No:62 Uluslararası Koruma Bildirisi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1990 (Yürütme Komitesi- 41.Oturum)


No.62 (XLI) ULUSLARARASI KORUMA NOTASI[1]


Yürütme Komitesi,


Bir dizi bölgedeki mülteci sorunlarını çözmede geçen kırk yıl içinde gösterilen önemli ilerlemeyi ve genel kabul gören yasal ilkeler çerçevesinde ve uluslararası dayanışma ve sorumluluk paylaşımı sayesinde milyonlarca mülteci ve sığınmacı açısından koruma ve yardım teminatlarının sağlanmış olmasını, memnuniyetle karşılamış;


Bununla birlikte, olumlu gelişmeler ve sorunları çözmeye dönük uluslararası işbirliğine rağmen, mülteciler ve sığınmacıların sorunun daha karmaşık ve kalıcı olmasını dikkate almış;


Mülteciler için duyulan uluslararası kaygı ve onlara sağlanan korumanın arkasında yatan insani ilkelerin ve insan hakları ilkelerinin bugün de 1951’de olduğu kadar geçerli olduğuna inanmış;


Mülteciler ve sığınmacıların sorunlarının mevcut kapsam ve özelliklerinin, soruna verilen uluslararası tepkilerin doğru bir şekilde yeniden değerlendirilerek mevcut gerçeklerle bağdaşacak kapsamlı yaklaşımların benimsenmesi gereğine inanmış;


Başarılı olabilmek için kapsamlı yaklaşımların, ilk iltica ve alıcı Devlet konumunda olan ve bundan etkilenen tüm Devletlerin sorunlarına da yanıt verebiliyor olması gerektiğini vurgulamış;


Yüksek Komiser’in Uluslararası Koruma Notası’nda mülteci stratejilerini geliştirmek üzere sunduğu birtakım görüşlerde benimsenen kapsamlı yaklaşımı takdirle karşılamış;


a)Yüksek Komiser’in Uluslararası Koruma Notası’nda aşağıdaki konularla ilgili olarak bulunduğu vurguları dikkate almıştır:


i)gelişen durumların önlenmesi ve bu konuda yapılacak erken uyarılar ile sorunları ele almanın etkin bir yolu olarak benimsenecek arabuluculuk


ii)ulusal ve uluslararası istikrarsızlık kaynağı olabilecek mülteci hareketlerinin olası insan hakları boyutları;


iii)mülteciler ile ekonomik veya benzeri nedenlerle göç etmek isteyen insanlar arasındaki fark, bu iki kategorideki insanlar arasındaki temel farklara saygı gösterilmesini sağlayacak bir mülteci politikasına duyulan ihtiyaç ve mültecilerin korunmasına ilişkin ve bu konuda önem taşıyan ilkelere (ilk iltica ve zulüm riski olan yere geri göndermeme de dahil olmak üzere) tümüyle uymak;


iv)gönüllü geri dönüş en iyi çözüm olmakla birlikte, gönüllü olarak vatandaşlığa geri dönmek, yerleşmek veya yeniden yerleşmek, yani mülteciler için bulunacak geleneksel çözümlerin tümünün, mülteci sorunlarına verilen anlamlı ve önemli yanıtlar olması;


v)üç geleneksel kalıcı çözümün kabul edilmesini sağlayacak ve bunu yaygınlaştıracak olan önlemlerin geliştirilmesi;


vi)uygun çözümler bulmak ve buna bağlı olarak altta yatan nedenlere eğilme ve gönüllü geri dönüşü kolaylaştırma ve mülteci olmayan vatandaşlarının geri dönmesini sağlama gibi önemli bir sorumlulukları menşe ülkelerinin almaları gerekmektedir;


vii)Devlet sorumluluğu kavramının ve bu kavramın özellikle de menşe ülkelerininin sorumlulukları bağlamındaki yerinin daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi;


viii)Birleşmiş Milletler ve diğer nitelikli uzman organların uygun bir şekilde insan hakları organlarıyla birlikte kendi yetkinlik alanları içinde Devletler ve BMMYK tarafından etkin bir şekilde kullanılması


ix)kalkınma yardımlarının mülteci ve iltica benzeri durumlarına bulunacak çözümler, bu durumların önlenmesi ve nedenlerine eğilinmesi konusunda ek bir önlem olarak ele alınması;


x)bölgesel organların ve grupların kendi bölgelerindeki sorunların olumlu bir şekilde çözülmesinde daha etkin bir rol almaya teşvik edilmeleri;


xi)Sığınma taleplerireddedilmiş kişilerle sorumlu bilinciyle ve etkili bir şekilde ilgilenmek üzere Devletler tarafından alınan önlemlerin geliştirilmesi;


xii)Kamu bilgilendirme çalışmalarının stratejilerle tümüyle bütünleştirilmesi;


xiii)Yeni yaklaşımlar konusunda yapılacak tam ve açık tartışmaların teşvik edilmesi;


xiv)Sığınma sorunları ile uluslararası göç arasındaki ilişkinin ele alınması.


b)Bu konuları Yürütme Komitesi Çözüm ve Koruma Konulu Çalışma Grubu’na iletmeye karar vermiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.