No:60 Kadın Mülteciler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1989 (Yürütme Komitesi-40.Oturum)


No.60 (XL) KADIN MÜLTECİLER


Yürütme Komitesi,


a)Kadın Mülteciler Raporu’nu (A/AC.96/727) takdirle karşılamış ve Yüksek Komiser’in, koruma ve yardım programlarının planlanması ve uygulanmasında mülteci kadınların yalnızca lehdar olmakla kalmayıp katılımcı olmalarının sağlanması yönündeki çalışmalarını başlatmıştır;


b)Kadın mültecilerin temel haklarının bazı durumlarda ihlal edilmesinden ve bunların arasında fiziksel güvenliklerine karşı oluşturulan tehditler ve cinsel istismarlardan duyulan ciddi kaygıları kaydetmiştir;


c)Önleyici önlemlerin alınması ve Devletler ile ilgili organların BMMYK’nin kadın mültecilerin koruma etkinliklerini ve diğer konuların yanısıra risk altındaki kadınlara yeniden yerleşecek yer sağlama çalışmalarını desteklemeye çağırmıştır;


d)Yürütme Komitesi’nin Kırk Birinci Oturumunda Uluslararası Korumaya İlişkin Bütünün Alt Komitesi’nin gündemi ile İdari ve Mali İşler Alt Komitesi’nin gündemine kadın mülteciler konusunun “Önemli Eğilimler” başlığı altında BMMYK tarafından dahil edilmek istendiğini kaydetmiştir;


e)Yürütme Komitesi’nin Kırk Birinci Oturumunda Yüksek Komiser’den, kadın mültecilerin katılımını artırmak üzere özellikle kadın saha işçilerinin ihtiyaçlarına önem vererek organizasyon içinde kadın mülteci konularının genel hatlarını belirleme çalışmasının sonraki aşamalarında BMMYK’nın bir çerçeve ve organizasyon çalışma planı oluşturmasını istemiş ve buna ek olarak, Yüksek Komiser’in kadınlarla ilgili hem koruma hem de yardım programlarının uygulamasına ilişkin ayrıntılı bir faaliyet raporu vermesini istemiştir. Özellikle Yüksek Komiser’in kadın mültecilerin uluslararası korumasına ilişkin dahili kuralların gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bir versiyonunu hazırlamasını talep etmiştir;


f)Yürütme Komitesi’nin Otuz Dokuzuncu Oturumunda kadın mültecilerle ilgili olarak alınan kararları yeniden onaylamış ve bu kararların koordinasyonu, bütünleşmesi ve uygulama gözetimi konusunda üst yönetimin etkin bir şekilde destek verme gereğinin devam ettiğini yeniden ifade etmiştir. Bu anlamda, üst düzey yöneticilerin


g)Kadın Mülteciler Üst Düzey Koordinatörün atanmasını, kadın mültecilerin katılımını teşvik etmek ve onların özel ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla saha ofisleri için kuralların oluşturulmasını ve kadın mültecilerin gözden geçirilmiş bibliyografyasının basılmasını takdirle karşılamıştır;


h)Mülteci programlarındaki cinsiyet konularına sistematik olarak yaklaşabilmek için bir yöntem geliştirmesi için Yüksek Komiser’e çağrıda bulunmuştur ve buna temel oluşturmak üzere, Yüksek Komiser’in mülteci topluluklarına ilişkin demografik, antropolojik ve sosyo-ekonomik bilgileri ve özellikle de cinsiyet rolleri ve sorumluluklarına ilişkin verileri toplayarak bu bilgilerin BMMYK programlarının planlanmasında kullanılmasını sağlamasını istemiştir;


i)Kadın mültecilerin belirli ihtiyaçları ve potansiyelleri konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik eğitim malzemeleri ve kursları geliştirmede ve bu eğitime sivil toplum örgütlerini de dahil etmede Yüksek Komiseri desteklemiş; geliştirilmiş bir program ve proje planlaması yoluyla gelecekte bu alanda yapılan çalışmaları artırarak özellikle mülteci kadınlarla ilgili özel koruma konularına eğilmek üzere birtakım unsurları da dahil etmeye çağırmıştır;


j)Kadın mültecilerin durumu konusundaki kamuoyu farkındalığını artıracak ek çalışmalarda bulunması için Yüksek Komiseri teşvik etmiş ve kırkıncı yıldönümünde, kadınların BMMYK programlarının etkin katılımcıları olduğunun vurgulanmasını önermiştir;


k)Yüksek Komiser’in bu konudaki deneyimlerini diğer Birleşmiş Milletler organlarıyla paylaşması yönünde kendisini teşvik etmiş ve 1990 yılında yapılacak olan Kadınların Statüsü’ne İlişkin Otuz Dördüncü Komisyon Oturumu’nda kadın mültecilerin durumunu açıklama konusunda Yüksek Komiser’in liderlik etmesi yönünde kendisini desteklemiştir;


l)Kadın mültecilerle ilgili olarak gerek BMMYK içinde gerekse diğer kuruluşlarla ortaklaşa olarak hazırlanan dökümanların sistematik bir şekilde toplanarak yayılması yönündeki çalışmalara sürekli olarak özen gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştır;


m)Etkin katılımcıları aşağıdaki çalışmalarda bulunarak Yüksek Komiser’e destek vermeye çağırmıştır: proje sözleşmelerinde ve kendi kendini değerlendirme raporlarında mülteci kadınların üzerindeki etkinin değerlendirilmesi yönünde bir şartı koymak da dahil olmak üzere, cinsiyet yönelimli eğitim alanındaki çalışmalarını genişletmek ve kadın konularında deneyim sahibi olan diğer kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak.