Romanya Türkiye Geri Kabul Anlaşması

madde14 sitesinden
Jaakpaat (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 08:54, 27 Nisan 2016 tarihli sürüm (1 revizyon içe aktarıldı)
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA
KENDİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKELERİNDE YASADIŞI KONUMDA
BULUNAN YABANCILARIN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacak,

Tarihi bağlarını dikkate alarak,

Halkları arasındaki yakınlığın bilincinde olarak,

Mevcut yakın ilişkilerden, karşılıklı güvenden ve saygıdan memnuniyet duyarak,

Etnik köken, milliyet, din, renk, cinsiyet ve sakatlık durumları ne olursa olsun, ihlal edilemez insan haklarına saygı göstererek, yasadışı göçün, göçmen kaçakçılığının ve insan ticaretinin önlenmesi yolundaki gereksinimi teyid ederek,

Taraf oldukları uluslararası andlaşmaları, sözleşmeleri ve anlaşmaları dikkate alarak,

İnsanlık ve eşitlik ilkelerine göre ve dostluk ruhu içinde, vatandaşlarının ve ülkelerinde yasadışı konumda bulunan yabancıların karşılıklı geri kabulünün düzenlenmesi niyetiyle,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I
TANIMLAR

İşbu Anlaşmanın amacına uygun olarak:

a) "Yabancı" Akit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan kişidir;

b) "Vize" Akit Taraflardan birinin yetkili makamlarınca verilen, kişinin söz konusu Akit Tarafın ülkesine girişine ve belirli bir süre kalışına veya transit geçişine imkan veren geçerli izindir;

c) “İkamet tezkeresi" Akit Taraflardan birinin yetkili makamlarınca verilen, hamili olan kişinin o Akit Tarafın ülkesinde oturmasına ve ülkesine tekrar girişine imkan veren geçerli belgedir. Bir kişiye, iltica başvurusu işlemleri veya sınırdışı edilme prosedürü ile bağlantılı olarak verilen vize veya geçici ikamet izni, ikamet tezkeresi olarak kabul edilmeyecektir.

MADDE II
AKİT TARAFLARIN VATANDAŞLARININ GERİ KABULÜ

1) Akit Taraflardan her biri, diğerinin talebi üzerine, talep eden Akit tarafın ülkesinde giriş veya ikamet ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uymayan veya artık bu hükümlere aykırı konumda olan kişileri, talep edilen Devletin vatandaşı olduğu geçerli bir şekilde varsayılabildiği veya ispat olunduğu takdirde, özel formaliteler ileri sürmeksizin geri kabul ederler.

2) Aynı husus, talep eden Akit Tarafın ülkesine girdikten sonra, o ülkenin yetkili makamlarınca en azından vatandaşlığa alınma güvencesi verilmemiş olmak kaydıyla, talep edilen Akit Tarafın vatandaşlığını kaybetmiş kişiler için de geçerlidir.

3) Talep edilen Akit Taraf, geri kabul edilecek kişilerin dönüşü için gerekli seyahat belgesini zaman kaybetmeden düzenler.

4) İşbu Madde çerçevesinde gerçekleştirilen geri kabulden sonra yapılan kontroller neticesinde kişilerin, talep eden Akit Tarafın ülkesinden ayrıldığı sırada talep edilen Akit Tarafın vatandaşlığını taşımadığının tespiti halinde, talep eden Akit Taraf kişileri ülkesine derhal kabul edecektir. Bu husus, talep eden Akit Tarafın ülkesine talep edilen Akit tarafın ülkesinden yasadışı yollardan doğrudan giren kişilere ve geri kabul talebi işbu Anlaşmanın 5. Maddesinde kayıtlı şartlar dahilinde yabancılar için öngörülen süre zarfında iletilmesi durumunda uygulanmaz.

MADDE III
VATANDAŞLIĞIN İSPATI

1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlığı, aşağıdaki geçerli belgelere hamil olmaları durumunda ispatlanmış sayılır:

a) Ulusal kimlik kartları veya diğer ulusal kimlik belgeleri;

b) Her tür pasaport ve gemi adamı cüzdanı;

c) Yetkili konsolosluk temsilcileri veya diğer makamlar tarafından ulusal mevzuat çerçevesinde pasaport yerine verilen, hamilinin fotoğrafı bulunan belgeler;

d) Yetkili konsolosluk temsilciliklerince verilen kimlik/vatandaşlık sertifikaları;

e) Yukarıda bahsekonu belgelerin herhangi birisinin onaylı fotokopileri;

f) Akit Taraflarca karşılıklı olarak tanınmış diğer belgeler.

2) Yukarıda 1. paragrafta atıfta bulunulan belgeler, talep edilen Akit Taraf aksini ispat etmedikçe, 2. Maddede uyarınca yapılacak geri kabul taleplerinin uygun görülmesi için yeterli gerekçeyi oluşturur.

MADDE IV
VATANDAŞLIĞIN VARSAYIMI

1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlığı aşağıdaki hususlar temelinde varsayılabilir:

a) Geçerlilik süresi dolmuş olan, III. Maddede belirtilen belgelerden birine sahip olmak;

b) Resmi kurum ve kuruluşlarca verilen personel kimlik kartları ve pasolar;

c) Talep eden Akit Tarafça, ilgili kişiden hukuka uygun olarak alınan yazılı ifadeler;

d) Talep eden Akit Tarafça şahitlerden hukuka uygun olarak alınan yazılı ifadeler;

e) Akit Taraf yetkili kurumlarınca karşılıklı olarak tanınmış diğer belgeler.

2) İşbu Maddenin 1. paragrafında bahse konu belgeler, talep edilen Akit Devlet aksini ispat etmedikçe, vatandaşlığın tespiti için yeterli sayılacaktır.

3) Geri kabul edilecek kişinin vatandaşlığı hakkında herhangi bir şüphe hasıl olduğu takdirde, talep eden Akit Taraf; talep edilen Akit Tarafın konsolosluk temsilciliğinden, ilgili kişi ile mülakat yapmasını talep edebilir. Mülakat, konsolosluk temsilcilerinin de mutabakatı ile, talep eden Akit Tarafın önereceği bir yerde yapılır. Akit Taraflar, mümkün olan en kısa zamanda kişinin mülakatını yapmaya çalışır.

4) Mülakattan sonra veya kanıtların doğrulanmasına ilişkin tahkikat sırasında, geri kabul edilecek kişinin talep edilen Akit Tarafın vatandaşı olduğunun tespit edilmesi halinde, talep edilen Akit Tarafın konsolosluk temsilciliği, kişiye işbu Anlaşmanın II. Maddesinin 3. paragrafında belirtilen belgeyi verir.

MADDE V
YABANCILARIN GERİ KABULÜ

1) Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın talebi üzerine, talep eden Akit Tarafın ülkesine talep edilen Akit Tarafın ülkesinden doğrudan giren ve talep eden Akit Tarafın ülkesine girişi için yürürlükteki yasal koşulları yerine getirmeyen yabancıyı geri almayı taahhüt eder.

2) Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın talebi üzerine, talep eden Akit Tarafın ülkesinde yasal olarak kalmak için gerekli koşulları yerine getirmeyen veya artık getiremeyen ve talep edilen Akit Tarafın yetkili makamlarınca ita edilmiş geçerli ikamet izni veya geçerli vize hamili olan yabancıları geri kabul etmeyi taahhüt eder.

3) Her iki Akit Tarafça da, yabancıya geçerli ikamet izni veya vize ita edilmesi halinde, bu maddenin 2. paragrafı, sadece talep edilen Akit Tarafça ita edilen ikamet izni veya vize süresinin, talep eden Akit Tarafça ita edilen ikamet izni veya vize süresinden daha uzun olduğu hallerde uygulanabilir.

4) Yabancıların talep eden Akit Tarafın ülkesine girişlerinde talep eden Akit Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş geçerli ikamet izni veya vize hamili olmaları durumunda bu maddenin 1. ve 2. paragrafı uyarınca geri kabul zorunluluğu yoktur.

MADDE VI
YABANCILARIN GİRİŞLERİNİN İSPATI

1) Bir yabancının talep edilen Akit Tarafın ülkesine girişi aşağıdaki belgeler esas alınmak suretiyle ispatlanacaktır:

a) Akit Tarafın, herhangi bir tür pasaportta veya tanınan herhangi bir çeşit seyahat belgesinde bulunan giriş veya çıkış damgası;

b) Sahte veya tahrif edilmiş bir pasaport veya seyahat belgesinde bulunan Akit Tarafa ait bir giriş veya çıkış damgası;

c) Akit Tarafın hududundan geçişi belgeleyen diğer belge veya deliller.

2) Bu Maddenin 1. paragrafında sayılan deliller, talep edilen Akit Tarafın aksini ispat edememesi halinde bir yabancının talep edilen Akit Tarafın ülkesine girişinin ispatı için yeterli sayılacaktır.

MADDE VII
YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN VARSAYIM

1) Yabancının talep edilen Akit Tarafın ülkesine girmiş olduğu, aşağıdaki hususlar temelinde varsayılır:

a) Sözkonusu Akit Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş, geçerlilik süresi; sona ermiş ikamet tezkeresi hamili olması;

b) Sözkonusu Akit Tarafın resmi kurumlarında görevli yetkililerce alınmış yazılı ifadeler;

c) Nakledilecek kişiden yasal olarak alınmış yazılı ifadeler;

d) Muhtemel seyahat güzergahı, ortak hududu geçiş tarihi gibi diğer bazı kanıtlarla da desteklendiği takdirde, sözkonusu Akit Taraf ile ortak hududa sahip üçüncü bir devletin çıkış damgası;

e) Sözkonusu Akit Tarafın hudutlarından girişini gösteren isme yazılı seyahat biletleri.

2) İşbu Maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan deliller, Akit Taraflarca yürütülecek nihai tahkikatın yapılmasını haklı kılmak için yeterli sayılacaktır.

MADDE VIII
GERİ KABUL USULÜ

1) Bu Anlaşma uyarınca kişilerin geri kabullerinde basit veya normal usul uygulanacak ve Anlaşma'nın ekinde bulunan form örnekleri kullanılacaktır. Her durumda, talep eden Akit Tarafın yetkili makamları prosedürün sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için tüm gerekli tedbirleri alacaktır.

2) Talep eden Akit Tarafın ülkesine yasadışı yoldan girişleri/statüleri ve tabiyetleri ispat olunan Akit Tarafların kendi vatandaşları ile, Akit Tarafın ülkesinden doğrudan havayolu ile yasadışı olarak talep eden Akit Tarafın ülkesine giriş yaptığı ispat olunan yabancılar, basit usulle geri kabul edilir. Geri kabul aşağıdaki usulle gerçekleşecektir:

a) Geri kabul için koşullar yerine gelmişse, kişinin iadesi amacıyla, talep eden Akit Tarafın yetkili makamları talebi, bu belgenin, 1. ekine uygun olarak talep edilen Akit Tarafın yetkili makamlarına sunacaktır.

b) Talep edilen Akit Taraf, bu belgenin III. ve VI. Maddeleri uyarınca deliller geçerli sayıldığı takdirde, geri kabul talebinin alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sözkonusu kişiyi geri kabul edecektir.

c) Talep eden Akit Tarafın olumlu cevap vermesi üzerine, geri kabul işlemleri, talep eden Akit Tarafın yetkili makamları görevlilerince havalimanlarında, talep edilen Akit Tarafın diplomatik ve konsolosluk Temsilcilikleri ile işbirliği içinde yapılacak ve bu Anlaşmanın 2. eki uyarınca, rapor tutulacaktır.

d) III. ve VI. maddede belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde geri kabul normal usulle yapılacaktır.

3) Normal usulle geri kabul, basit usulle geri kabule ilişkin koşullar yerine getirilmediği ve talep eden Akit Taraf IV. ve VII. maddelerde belirtilen varsayılan delilleri sunduğu takdirde uygulanacaktır.

Bu usul şöyle uygulanır:

a) Talep eden Akit Tarafın yetkili makamları, geri kabul koşullarının yerine getirilmesi halinde, bu Anlaşmanın 3. eki uyarınca, talep edilen Akit Taraf yetkili makamlarına geri kabulü istenen kişi hakkında bilgi verir;

b) Talep edilen Akit Taraf, geri kabul talebini aldığını yazılı olarak bildirir;

c) Talep edilen Akit Tarafın yetkili makamları bu bildirimden itibaren en geç 60 gün içinde nihai cevabını verir, geri kabul talebinin onayının bildirilmesinden sonra geri kabul işlemi 15 gün içinde gerçekleşir;

d) Normal usulle geri kabul, bu Anlaşmanın 2. eki uyarınca hazırlanacak resmi bir raporla belgelenir.

4) Talep eden Akit Tarafın yetkili makamları, bu madde uyarınca geri kabulün onayını müteakip, yasal veya pratik engellerin açıklığa kavuşturulması için geri kabulün gerçekleşmesine ilişkin sürenin uzatılmasını talep edebilir.

5) Geri Kabul sürecinin uygulanması sırasında Akit Taraflar, özellikle çok sayıdaki kişinin Geri Kabulüne tevessül etmeyeceklerini taahhüt ederler. Bu taahhüt, talep eden Akit Tarafın ülkesine aynı zamanda ve aynı yerden girmiş gruplar açısından geçerli değildir.

MADDE IX
GERİ KABUL AMACIYLA TRANSİT GEÇİŞ

1) Akit Taraf, diğer Akit Tarafın talebi üzerine talep eden Akit Tarafın, üçüncü bir ülkeye geri gönderme kararı aldığı yabancıya, ülkesine giriş ve ülkesinden transit geçiş izni verecektir. Talep edilen Akit Taraf transit geçiş izni vermeden önce, diğer olası transit Devlet veya Devletler ile hedef Devletten talep edilen izinlerin alındığına ilişkin garanti isteme gibi şartlar ileri sürme hakkını saklı tutar.

2) Bu durumda, talep eden Akit Tarafın yetkili makamları talep edilen Akit Tarafın yetkili makamlarına geri kabul talebini bu Anlaşmanın 4. Ekine uygun olarak sunacaktır.

3) Akit Taraflar transit geçişi ülkelerine doğrudan veya havayolu ile gönderilemeyen kişilerle sınırlamaya çalışacaktır.

4) Talep edilen Akit Taraf, geri kabul amacıyla transit geçişe ulusal güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığı gerekçesiyle izin vermeme hakkını saklı tutar.

5) Transit geçiş talebine konu olan şahsın, gideceği Devlette, ırk, renk, din, uyrukluk, belirli sosyal gruba aidiyet veya siyasi düşüncelerinden ötürü ölüm cezasına çarptırılması; işkenceye, kötü muameleye, insanlık dışı veya aşağılayıcı davranış veya cezai müeyyideye maruz kalma riskiyle karşılaşabileceği yolunda sarih belirtiler olması veya işbu Maddenin 1. paragrafında kayıtlı güvencelerin yetersiz bulunması halinde talep edilen Devlet sözkonusu talebi reddetme hakkını saklı tutar.

6) Talep eden Akit Taraf, talep edilen Akit Tarafa, transit geçişine izin verilen yabancının transit ve hedef ülkelerin seyahat belgelerine sahip bulunduğunu garanti edecektir.

7) Geri gönderme kararı alınan yabancıların, üçüncü bir ülkeye girişlerine izin verilmediği veya nedenine bakılmaksızın, seyahatinin devam etmesi mümkün olmadığı takdirde, talep eden Akit Taraf, mali yükümlülükler de dahil olmak kaydıyla, yabancıyı zaman geçmeden geri alma sorumluluğunu üstlenecektir.

MADDE X
YABANCILARIN GERİ KABULÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK
SÜRE SINIRLAMASI

1) Talep eden Akit Taraf, V. Maddenin 1. paragrafında zikredilen kişilerin geri kabulüne yönelik başvurularını, sözkonusu yabancıların ülkesine yasadışı girişini müteakip en geç 7 gün içinde sunmak zorundadır.

2) V. Maddenin 2. paragrafında zikredilen durumlarda, zaman sınırlaması 3 ayı geçemez, aksi takdirde geri kabul başvurusu kabul edilemez.

MADDE XI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1) Bu Anlaşmanın uygulanmasını teminen ihtiyaç duyulan bilgiler, sadece anlaşmanın imzalanma amacına yönelik karşılanacaktır.

2) Kişisel veriler sadece Akit Tarafların yetkili makamlarına verilebilir.

3) Akit Tarafların yetkili makamları, bu sözleşme ile uygulanabilir mevzuatlarına uygun olarak tüm alınan/gönderilen bilgilerin korunmasını sağlayacaktır.

4) Akit Taraflar bu Anlaşma uyarınca alınan bilgileri gizli tutmayı ve talep eden Akit Taraftan izin alınmaksızın üçüncü tarafa aktarmamayı kabul ederler.

5) Akit Taraflar, bilginin kaza ile kaybına, bilgiye izinsiz ulaşılmasına, bilginin değişmesine veya ifşasına karşı bilgiyi koruyacaklardır.

6) Akit Taraflar, bilgiyi amacına yönelik kullandıktan sonra imha edeceklerdir.

MADDE XII
MASRAFLAR

1) Talep eden Akit Taraf, II. veya V. Madde uyarınca geri kabul edilecek kişilerin masraflarını talep edilen Akit Tarafın sınırına kadar karşılayacaktır.

2) Talep eden Akit Taraf, işbu Anlaşmanın IX. maddesi uyarınca, yabancıların hedef ülkenin sınırlarına kadar tüm seyahat masraflarını karşılayacaktır. Nedenine bakılmaksızın seyahate devam etmesinin artık mümkün olamaması halinde, kişinin talep eden devletin, ülkesine geri dönüşüyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, tüm masraflarını karşılamayı kabul eder.

MADDE XIII
YASAL YOLLARDAN SAHİP OLUNAN KİŞİSEL EŞYALARIN TAŞINMASI

1) Talep eden Akit Tarafça, geri kabul edilecek kişinin yasal yollardan sahip olduğu kişisel eşyalarını mevzuata uygun olarak hedef ülkeye kadar götürmesine izin verilecektir.

2) Akit Tarafların kişisel eşyaların taşınma masraflarını karşılama hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

MADDE XIV
YETKİLİ MAKAMLAR

1) Akit Tarafların geri kabul ve transit geçiş taleplerini sunmaya ve kabule yetkili makamları aşağıda belirtilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bakımından:

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin Bükreş Büyükelçiliği

b) Türkiye Cumhuriyeti’nin Köstence Başkonsolosluğu

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü:


Adres:

Yabancılar, Hudut, İltica Dairesi

Yukarı Ayrancı, 06100 Ankara/Türkiye

Tel: 00 90 312 412 32 10 - 421 33 05

Faks: 00 90 312 466 90 11


e-mail: yhidb@egm.gov.tr


Romanya bakımından:

a) Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği,

b) Romanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu,

c) İçişleri ve İdare Bakanlığı-Sınır Polisi Genel Müfettişliği:


Adres:

Razoare Str. 2-4, sector VI, Bucharest, Romania 7000

Fax: + 40213121189

Phone: + 40213121189


e-mail: igpf@mi.ro


2) Akit Taraflar sözkonusu yetkili makamlara ilişkin değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

MADDE XV
ANLAŞMANIN UYGULANMASI

1) Akit Tarafların yetkili makamları Anlaşmanın uygulanması için doğrudan işbirliği yapacaklardır.

2) Akit Tarafların yetkili makamlarının temsilcileri Anlaşmanın uygulanmasında çalışma dili olarak İngilizce’yi kullanacaklardır.

3) Akit Tarafların uzmanları Anlaşmanın uygulanmasını değerlendirmek üzere yılda en az bir defa toplantı yapacaklardır.

4) Uzmanların toplantı gündemi diğer konuların yanısıra aşağıdaki hususları içerecektir.

a) Geçen yıllarda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesi,

b) Ortak faaliyetlerde yapılabilecek iyileştirmeler hususunda mutabakata varılması,

c) Teknik veya kişilerle ilgili anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için müzakere yapılması,

d) Anlaşmanın değiştirilmesine ilişkin önerilerin tartışılması,

5) Akit Tarafların yetkili makamlarınca gerek görüldüğü takdirde, olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir.

MADDE XVI
DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLİŞKİ

1) Bu Anlaşma, Akit Tarafları bağlayan diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hakları ve yükümlülükleri etkilemeyecektir.

2) Bu Anlaşma, Akit Taraflar arasında veya Akit Taraflardan biri ile üçüncü bir Taraf arasında varılan mutabakat uyarınca, hükümlülerin iadesi, geçişi veya transferlerini kapsamayacaktır.

MADDE XVII
SON HÜKÜMLER

1) Bu Anlaşma belirsiz bir süre için imzalanmış olup Akit Tarafların yürürlük için gerekli prosedürün tamamlandığını diplomatik kanaldan birbirlerine iletmelerine ilişkin son bildirimin yapıldığı gün yürürlüğe girecektir.

2) Her bir Akit Taraf, kamu düzenini veya kamu sağlığını veya ulusal güvenliğinin korunması gerekçesiyle, diplomatik kanaldan yazılı olarak önceden bildirmek suretiyle, bu Anlaşmanın tamamını veya bir bölümünü askıya alabilir. Askıya alma, bildirimde belirtilen tarih ve saatte yürürlüğe girer. Anlaşmayı askıya alan Akit Taraf, askıya alma süresinin sona erdiğini en kısa sürede bildirir.

3) Bu Anlaşma, herhangi bir zamanda, karşılıklı anlaşarak veya bir Akit Tarafça diplomatik kanaldan üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirilebilir.

4) Her iki Akit Taraf, herhangi bir zamanda, Anlaşmada değişiklik önerebilir. Üzerinde mutabakata varılan değişiklik bu maddenin 1. paragrafı uyarınca yürürlüğe girer. 1-4. numaralı ekler bu Anlaşmanın bir parçasını teşkil eder.

Bükreş’te 19 Ocak 2004tarihinde, Türkçe, Romence ve İngilizce'nin her birinde eşit ölçüde geçerli olarak, ikişer asıl nüsha halinde yapılmış ve imzalanmıştır. Yorum konusunda bir anlaşmazlık çıktığında İngilizce metin geçerli olacaktır.