No:61 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü



1990 (Yürütme Komitesi- 41.Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİNİN
ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASINA
İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No. 61 (XLI) GENEL


Yürütme Komitesi,


a)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevinin merkezi ve asli niteliğini yeniden ifade etmiştir;


b)Devletleri, BMMYK’yı ve ilgili diğer tarafları, mültecilerin etkin bir şekilde korunmasını sağlayacak olan gerekli tüm önlemleri almaya çağırmış ve bu bağlamda 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Statüsü’ne ilişkin Sözleşmenin ve 31 Ocak 1967 tarihli Mültecilerin Statüsü’ne ilişkin Protokol’ün asli önemini hatırlatmıştır;


c)Mülteci korumasının birçok Devlet tarafından sınırdışı etme, zulüm riski olan yere geri gönderme ve mültecilerin fiziksel güvenlik, onur ve huzuruna karşı oluşan diğer tehditler de dahil olmak üzere ciddi bir şekilde ihlal edilmesinden duyulan ciddi kaygıyı dile getirmiştir;


d)Bazı durumlarda, bazı mülteciler tarafından girişilen çeşitli etkinliklerin ulusal güvenliğe aykırı olmasından duyulan kaygıyı ifade etmiş ve bu bağlamda, Mülteci Kamp ve Yerleşimlerine Yapılan Askeri ve Silahlı Saldırılarla ilgili 48 No.lu Kararı’nı (XXXVIII) ve bu kararın özellikle 4 (a) sayılı paragrafını yeniden onaylamıştır;


e)Uluslararası koruma, uluslararası dayanışma, maddi yardım ile gönüllü geri dönüş, iltica ülkesiyle bütünleşme veya yeniden yerleşme arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamış ve Yüksek Komiser’in koruma önlemleriyle yardım ve kalıcı çözüm programlarının tümüyle bütünleşmesi yönündeki çabalarını sürdürmesi çağrısında bulunmuştur;


f)Koruma ve yeniden yerleşme arasındaki bağlantıya dikkati çekerek, devletlerin yeniden yerleşme ihtiyacı içinde olan mülteciler için yeterli mekanı sağlaması gereğinin altını çizmiştir;


g)İlk sığınma ülkelerinin, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve sığınmacıların yükünün çoğunu üstlendiğini dikkate almış ve uluslararası kamuoyu ile Yüksek Komiser’i, yardım ve çözüm üretme konusunda gösterilen çabalara ortaklık etmeye ve ilgili gruplara gerekli çözümleri sağlayacak mekanizmaları aramaya çağırmıştır;


h)Çok sayıda Filistinli’nin de dahil olduğu, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan çeşitli mülteci gruplarının yeterli uluslararası korumadan mahrum olmasından duyulan kaygıyı ifade etmiş ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde koruma ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarının sürdürülmesinin ümit edildiğini belirtmiştir;


i)Mültecilerin Statüsü’ne ilişkin 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’ne taraf olan tüm Devletlerin, Yüksek Komiser tarafından sirküle edilen bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik soru anketine olabildiğince kısa süre içinde yanıt vermelerini istemiştir, böylelikle Yüksek Komiser Yürütme Komitesi’nin kırk ikinci oturumunda, bu düzenlemelerin uygulanması konusunda ayrıntılı bir rapor sunabilecektir;


j)Komiserliğin özellikle koruma konusundaki eğitim kurslarının düzenlenmesi yoluyla mülteci yasasının güçlendirilerek yaygınlaştırılması ve bir araştırma kapasitesinin korunması konusunda Komiserlik tarafından gösterilen başarıları takdirle karşılamıştır;



  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Döküman No:12A (A/45/12/ Ek I)’da yer almaktadır.