No:39 Kadın Mülteciler ve Uluslararası Koruma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1985 (Yürütme Komitesi - 36. Oturum)


No: 39 (XXXVI) KADIN MÜLTECİLER
VE ULUSLARARASI KORUMA[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Ofis’in (Komiserlik’in) Nisan 1995 tarihinde Cenevre’de yapılan Kadın Mülteciler Konusundaki Yuvarlak Masa görüşmesini organize etmiş olmasını memnuniyetle karşılamıştır;


(b)Nairobi’de (Kenya) Temmuz 1985 yılında yapılmış olan Birleşmiş Milletlerin Kadınlarla İlgili Olarak On Yıl İçinde Kaydetmiş Olduğu Başarıların Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi ile ilgili Dünya Konferansı’nda kadın mülteciler ve yerlerinden edilmiş kadınlar konusunda ortaya konmuş olan önerileri memnuniyetle ele almıştır;


(c)Kadın ve genç kız mültecilerin, dünya mülteci nüfusunun büyük bölümünü oluşturduğunu ve bunların çoğunun uluslararası koruma alanında özel sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetmiştir;


(d)Bu sorunların söz konusu kişilerin içinde bulunduğu ve onları sık sık fiziksel şiddete, cinsel tacize ya da ayrıma maruz bırakan hassas durumlarından kaynaklandığını ortaya koymuştur;


(e)Bu tür sorunların üzerine Hükümetler ve BMMYK tarafından acilen gidilmesi ve kadın ve genç kız mültecilerin şiddet, fiziksel güvenlikleri konusunda karşılaşabilecekleri tehditler ya da cinsel taciz gibi olgulardan korunabilmeleri için tüm gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır;


(f)BMMYK’nın kadın mültecilerin korunmasına yönelik sorunların çözümlenmesine ve bu kişilerin uygun biçimde korunabilmesine yönelik olarak almış olduğu önlemleri memnunlukla karşılamıştır;


(g)Devletleri, BMMYK’nın kadın mültecilerin korunması amacıyla oluşturduğu programları ve özellikle kadın mültecilerin eğitim ve gelir sağlama projeleri yardımıyla kendi kendilerine yeten bireyler olmalarını amaçlayan BMMYK programlarını desteklemeye çağırmıştır;


(h)Devletlerin, tek tek, birarada ya da BMMYK ile işbirliği içinde, mevcut programları yeniden tanımlamasını ve yönlendirmesini, ve gereken durumlarda kadın mültecilerin karşı karşıya kaldığı özel sorunların çözümlenebilmesi, özellikle de fiziksel bütünlük ve güvenliklerinin korunmasının ve kendilerine eşit bir biçimde davranılmasının sağlanması için yeni programlar oluşturulmasını tavsiye etmiştir;


(i)Uluslararası koruma alanında kadın mültecilerin özel ihtiyaç ve sorunları bağlamında daha ayrıntılı bir bilgi ve anlayış geliştirilmesinin ve kadın ve genç kız mültecilerin etkin bir biçimde korunmasının sağlanabilmesi için uygun mekanizmaların belirlenmesi ve uygulanması amacıyla söz konusu mültecilerle ilgili istatistiki, sosyolojik ve diğer verilerin toplanmasının önemini vurgulamıştır;


(j)Yüksek Komiser’den kadın mültecilerin ihtiyaçları ve onların yararı için mevcut olan ya da önerilen programlar konusunda Yürütme Komitesi üyelerine düzenli bir biçimde raporlamada bulunmasını istemiştir;


(k)Egemenlik ilkesinin uygulanması sırasında Devletlerin, içinde bulundukları toplumun sosyal geleneklerinin ihlal edilmesine bağlı olarak katı ya da insanlık dışı tutumlara maruz bırakılan kadın sığınmacıları, 1951 Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi’nin 1 (A) 2 Maddesi doğrultusunda “özel bir sosyal grup” olarak nitelendirebileceğini kabul etmiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.