No:54 Kadın Mülteciler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1988 (Yürütme Komitesi-39.Oturum)


No.54 KADIN MÜLTECİLER


Yürütme Komitesi,


Mülteci Kadınlar Notası’nı (A/AC.96/XXXIX/CRP.1) ve özellikle bu notanın kadın mültecilere yardım, bunların koruması ve sağlanacak kalıcı çözümlerle ilgili sorun ve özel ihtiyaçlarının birbirine bağlı olduğu konusunda yapılan vurgulamayı takdirle karşılamıştır;


Uluslararası koruma bağlamında, kadın mültecilerin belirli yönlerden zarar gördüğü, özellikle fiziksel güvenliklerinin tehdit edilerek cinsel suiistimalle karşılaştıkları durumlar olduğunu belirlemiştir;


Ofis ve ilgili organlar tarafından alınacak önleyici önlemlerin desteklenerek kadın mültecilerin fiziksel güvenliklerinin artırılması çağrısında bulunmuştur;


Evsahibi Hükümetlere, kadınlarla ilgili etkinliklerinde, Ofis’in koruma etkinliklerine verdikleri desteği artırmaları çağrısında bulundu ve ilgili Hükümetlerin Risk Altındaki Kadınlara Yönelik Özel Yeniden Yerleşim Programı’nı desteklemesini istedi.


Yüksek Komiser’in kadın mültecileri hayati bir ekonomik güç olarak tanımasını desteklemiş ve kadınların, koruma ve yardım programlarının planlanmasından fayda görecek kişiler olduğu kadar, aynı zamanda katılımcı taraflar olarak da desteklenmeleri gerektiğini belirlemiştir;


Yüksek Komiser’in her aşamadaki programlama ve planlamasına kadın konularının da eklenmesi yönünde etkin önlemler getirmesini istemiştir (özellikle: teknik sektör kuralları içindeki kontrol listeleri, Yürütme Komitesi’nin ülke bölümleri içindeki cinsiyet konuları, BMMYK Program Kitapçığı’ndaki ayrıntılı referans). Aynı zamanda, fonlandırma amacıyla verilmiş olan tüm proje dökümanlarının, sorunlarla ve kadın mültecilerin özel ihtiyaçlarıyla ilgili bir paragraf içermesini ve periyodik açıklama raporlarının bu konuyu da içermesini istemiştir;


BMMYK aracılığıyla çalışmaları koordine edecek, bütünleştirecek ve idare edecek ve etkin biçimde kıdemli düzeyde çalışacak bir Yönetim Kurulu’na duyulan ihtiyacı vurgulamıştır;


Yüksek Komiser’i diğer Birleşmiş Milletler organizasyonları, bağış camiası ve sivil toplum örgütlerinden elde edilen deneyimi araştırarak bu deneyimi kullanmaya ve bu bilgileri BMMYK’nin belirli yönelimleri doğrultusunda uyarlamaya çağırmıştır;


Yüksek Komiser’i, kamuoyunu kadın mülteciler konusunda bilgilendirme çalışmalarına girişmesi yönünde teşvik etmiş ve kendisini bu alandaki çalışmalarını gelecekte genişletmeye çağırmıştır;


Yüksek Komiser’i, BMMYK personeline ve uygulayıcı taraflara verilerek mültecilerin belirli ihtiyaçları konusundaki farkındalığı artırmak ve bu ihtiyaçlara yanıt verecek pratik araçları geliştirmek üzere verilecek eğitim modüllerini geliştirmeye teşvik etmiştir;


Yürütme Komitesi’nin kırkıncı oturumunda, Yüksek Komiser’i Ofis’in kadın mültecilerle ilgili politika ve programlarının uygulanması konusunda ayrıntılı bir raporla birlikte BMMYK’nın kadın mültecilerin uluslararası korumasıyla ilgili olarak uyguladığı dahili kuralların etki derecesinin değerlendirmesini sunmasını istemiştir;


Evsahibi ülkelere, bağış camiasına ve sivil toplum örgütlerine, bu programın uygulanmasında Yüksek Komiser’i etkin bir şekilde destekleme çağrısında bulunmuştur.