No:46 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1986 (Yürütme Komitesi-37.Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİNİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASINA
İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No. 46 (XXXVIII) GENEL

Yürütme Komitesi,

(a)Günümüzde mülteci sorunlarının dünya çapında giderek karmaşık bir hal almasının Yüksek Komiser’in öncelikli görevi olan koruma işlevinin asli önemini vurguladığını kaydetmiştir;


(b)Çağdaş mülteci sorununun nitelik ve unsurlarının değişmesiyle birlikte, uluslararası kamuoyunun sığınmacıların ve mültecilerin özel ihtiyaç ve koşulları konusunda daha büyük bir anlayış içinde olmaları gerektiğini ve Yüksek Komiser’in onların adına göstermekte olduğu çabalara tüm Devletlerin tam destek vermesi gerektiğini ifade etmiştir;


(c)Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm riski olan yene geri göndermeme ilkesinin sürekli olarak ihlal edilmesinden duyulan ciddi kaygıyı özellikle belirtmiştir;


(d)Güney Afrika’daki mülteci ve sığınmacıların kötüye giden durumlarını kaygıyla ifade etmiştir;


(e)Aralarında çok sayıda Filistinli’nin de bulunduğu ve dünyanın çeşitli yerlerinde olan değişik mülteci gruplarının yeterli uluslararası korumadan mahrum olmasından duyulan kaygıyı ifade etmiş ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde bu kişilerin koruma ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çabaların gösterileceği yönündeki umudunu dile getirmiştir;


(f)Yüksek Komiser’in mülteci koruması konusunda liderlik rolü oynadığını bir kez daha dile getirmiş ve özellikle kendisini tek başına veya ilgili Devlet ve organlarla birlikte bu kişilerin, diğer olayların yanısıra fiziksel şiddete, korsanlığa, askeri ve silahlı saldırılar ile keyfi gözaltına karşı fiziksel güvenliklerini sağlamak için olası tüm önlemleri almaya devam etmeye çağırmıştır;


(g)Kadın mültecilerin, tüm mültecilerin yararına kullanılabilecek özel kaynaklara sahip olmakla birlikte özel koruma ve yardım ihtiyaçlarının bulunduğunu dikkate almış, mevcut koruma ve yardım programlarını iyileştirmek amacıyla kadınların durumuna özel bir dikkat gösterilmesi gereğini yeniden dile getirmiş ve tüm Devletler ile ilgili organları, Yüksek Komiser’in bu yöndeki çabalarını desteklemeye davet etmiştir;


(h)Kadın mültecilerle ilgili güvenilir bilgi ve istatistikleri toplama, bunların durumuyla ilgili sağduyuyu arttırma ve Ofis’in eğitim programlarında bu kişilerin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgileri toplama gereğini ifade etmiş ve Yüksek Komiser’i Yürütme Komitesi’nin otuz dokuzuncu oturumunda özellikle kadın mültecilerin koruma ve yardım sorunları ve bu sorunları çözmek üzere alınacak sağlam önlemlerle ilgili rapor vermeye çağırmıştır;


(i)Bir ülkede koruması sağlanmış olan ve başka bir ülkeye düzensiz olarak giriş yapmış olan mülteci ve sığınmacılarla ilgili olarak giderek büyümekte olan olgu konusundaki kaygılarını belirtmiş ve Yüksek Komiser’i 36 (XXXVI) sayılı Karar’ın (j) paragrafını uygulamaya çağırmıştır;


(j)İltica usullerinin suiistimalini önlemeye yönelik bir dizi önlem almış olan Devletleri, bu önlemlerin uluslararası temel koruma ilkeleri ve sığınma kurumu üzerinde yıkıcı hiçbir etki yaratmamasını sağlamaya çağırmıştır;


(k)Kalıcı çözümlerle altta yatan nedenler arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekmiş ve uluslarlarası kamuoyunu, mülteci ve sığınmacıların menşe ülkelerinden ve ilk sığındıkları ülkelerden göç etme nedenlerine eğilmek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunmuştur;


(l)Özellikle bugün ortaya çıkmakta olan kitlesel sığınma olayları bağlamında, en iyi kalıcı çözümün gönüllü geri dönüş olduğunu yeniden ifade etmiş, Devletlerin bu alanda bulunulacak eylemleri her zaman yönlendirmesi gereken temel ilkelere saygı duymaları gereğini vurgulamış ve Yüksek Komiser ile Devletleri gerektiğinde bu çözümü uygulama yönünde çaba göstermeye devam etmeye çağırmıştır;


(m)Gerek Merkez’de gerekse sahada özellikle Mülteci Yasası ve Doktrini Bölümü ile Bölgesel Ofisler arasındaki koordinasyonun artırılması ve BMMYK personelinin Ofis’in koruma işlevi alanındaki eğitiminin desteklenmesi yoluyla Ofis’in uluslararası koruma işlevinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştur;


(n)Uluslararası korumaya en iyi şekilde ancak koruma, yardım ve kalıcı çözümler konusunda benimsenecek bütünleşik ve küresel bir yaklaşım sayesinde ulaşılabileceğini belirtmiş ve Yüksek Komiser’i bu konuda ilgili Devletler’den de yardım alarak mülteci topluluklarıyla ilgili istatistiklerin toplanması gibi çalışmaları daha da geliştirmeye davet etmiştir;


(o)Mülteci hukuku konusunda daha geniş bir bilgi ve anlayışı geliştirmenin önemini yeniden dile getirmiş ve özellikle hükümet görevlileriyle birlikte BMMYK personeline verilen eğitim programları dahil olmak üzere Ofis’in bu yönde gösterdiği tüm çabaları memnuniyetle karşılamıştır;


(p)Topraklarına sürekli olarak mülteci ve sığınmacıların büyük gruplar halinde girmesine bağlı zorluklara rağmen Devletlerin bu kişilere karşı muamelelerinde uluslararası platformda kabul görmüş standartlara büyük ölçüde uyuyor olmasını memnuniyetle karşılamıştır;


(q)Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'’e başka Devletlerin de katılmasını desteklemiş ve Yüksek Komiser’in bunlar ve bunlara benzer düzenlemelere, özellikle kitlesel mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kalan Devletler tarafından yapılan katılımları yaygınlaştırma yönünde göstermekte olduğu çabaları sürdürmesini istemiştir;


(r)Mülteci statüsünün belirlemesine yönelik gerekli usullerin oluşturulması da dahil olmak üzere, uluslararası mülteci düzenlemelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ulusal idari ve yasamaya ilişkin önlemlerin bir dizi Devlet tarafından benimsenmesini olumlu karşılamıştır;


(s)Sivil toplum örgütlerinin Yüksek Komiser’in uluslararası koruma alanında gösterdiği çabaları etkin bir şekilde desteklemede gösterdikleri katkıları tekrar takdirle karşılamıştır;


(t)Devletlerin, hükümetlerarası, ulusal ve sivil toplum örgütlerini de kapsayan tüm ilgili organların, mülteciler ve sığınmacılara karşı daha olumlu bir tutum geliştirmek amacıyla onlara karşı anlayış ve saygı duygusunun oluşturulmasına yardımcı olabilmek için bu kişilerin özel durumları ve ihtiyaçları konusunda kamuoyuna duyarlık kazandırmaları gereğini vurgulamıştır;  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Döküman No:12A (A/42/12/ Ek I)’da yer almaktadır.