No:64 Kadın Mülteciler ve Uluslararası Koruma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1990 (Yürütme Komitesi- 41. Oturum)


No.64 (XLI) KADIN MÜLTECİLER
VE ULUSLARARASI KORUMA[1]


Yürütme Komitesi,


Kadın mültecilerin hakları ve onların birtakım ihtiyaçlarının yaygın bir şekilde ihlal ediliyor olmasından duyulan endişeleri dile getirmiştir;


Kadın mültecilerin potansiyelini ve bunların ihtiyaçlarını analiz etmede ve sahip oldukları kaynakları uygun şekilde kullanacak programların tasarlanarak uygulanmasında kadın mültecilerin tam katılımlarının sağlanması gereğinin altını çizmiştir;


Kadın Mülteciler ve Uluslararası Koruma konusunda 39 No.lu (XXXVI) kararı yeniden onaylamıştır;


Mülteci olan kadınlar adına atılan tüm adımların, mülteci statüsü konusundaki ilgili uluslararası düzenlemeler ve bunun yanında diğer geçerli insan hakları düzenlemeleri ve, özellikle de ilgili Devletler için, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır;


Kadın ve erkek mültecilere eşit şekilde davranılmasının teminat altına alınması için kadınlar lehine belirli adımların atılması gerektiğini belirlemiştir;


Kadınların İlerlemesine Yönelik Nairobi İleriye Dönük Stratejileri’nin önemini ve Birleşmiş Milletler Sistemlerinin bir bütün olarak bu stratejilerin hükümlerine geçerlilik kazandırma zorunluluğunu hatırlatmıştır;


Kadın mültecilerin ihtiyaçlarını gidermede kaydedilen ilerlemelerin izlenebilmesini sağlayan verilen toplanmasının önemini yeniden ifade etmiştir;


  1. Sivil toplum örgütlerini olduğu kadar Devletleri, ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarını da kadın mültecilerin ihtiyaç ve kaynaklarını tam olarak anlaşılmasını ve kendi etkinlik ve programlarıyla olabildiğince bütünleştirmelerini sağlayabilmek ve dolayısıyla diğer konuların yanısıra, aşağıdaki amaçlara ulaşarak kadın mültecilerin uluslararası korumasını ilerletmek üzere önlemler almaya çağırmıştır;

i)Kadın mültecilerin, mülteci programlarının tüm alanlarındaki planlama, uygulama ve değerlendirme/izleme çalışmalarına tam ve etkin olarak katılmasını heves içinde desteklemek


ii)Gerektiği gibi eğitilmiş kadın elemanların, mülteci programları alanında çalışan kuruluşların ve oluşumların tüm düzeylerindeki temsilini artırmak ve kadın mültecilerin bu elemanlara doğrudan ulaşabilmelerini sağlamak;


iii)Gerektiği zaman, mültecilerin statüsünün belirlenmesine yönelik usullerde beceri sahibi kadın görüşmecileri temin etmek ve sığınma arayan kadınların, yanlarında erkek aile üyeleri olduğu zaman bile bu usullere gerektiği gibi erişmesini sağlamak;


iv)Tüm mültecilerin ve ilgili kuruluş ve yetki mercilerinin personelinin, kadın mültecilerin hak, ihtiyaç ve kaynaklarından tümüyle haberdar olmasını ve gerekli adımları atmalarını sağlamak;


v)Diğer koruma konularının yanısıra fiziksel ve cinsel suiistimal olaylarını caydırmak, tespit etmek ve ıslah etmek amacıyla, mülteci kamp ve yerleşimlerini planlarken kadın mültecilerin korunmasına yönelik görüşleri, başlangıçlarından itibaren yardım etkinlikleriyle bütünleştirmek;


vi)Suiistimal edilmiş olan kadın mültecilere verilen diğer ilgili hizmetlerin yanısıra, profesyonel ve kültürel olarak doğru cinsiyet temeli olan danışma hizmeti vermek;


vii)Kadın mültecilere karşı suç işleyen kişileri tespit etmek ve haklarında kovuşturma yürütmek ve bu tür suçların kurbanlarını misillemelerden korumak;


viii)Tüm kadın mültecilere bireysel kimlik ve/veya kayıt belgesi çıkarmak;


ix)Tüm kadın mültecilerin yiyecek, su ve yardım araçları, sağlık ve temizlik, eğitim ve beceri kursu gibi temel hizmetlerden etkili ve eşitlikçi bir şekilde yararlanmasını sağlamak ve onlara para kazanma fırsatı yaratmak;


x)Kadın mültecilerin kendileri için bulunan kalıcı çözümler konusunda alacakları bireysel kararlarda onları bilgilendirerek etkin onaylarının ve katılımlarının sağlanması;


xi)Yeniden yerleşim programlarının risk altındaki kadın mülteciler için özel şartlar uygulamasını sağlamak.


b)Kadın mültecilerle ilgili politikasına A/AC.96/754 sayılı dökümanında da belirtildiği gibi geçerlilik kazandırmak üzere, BMMYK’yı acil bir konu olarak kadın mültecilerin korunmasına ilişkin kapsamlı bir kurallar bütünü oluşturmaya davet etmiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.