No:42 Uluslararası Belgelere Erişim ve Bunların Uygulanması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1986 (Yürütme Komitesi - 37. Oturum)


No: 42 (XXXVII) ULUSLARARASI BELGELERE KATILIM VE BUNLARIN UYGULANMASI[1]


Yürütme Komitesi,

(a)Yürütme Komitesi’nin daha önceki pek çok kararda, Mülteci Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne katılmaları için Ülkelere başvurduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bazı kararlarında da benzer başvuruların yapıldığını hatırlatmıştır;


(b)Şu anda 100’ü aşkın Devletin 1951 Sözleşmesi ve/veya 1967 Protokolü’ne taraf olduğunu memnuniyetle kaydetmiştir;


(c)Bu düzenlemlerin, zulüm riski oln yere geri göndermeme ilkesi de dahil olmak üzere mülteci hukukunun temel ilkelerini, mültecilere karşı takınılan tutumun asgari standartlarını oluşturduğunu ve böylece uluslararası korumanın temel taşı olduğunu belirtmiştir;


(d)1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne yapılan katılımın, bir inanç ve bu belgelerin kapsamına giren temel ilkelerin desteklenmesi anlamına geldiğini, katılımda bulunan her bir Devletin, mülteci sorunlarına çözüm getirme konusunda gösterilen uluslararası çabalara verdiği önemin altını çizdiğini ve mülteci sorununun şu andaki evrensel karakterini yansıttığını vurgulamıştır;


(e)Söz konusu belgelere sağlanan geniş katılımın, bu belgelerin evrensel anlamda uygulanabilirliğini yeniden ortaya koyduğunu, mülteci korumasının uluslararası yasal çerçevesini desteklediğini ve böylece Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevi uygulamasına yardımcı olduğunu belirlemiştir;


(f)Mülteci Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ve 1967 Protokolü’ne katılmamış olan Devletleri bu belgelere katılmaya çağırmıştır;


(g)Söz konusu belgelere halihazırda taraf olan Devletlerin, bu belgelere getirdikleri coğrafi sınırlamaları ve ayrımları geri çekmelerinin gündeme getirilmesini önermiştir;


(h)1951 Sözleşmesi’nin ve 1967 Protokolü’nün, hem uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan mültecilerle ilgili çeşitli uluslararası belgeler hem de bölgesel düzeyde kabul edilmiş olan bir dizi standardı belirleyen belgeler ile tamamlanmış olduğunu hatırlatmış ve Devletleri bu tür ek evrensel belgelere ve bölgelerine uygulanabilecek olan diğer benzeri belgelere katılmaya çağırmıştır;


(i)İster evrensel ister bölgesel bir nitelik taşıyor olsun, çeşitli uluslararası mülteci belgelerine katılımda bulunmanın günümüzdeki mülteci sorununun hem kapsam hem de ciddiyeti bağlamında büyük önem taşıdığını belirtmiş ve Yüksek Komiser’den, uluslararası mülteci belgelerine katılımı teşvik etmek amacıyla elinden geleni yapmaya devam etmesini istemiştir;


(j)Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapmamış olan Devletlerden, mülteciler ile diğer yabancılar arasında gereken ayrımı yaparak, uluslararası mülteci belgelerinin etkin biçimde uygulanabilmesi için gereken yasal ve/veya idari tedbirleri almayı düşünmelerini önermiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.