No:52 Uluslararası Dayanışma ve Mülteci Koruması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1988 (Yürütme Komitesi-39.Oturum)


No.52 (XXXIX) ULUSLARARASI DAYANIŞMA
VE MÜLTECİ KORUMASI[1]


Yürütme Komitesi,


Dünyadaki mülteci sorunlarının, bunlara eşlik eden ciddi insan hakları ihlallerinin ve bundan etkilenen milyonlarca insanın yerinden edilerek tehlikeye sokulmasının yarattığı ağır ve karmaşık sorunlardan duyulan derin kaygıyı ifade ederek;


Mülteci sorunlarının uluslararası kamuoyu için bir kaygı unsuru olduğunu ve bunların çözümünün Devletlerin hep birlikte içtenlikle ve gerçek insaniyet ve uluslararası dayanışma içinde gösterecekleri irade ve kapasiteye bağlı olduğunu yeniden açıklayarak;


Devletlerin mültecilere yapılan muameleler konusunda temel bir standardı ve korumayı oluşturma sorumluluğu veya yükümlülüğünün olduğunu ve bunların iyi niyet içinde yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek;


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin mültecilere koruma sağlama konusunda duyulan acil ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu ve Komiserliğin gerçek işlevinin bu koruma işlevi olduğunu belirtmiştir;


1.Ofis’in koruma rolünü tanımlamış olan Devletlerin, Ofis ile işbirliği içinde çalışarak, bu çalışmaları motive eden temel insani ilkelere bağlı olarak yetkilerini kullanmasında işbirliği içine girme sorumluluğuna sahip olduğunu belirlemiştir;


2.Devletlerin ve BMMYK’nin mültecilerin sorunlarına çözüm bulma ve mültecilerin temel haklarının uluslararası korumasını sağlama amacında birleştiklerini belirtmiştir;


3.Uluslararası dayanışma ilkesinin, sığınma hakkına karşı insani bir yaklaşım benimsenmesini teşvik etmede ve genel olarak uluslararası korumanın etkin bir biçimde uygulanmasında temel bir rol oynadığını vurgulamıştır;


4.Her koşul altında, temel insani ilkelere saygı gösterilmesinin uluslararası camianın tüm üyeleri için bir zorunluluk olduğunu ve bunun da uluslararası dayanışmanın bu ilkelerin tatminkar bir şekilde uygulanmasında çok büyük önem taşıdığı anlamına geldiğini hatırlatmıştır;


5.Tüm Devletlerin gerek ikili gerekse çok taraflı olarlak uygun olan tüm yollardan Yüksek Komiser’in koruma işlevlerini etkin bir şekilde desteklemeye devam etmelerini ve bununla birlikte özellikle sığınma arama ve elde etme hakkını koruyarak zulmü önleme ve non-refoulement ilkesine tümüyle saygı gösterilmesini sağlama konusunda mültecilere karşı taşıdıkları insani sorumlulukları yerine getirmeleri çağrısında bulunmuştur.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.