapor verecektir.
 2. Avrupa Birliği Konseyi, Konsey'den, Komisyon'la işbirliği yaparak, Avrupa Birliği Konseyi'nin 2003 Haziran ayında yapılacak toplantısı için, işbu kısımda belirlenen talimatların pratik olarak hayata geçirilmesi hakkında bir rapor sunmasını istemektedir.