No:35 Mültecilerin Kimlik Belgeleri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1984 (Yürütme Komitesi - 35. Oturum)


No: 35 (XXXV) MÜLTECİLERİN KİMLİK BELGELERİ[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Mültecilerin, kimliklerinin belirlenmesi için gereken belgelere sahip olmaları gerektiğini belirtmiş ve 1951 Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi’nin 27. Maddesi’nde Taraf Devletlerin, geçerli seyahat belgesine sahip olmayan ve taraf devletlerin topraklarında bulunan tüm mülteciler için kimlik belgeleri hazırlamalarının istendiğini belirtmiştir;


(b)Yirmi sekizinci oturumda kabul edilmiş olan bir karara göre (A/32/12/Ek.1, paragraf. 53(6)(e)) Yürütme Komitesi’nin kabul edilmiş olan mülteciler için, mülteci statülerini kanıtlayan belgeler oluşturulmasını önerdiğini hatırlatmıştır;


(c)Mültecilerin kimliklerinin ve mülteci statülerinin belirlenmesini sağlayan ve Devletlerin kendi ulusal yasaları doğrultusunda gerçekleştirilen mültecilere belge sağlama konusundaki genel uygulamaları takdirle kaydetmiş ve şimdiye kadar bu uygulamaları yapmamış olan Devletlerin de mülteciler için bu tür belgeler düzenlemesini tavsiye etmiştir;


(d)Başvuruları hemen cevaplandırılamayacak olan sığınma başvurusunda bulunan kişilerin, yetkili makamlar tarafından başvuruları ile ilgili bir karar verilinceye kadar sınır dışı edilmemelerini ya da zulüm riski olan yere gönderilmelerine karşı korunmalarını sağlayacak geçici belgelerin düzenlemesini tavsiye etmiştir;


(e)Mülteci statüsünün resmen kabul edilmediği ülkelerde BMMYK’nın, sığınma hakkı tanıyan ülke makamlarının onayı ile, söz konusu kişinin BMMYK’nin himayesi altında mülteci sayıldığını belgelemesinin gerekebileceğini kaydetmiştir;


(f)Kitlesel sığınma durumları söz konusu olduğunda uygun dokümanların kaydedilip verilmesinin önemini ortaya koymuş ve bu işlemi şimdiye kadar uygulamaya koymamış ülkelerin bu tür kayıt ve belgeleme programlarını, mümkünse BMMYK ile işbirliği içinde, kullanmaya başlamalarını önermiştir.
  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.