No:48 Mülteci Kampları ve Yerleşimlerine Yapılan Askeri veya Silahlı Saldırılar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1987 (Yürütme Komitesi- 38. Oturum)


No. 48 (XXXVIII) MÜLTECİ KAMPLARI VE YERLEŞİMLERİNE YAPILAN
ASKERİ VE SİLAHLI SALDIRILAR[1]


Yürütme Komitesi,


Dünyanın çeşitli bölgelerinde mültecilerin kamplarına ve yerleşim yerlerine yapılan askeri ve silahlı saldırılar da dahil olmak üzere mülteciler ve sığınmacılara yapılan yasadışı saldırılardan duyulan derin üzüntüyü ifade etmiş ve bu saldırıların trajik ve birbirinden farksız sonuçlarına bağlı olarak mülteciler ve sığınmacıların tahmin edilemeyecek bir insani sefalet içinde olması karşısında, bu oturumunda insani kaygılarını ve kınamayı en güçlü şekilde ifade etmenin gerekli ve zamanında olduğuna inanmaktadır;


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun özellikle oybirliği ile kabul edilmiş olan 39/140 (1984) sayılı Genel Kurul Kararı da dahil olmak üzere, mülteciler ve sığınmacıların hak ve güvenliklerine karşı gerçekleştirilmiş tüm ihlalleri ve özellikle de mülteci kamp ve yerleşimlerine karşı girişilen askeri veya silahlı saldırıları kınayan Kararları takdirle karşılamıştır;


Diğer nedenlerin yanısıra, bu mülteci kamplarının ve yerleşim yerlerinin tümüyle sivil olması ve insani bir nitelik taşıdığı varsayımına bağlı olarak ve sığınma hakkının veya mülteci statüsünün başka bir Devlet tarafından düşmanca karşılanamayacak olan barışçıl ve insani bir hareket olduğu ilkesine dayanarak bu Kararı onaylamıştır; mülteciler ve sığınmacıların güvenliğini garanti altına alma ve bu kişilerin, Devletlerin ve uluslararası kuruluşların uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri gereğince taşıdıkları yükümlülükleri ve sorumluluklarını destekleme konusunda yardımcı olmayı ümit etmiş Devletlerin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve ilgili uluslararası kural ve ilkeler ve uluslararası insani hukuk kuralları gereğince taşıdıkları hak ve sorumlulukların değişmeyeceğinin altını çizmiştir;


1.Mülteciler ve sığınmacıların hak ve güvenliklerine karşı girişilen tüm ihlalleri ve özellikle mülteci kamp ve yerleşim yerlerine yapılan askeri ve silahlı saldırıları kınamıştır;


2.Devletleri, uluslararası hukuk ilkelerine karşı olan ve bu nedenle mazur görülemeyecek olan bu tür ihlallerden uzak durmaları konusunda önemle uyarmıştır;


3.Devletleri ve yetkili uluslararası kuruluşları uluslararası dayanışma ilkesi çerçevesinde mülteci ülkesinin yükünü azaltmak, mevcut olanaklara bağlı olarak mülteci kamplarına ve yerleşimlerine yapılan, bu tür askeri ve silahlı saldırıların kurbanlarının yaralarını hafifletmek üzere gerekli tüm yardımı yapmaya çağırmıştır;


4.Devletleri ve diğer tarafları mülteci kampları ve yerleşim yerlerinin korunmasını desteklemek üzere alınacak önlemleri artırma konusunda aşağıdaki konuları göz önüne almaya çağırmıştır;


(a)Sahip oldukları temel haklarla birlikte, kamp ve yerleşim yerlerindeki mültecilerin, sığınma ülkesi tarafından kendilerine verilen sığınma ve koruma hakkından kaynaklanan birtakım görevleri vardır. Özellikle, Kamu düzenini korumak üzere alınmış yasal önlemler de dahil olmak üzere sığınma Devletinin kanun ve yönetmeliklerine uyma, kamp ve yerleşim yerlerinin tümüyle sivil ve insani niteliğinden ödün verecek her türlü etkinlikten uzak durma görevleri söz konusudur.


(b)İltica Devletlerinin bu tür kamp ve yerleşim yerlerinin sivil ve insani niteliğini korumak üzere ellerinden geleni yapmaları zorunludur. Diğer tüm Devletler bu konuda onlara yardım etmeye davet edilmektedir. Bu yönde, Birleşmiş Milletler’in ilgili organları kendi referans koşulları dahilinde gerektiğinde yardım etme konusunda tüm Devletlerle işbirliğinde bulunmaya davet edilmişlerdir.


(c)BMMYK ve Birleşmiş Milletler’in diğer ilgili organları kendi referans koşulları dahilinde ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkelerine uyarak, kamp ve yerleşim yerlerindeki mültecilerin güvenliğini sağlayacak koşulları oluşturmak üzere her türlü çabayı göstermelidir. BMMYK’nın bunu yapabilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yakın temas halinde olması ve ilgili tüm taraflarla bağlantıyı sağlaması gerekecektir. Bu çalışma aynı zamanda sığınma Devletleri ile bu tür mülteci kampları ve yerleşim yerlerinın korunması ve mümkün olduğunda menşe ülkesinin sınırlarından makul bir uzaklıkta yerleştirilmeleri için benimsenecek yöntemler konusunda gerekli düzenlemeleri yapmayı da gerektirmektedir.


(d)Devletlerin Yüksek Komiser’in insani koruma ve yardım işlevini yerine getirmesinde kendisiyle işbirliği yapma görevi söz konusudur ve bu görevi etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ilgilenmekte olduğu kamp ve yerleşim yerlerine ulaşabiliyor olması gerekmektedir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.