No:84 Çocuk Ve Genç Mültecilere İlişkin Karar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


No: 84 (LI) – 1997 ÇOCUK VE GENÇ MÜLTECİLERE İLİŞKİN KARAR


21. Yürütme Komitesi,

Çocuk ve gençlerin, BMMYK’ni ilgilendiren mülteci ve diğer kişilerin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu kaydederek,

Tüm çocuk mültecilerin ve gençlerin insan hakları ve onurlarına saygı duyarak ve bunların belirli ihtiyaçları ve daha geniş mülteci topluluğu içindeki hassasiyetleri nedeniyle, herhangi bir sığınma durumunda koruma ve yardımı ilk olarak alması gereken kişiler olduklarını kaydederek,

Çocuk ve genç mültecilerin, cinsel istismar ve suistimal ve askeri ya da silahlı saldırı da dahil olmak üzere ailelerin ayrılmasından, fiziksel şiddet ve diğer insan hakları ihlallerine maruz kalmaya devam ediyor olmasından duyulan ciddi kaygıları dile getirerek,

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (CRC), çocuk ve genç mültecilerin korunması ve çıkarlarının en iyi şekilde korunmasına yönelik yasal çerçeve içinde taşıdığı asli önemi hatırlatarak,

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin önsözünde, çocukların kişiliklerinin tümüyle ve uyumlu bir şekilde gelişebilmesi için bir aile ortamında, mutluluk, sevgi ve anlayış atmosferi içinde yetişmesi gerektiğini hatırlatarak,

Silahlı Çatışmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Üzerine Birleşmiş Milletler Araştırması’nı (“Machel Çalışması”) ve Silahlı Çatışmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilcisinin atanmasını memnuniyetle karşılayarak,

Machel Çalışması’nın izlenmesi konusunda BMMYK’nın stratejisini ilgiyle izleyerek, çocuk ve genç mültecilerle ilgili işlevsel performans hedeflerinin oluşturulmasını takdirle karşılamakta,

Çocuk ve genç mültecilerle ilgili olan 47 (XXXVIII) ve 59 (XL) sayılı Kararlarını hatırlatarak bunların geçerliliğini koruduğunu kaydetmekte;

(a)Devletleri ve ilgili tarafları, uluslararası insan hakları ve insaniyet hukukuna uygun olan ve uluslararası mülteci koruması için ve özellikle de çocuk ve genç mültecilerin korunması için önem taşıyan hak ve ilkelere ve aşağıdaki kurallara saygı göstererek bunları gözetmeleri çağrısında bulunmakta:

(i)çocukların üsüt yararının gözetilmesi ilkesi ve çocuk ve gençlerin korunması ve gözetilmesi konusunda toplumun en temel grubu olarak ailenin rolü;

(ii)çocuk ve gençlerin yaşam, özgürlük, kişilik güvenliği ile işkence ve zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da cezaya maruz kalmama gibi asli hakları;

(iii)çocuk ve gençlerin eğitim, yeterli yiyecek ve elde edilebilecek en yüksek sağlık standartlarına ulaşma hakkı

(iv)çocuk mültecilerin yaralanma, suistimale uğrama ve silahlı çatışmaya bağlı olarak ölüm tehlikelerine zorla maruz bırakılma konusunda özellikle hassas oldukları düşünülerek, çocukların silahlı çatışmaya karşı koruma özel muamele görme hakları

(v)çocukların zararlı geleneksel uygulamalardan ve diğer tüm suiistimal türlerinden korunma hakları


(b)Devletleri ve ilgili tarafları, diğerlerinin yanısıra, çocuk ve genç mültecileri korumak için olası tüm önlemleri alarak aşağıdaki çalışmaları yapmaya çağırmaktadır:

(i)çocuk ve genç mültecilerin ailelerinden ayrılmasının önlenmesi ve refakatsiz küçüklerin aileleriyle yeniden biraraya getirilerek bakım, korunma ve izleme çalışmalarının yapılması

(ii)çocuk ve genç mültecilerin fiziksel güvenliklerinin sağlanarak, kamp ve yerleşimlerinin menşe ülkelerinin sınırlarından makul bir uzaklıkta tutulması ve mülteci kamp ve yerleşim yerlerinin sivil niteliği ve insani özelliklerini korumak için adımların atılması;

(iii)cinsel şiddet, suiistimal, uyuşturucu kaçakçılığı ve kötüye kullanmanın önlenmesi, çocuk ve genç kurbanların ihtiyaç ve haklarını gözetmek üzere gerekli yasal ve rehabilitasyon önlemlerinin alınması ve Çocuklara Karşı Cinsel Suiistimal Konulu 1996 Dünya Kongresi’nin Eylem Planı’nın izlenmesi

(iv)askeri personel ve barış görevlilerinin çocuk ve genç mültecilerin sahip olduğu insan hakları ve insani koruma konularında doğru eğitimi alması ve mülteci olaylarında bu tür hakların ve korumaların ihlal edilmesi konusunda tüm tarafların sorumlu kılınması

(v)çocukların eğitim almalarının ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün sağlanması

(vi)çocuk ve genç mültecilerin ve özellikle de refakatsiz veya anne ve babası ölmüş çocukların sosyal olarak toplumla bütünleşmelerine yardımcı olabilmek için rehabilitasyon yardımıyla birlikte tıbbi veya diğer özel bakımın sağlanması


(c)BMMYK’yı, çocuk haklarını politika ve programlara tam olarak dahil etmeye devam etme, çocuk ve genç mültecilerin ihtiyaçlarını değerlendirmede işletme yöntemlerini geliştirme, personelini ve uygulayıcı ortaklarını buna göre eğitmeye, önleyici stratejileri biçimlendirmeye ve Devletler, UNICEF, WFP, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ICRC, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm ilgili birimlerle olan işbirliğini güçlendirmeye çağırmaktadır;

(d)BMMYK’yı, 1998 Daimi Komitesi’nin çalışma programına, Machel Çalışması’nın izleme stratejisinin uygulanmasıyla ilgili bir rapor ekleyerek, çocuk ve genç mültecilerle ilgili işlevsel performans hedeflerinin oluşturulması ve bu hedeflere ulaşmak üzere personel, eğitim ve bütçe konusundaki gelişmelerin tespit edilmesi gibi konulara özel olarak bu raporda yer verilmesi ve ayrıca, çocuk ve genç mülteciler adına girişilen BMMYK programlama ve koruma çalışmalarının değerlendirme izlemesiyle ilgili rapor verilmesi çağrısında bulunmakta;

(e)Devletleri, çocukların silahlı çatışmalara girmesi konusunda Çocuk Hakları Sözleşmesine opsiyonel bir protokol hazırlanmasıyla ilgili görüşmelerde, metin üzerinde erkenden bir anlaşmaya varmak bakımından yapıcı bir şekilde katılımda bulunmaya çağırmaktadır.