No:72 Mültecilerin Kişisel Güvenliği

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK TüzüğüNo. 72 (XLIV)- 1993


MÜLTECİLERİN KİŞİSEL GÜVENLİĞİ


Yürütme Komitesi,


Kadın ve çocukların da içlerinde bulunduğu mülteci ve sığınmacılara karşı öldürme, işkence, askeri veya silahlı saldırı, tecavüz, dövme, yıldırma, zoraki çalıştırma ile keyfi veya insanlıkdışı gözaltı koşulları yaratma gibi şiddet ve suiistimal olaylarının sıklığını ifade eden raporlar konusunda duyulan derin kaygıyı ifade ederek,


Mülteci ve sığınmacıların işkence veya diğer zalim, insanlıkdışı veya aşağılayıcı davranış veya cezalandırmadan bağımsız olma ve yaşama, özgürlük, kişisel güvenlik hakları gibi temel insani hakları karşısında Devletlerin saygılı olma ve bu hakları güvence altına alma sorumluluğunu yeniden ifade ederek,


Mültecilerin kişisel güvenlikleriyle ilgili olan önceki kararları ve özellikle 22 No.lu (XXXII) Kitlesel Sığınma Durumlarında Sığınmacıların Korunması başlıklı ve 48 No.lu (XXXVIII) Mülteci Kampları ve Yerleşimlerine Düzenlenen Askeri veya Silahlı Saldırılar başlıklı kararları hatırlatarak,


Mültecilerin ve sığınmacıların sığınma ülkesinin kanun ve hükümlerine uyma ve mülteci kampları ile yerleşimlerinin sivil ve insani niteliğinden ödün verecek her türlü etkinlikten uzak durma görevini yeniden vurgulayarak,


Mültecilerin kişisel güvenlikleri bakımından non-refoulement ilkesinin dikkatle gözetilmesinin asli önemini yeniden ifade ederek,


  1. Mültecilerin ve sığınmacıların kişisel güvenlik haklarına karşı yapılan tüm ihlalleri ve özellikle onlara yöneltilen organize saldırı veya şiddete kışkırtma olaylarını kınamaktadır;
  2. Devletlere, BMMYK ve gerektiği gibi ilgili Hükümetler tarafından onaylanmış olan diğer organizasyonları uyararak ve onlara sınırsız erişimi sağlayarak, mülteci kampları ve yerleşimlerini güvenli yerlere yerleştirerek, hassas grurpların güvenliğini sağlayarak, bireysel dökümanların çıkarılmasını kolaylaştırarak ve kadın ve erkeklerlerden oluşan tüm mülteci camiasının katılımını, onların kamp ve yerleşimlerindeki organizasyon ve idari işlerde sağlayarak, mültecilerin ve sığınmacıların sınır bölgeleri ve diğer yerlerdeki kişisel güvenliklerine karşı olan tehditleri önlemek ve bunları ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırmaktadır;
  3. Devletleri, mülteci ve sığınmacıların kişisel güvenliklerine karşı bulunulan ihlalleri ciddiyetle araştırmaya ve mümkün olduğunda, bu tür ihlallere girişen kişilere karşı cezai kovuşturma açmaya, uygun olduğunda, sıkı disiplin önlemleri almaya çağırmaktadır;
  4. Devletlere, BMMYK’yla ve gerektiği gibi ilgili Hükümetler tarafından onaylanmış olan diğer kuruluşlarla işbirliği içinde, mülteci ve sığınmacılara etkili fiziksel korumayı sağlamaya ve gerektiğinde özellikle mültecilerin korunması ve insani yardım için temin yollarını güvenceye almakla görevli personelin istihdam ve eğitimini sağlama yoluyla insani yardım ile kurtarma görevlilerine güven içinde erişmelerini temin etmeleri çağrısında bulunmuştur;
  5. Yüksek Komiser’in, mültecilerin ve sığınmacıların kişisel güvenliğini izleme ve bu konudaki ihlalleri önlemek veya ıslah etmek için gerekli önlemleri alma yönünde attığı adımlarla birlikte, yasa uygulama görevlileri, diğer ilgili Hükümet personeli ve sivil toplum örgütleri arasında mülteci korumasının anlaşılmasını sağlamaya dönük eğitim programlarının genişletilmesi yönündeki çabalarını desteklemektedir;
  6. Yüksek Komiser’i, Devletler’in, BMMYK’nın ve diğer uluslararası ve sivil toplum örgütlerinin sığınmacı ve mültecilerin fiziksel korumasını güçlendirmek amacıyla alacağı pratik önlemleri içeren kuralları oluşturarak Yürütme Komitesi’yle paylaşmasını ve bunları yayması yönünde desteklemektedir;