No:49 Mülteciler için Seyahat Belgeleri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1987 (Yürütme Komitesi-38. Oturum)


                                                     No. 49 (XXXVIII) MÜLTECİLERE AİT  SEYAHAT BELGELERİ[1]

Yürütme Komitesi,


Mültecilere ikamet etmekte oldukları ülkenin dışında geçici olarak seyahat etme ve diğer ülkelerde yeniden yerleşmeleri için seyahat belgesi düzenlemenin önemini yeniden vurgulayarak;


Mültecilerin Seyahat Belgelerine ilişkin 13. No.lu Kararı (XXIX) hatırlatarak;


Mültecilerin Statüsü ve Program ile ilişikteki Eki’yle ilgili olan 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 28. Maddesi’ni hatırlatarak;


(a)Mültecilere Ait Seyahat Belgeleri konusunda Yürütme Komitesi’nin önceki Kararı’nın (EC/SCP/48) izlenmesine ilişkin olarak Yüksek Komiser’in Notası’nı memnuniyetle karşılamıştır;


(b)1951 BM Sözleşmesi ve/veya 1967 Protokolü’ne taraf olan Devletlerin büyük bir çoğunluğunun, yukarıda sözü geçen 1951 BM Sözleşmesi’nin hükümleri ile 13 No.lu Karar’ının (XXIX) hükümlerini yerine getirdiğini ve bazen de bu hükümleri aştığını memnuniyetle müşahede etmiştir;


(c)Bununla birlikte bazı ülkelerde Seyahat Belgeleri Sözleşmesi konusunda ve bu dökümanların çıkarılması, bunların coğrafi ve geçici geçerliliği, geri verilme koşulu, uzatılma veya yenilenmeleri, çıkarılmalarıyla ilgili sorumluluk transferi ve vize çıkarılmasına ilişkin sorunların görülmeye devam ettiğini belirlemiştir;


(d)1951 BM Sözleşmesi ve/veya 1967 Protokolüne taraf olup, seyahat belgelerini çıkarmaya, yenilemeye ve sürelerini uzatmaya, Sözleşmeye ait Seyahat Belgelerinin sahiplerine vize vermeye yetkili ulusal yetkililere net talimatlar vermek de dahil olmak üzere Sözleşmeye ait Seyahat Belgelerinin (Madde 28, Program, Ek) çıkarılmasıyla ilgili düzenlemelerin koşullarını etkin bir şekilde uygulayabilmek için gerekli doğru yasal veya idari önlemleri henüz almamış olan tüm taraf Devletleri bu önlemleri almaya çağıımıştır;


(e)1951 BM Sözleşmesi ve/veya 1967 Protokolü’ne taraf olmayan ve Sözleşmeye ait Seyahat Belgelerinde geçerli olan koşullara olabilldiğince benzer durumlarda mültecilere gerekli uygun seyahat dökümanlarının verilmesini sağlamak üzere uygun yasal veya idari önlemleri almamış tüm Devletleri bu önlemleri almaya davet etmiştir;


(f)Yüksek Komiser’in Hükümetlere mültecilerin seyahat belgelerinin çıkarılması konusunda bulunduğu çeşitli yardımları takdirle anmış ve kendisinden bu konudaki çabalarını sürdürerek, özellikle de Sözleşmeye Ait Seyahat Belgelerinin formatını modernleştirme olasılığını da incelemesini istemiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.