No:56 Kalıcı Çözümler ve Mülteci Koruması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1989 (Yürütme Komitesi- 40.Oturum)


'                                                   No.56 (XL) KALICI ÇÖZÜMLER 'VE MÜLTECİ KORUMASI[1]


Yürütme Komitesi,


Mülteci korumasının ve mülteci sorunlarına çözüm aranmasının, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kuruluş amacına bağlı işlevleri olduğunu hatırlatarak;


Çözüme ulaşma süreci içinde temel koruma ilke ve kaygılarının gözetilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ederek;


Mültecilerin ve sığınmacıların çağdaş sorununun boyut ve karmaşıklığı dolayısıyla mevcut gerçekliğe denk düşecek uyumlu ve kapsamlı yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğine inandığını ifade ederek;


a)Mülteci Sorununun Çözümü ve Mültecilerin Korunması konusunda İtalya’nın San Remo kentinde 12-14 Temmuz 1989 tarihinde bir grup uzmanın oluşturduğu gayriresmi Yuvarlak Masa toplantısının daha sonra alınan (EC/SCP/55 sayılı Dökümanda yeniden oluşturulmuştur) rapor ile geri plan çalışmalarını takdirle karşılamıştır;


b)Toplantı sırasında aşağıdaki konulara gösterilen özeni takdirle karşılamıştır;


i)En iyi çözüm olarak insan haklarının gözetilmesi de dahil olmak üzere önleme konusu ve bununla birlikte koruma ve çözümler arasındaki iç ilişki;


ii)Yeni toplu hareketleri önlemek ve getirilecek en iyi çözüm olan mültecilerin gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla sığınmacıların ve mültecilerin toplu halde hareket etme nedenleri üzerine eğilmeye yönelik ortak uluslararası çabaların güçlendirilmesi;


iii)Gerek menşe ülkesi, iltica ülkesi ve yeniden yerleşilen ülke, gerekse geniş çapta uluslararası kamuoyu tarafından ayrı ayrı yükümlülük ve sorumluluklarına bağlı olarak getirilecek çözümlerin etkin bir biçimde teşvik edilmesi;


iv)İlgili taraflar arasında doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yapılacak temasları teşvik etmeye ve kolaylaştırmaya yönelik uluslararası adımların atılması yoluyla çözümlerin sunulması;


v)Gelişime yönelik işbirliğinin hem iyileştirici hem de önleyici yönleriyle ele alınması;


vi)Gerektiğinde mevcut yasa ve doktrinlerin mültecilerin karşılaştığı gerçek durumların ışığında ve bu bağlamdaki insan hakları ilkeleri de göz önüne alınarak incelenmesi;


vii)İltica veya sığınma ülkesindeki veya menşe ülkesindeki mültecilerin korunması bakımından çok önemli olan geleneksel ilkelerin ve korumaların artırılarak güçlendirilmesi;


c)İlgili konuların önem, kapsam ve karmaşıklığı ile bunların derinlemesine incelenmesi gereği karşısında atılacak ilk adım olarak Yüksek Komiser’i Yürütme Komitesinin Başkanı ile istişare içinde Yürütme Komitesinin üyelerinden oluşan bir açık uçlu çalışma grubu oluşturmaya ve bu grupla birlikte Yüksek Komiser’in yetkisini göz önüne alarak koruma ve çözüm konularını uygun ve kapsamlı bir şekilde inceleyerek Yürütme Komitesi’nin kırk birinci oturumunda bir rapor sunmaya çağırmaya karar vermiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.