No:41 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1986 (Yürütme Komitesi - 37. Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİ’NİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI’NA İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No: 41 (XXXVII) GENEL

Yürütme Komitesi,


(a)Mültecilerin ve sığınmacıların mevcut hareketlerinin sayıca artması ve yapılarının değişmesi nedeniyle Yüksek Komiser’in uluslararası koruma fonksiyonu uygulamasının giderek karmaşıklaştığını kabul etmiştir;


(b)Günümüz mülteci sorunlarının doğası gözönüne alındığında çözüm sunma aşamasının, Yüksek Komiser’in uluslararası koruma fonksiyonunun önemli bir yönü olarak ele alınması gerektiğini kabul etmiştir;


(c)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma fonksiyonunun etkin biçimde uygulanabilmesi için, mülteci sorunlarına, mümkünse menşe ülkede, kalıcı çözümler bulunması konusuna Hükümetlerin tam destek vermesinin önemi ortaya konmuş; Yüksek Komiser’in Yürütme Komitesi’nin otuz altıncı oturumundan bu yana, belirli mülteci gruplarının sorunları, özellikle de bir bölgeden diğerine geçen mülteci ve sığınmacılardan kaynaklanan sorunu çözmek üzere ilgili Hükümetler arasında görüşmeler düzenlemek amacıyla göstermiş olduğu çabaları memnuniyetle karşılamıştır;


(d)Günümüz mülteci sorunlarına bir çözüm olarak gönüllü olarak yeniden yerleşmenin büyük önemini yinelemiş ve Yürütme Komitesi’nin otuz birinci oturumunda almış olduğu 18 No’lu kararı ve otuz altıncı oturumunda almış olduğu 40 No’lu kararı gözönüne alarak süregelen gönüllü geri dönüşü teşvik çabalarını memnuniyetle karşılamıştır;


(e)Kalıcı çözümler arama çabaları arasında, mültecilerin ve sığınmacıların menşe ülkelerinden çıkışlarının ve ilk sığınma ülkelerinden yeni noktalara doğru yaptıkları hareketlerin nedenlerine eğilme ihtiyacının bulunduğu ortaya koymuştur;


(f)Mülteci Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne Ekvator Ginesi, Tuvalu, Papua Yeni Gine ve Venezuela’nın yeni katıldığını ve bu temel insani belgelere taraf olan Devlet sayısının 100’ü aştığını memnuniyetle belirtmiş ve Ofis’in (Komiserliğin), Birleşmiş Milletlerin tüm üyelerinin zaman içinde taraf olacağı bu belgelere katılımı teşvik etmek amacıyla ortaya koyduğu çabaları memnuniyetle karşılamıştır;


(g)Mevcut uluslararası mülteci belgelerinde tanımlanan standartların etkin biçimde uygulanabilmesini sağlayacak ulusal nitelikli kanuni ve/veya idari tedbirlerin önemini tekrarlamış ve Yüksek Komiser’in bu tür yeni tedbilerin alınmasının teşvik edilmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılamıştır;


(h)Ofis’in (Komiserliğin), dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen yuvarlak masa toplantıları, seminerler ve tartışma grupları yoluyla uluslararası mülteci hukukunun geliştirilip güçlendirilmesinin teşvik edilmesine ve uluslararası mülteci hukuku ilkelerinin olabildiğince çok yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarının önemini yeniden dile getirmiştir;


(i)Mültecilere karşı sergilenen muamele standartlarının bölgesel düzeyde belirlenmesine yönelik uluslararası belgelerin önemini gündeme getirmiş ve bu alanda Arap Ülkeleri, Asya-Afrika Yasal Danışmanlık Komitesi, Avrupa Konseyi, Afrika Birliği Organizasyonu, Amerika Eyaletleri Organizasyonu ve İslam Konferansı Teşkilatı’nın çabaları sonucunda elde edilmiş olan gelişmeyi takdirle karşılamıştır;


(j)Dünyanın farklı alanlarında mülteci ve sığınmacıların temel haklarının ciddi bir biçimde ihlal edilmekte olduğunu ve bu kişilerin zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesi hiçe sayılarak fiziksel şiddet, korsanlık eylemleri ve menşe ülkeye zorla gönderilme gibi eylemlere maruz bırakıldıklarını endişe ile kaydetmiştir;


(k)Komite’nin otuz altıncı oturumundan bu yana mülteci kamp ve yerleşim yerlerinin askeri ve silahlı saldırılara maruz kalmaya devam ettiğini endişe ile kaydetmiş ve bu soruna çözüm getirmek amacıyla süregelen çabaların yakın gelecekte olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağının umulduğunu belirtmiştir;


(l)Kadın Mülteciler ve Uluslararası Koruma ile ilgili 39 No’lu Kararı yeniden gündeme getirmiş ve Yüksek Komiser’i kadın mültecilerin bu özel koruma ihtiyacını dikkate almaya ve konu ile ilgili olarak Yürütme Komitesi’ne rapor vermeyi sürdürmeye çağırmıştır;


(m)Çocuk mültecilerin durumunun da özel ilgi gerektirdiğini kaydetmiş ve Yüksek Komiser’i Yürütme Komitesi’ne çocuk mültecilerin ihtiyaçları ve söz konusu kişilerin yararına olacak mevcut ve teklif aşamasında bulunan programlar konusunda düzenli olarak rapor vermeye çağırmıştır;


(n)Sivil toplum örgütlerinin, Yüksek Komiser’in uluslararası koruma alanındaki çabalarını destekleme konusunda ortaya koydukları değerli katılımı gündeme getirmiştir;


(o)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevi uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla kamuoyunda olumlu bir ortam yaratılmasının önemi üzerinde durmuş; mülteci ve sığınmacıların özel durum ve ihtiyaçlarının kamuoyuna tam olarak yansıtılmasının gerektiğini vurgulamış; ve BMMYK’nın bu alanda Hükümet yetkilileri ve ilgili sivil toplum örgütleri tarafından tam olarak desteklenmesi gereken çabalarını memnuniyetle karşılamıştır.  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Doküman No: 12A (A/41/12/Ek.1)’de yer almaktadır.