No:33 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1984 (Yürütme Komitesi - 35. Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİ’NİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI’NA İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No: 33 (XXXV) GENEL


Yürütme Komitesi,


(a)Komite’nin otuz dördüncü oturumundan bu yana uluslararası koruma alanında gelişmeler elde edilirken, Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevinin, mülteci sorunlarının doğası ve içeriğindeki değişiklikler ve dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan kısıtlayıcı eğilimler nedeniyle büyük ölçüde karmaşıklaşıp zorlaştığını kaydetmiştir;


(b)Uluslararası özel koruma sorunlarının, mülteci hareketlerinin değişik karakterine bağlı olarak ortaya çıktığını kaydetmiş, Yüksek Komiser’in bu sorunlara çözüm getirmek üzere attığı adımların memnuniyetle karşılandığını ve Yüksek Komiser’in bu bağlamda uygun göreceği yeni insiyatiflerin de beklendiğini belirtmiştir;


(c)Dünyanın farklı yerlerinde temel zulüm riski olan yere göndermeme ilkesinin ihlal edilmekte olduğunu endişeyle kaydetmiştir;


(d)Sığınma hakkı verilmesi, mülteci statüsünün belirlenmesi ve sığınmacı ve mültecilere karşı sergilenen tutum ile ilgili kısıtlayıcı uygulamaları derin bir üzüntü ile kaydetmiştir;


(e)Askeri ve silahlı saldırılar, korsanlık eylemleri ve denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmaması da dahil olmak üzere dünyanıın çeşitli bölgelerindeki mülteci ve sığınmacıların fiziksel güvenliğini ciddi bir biçimde ihlal ve göz ardı etmeye devam eden uygulamaları büyük bir üzüntü ile karşılamıştır;


(f)Bu üzücü eğilimlere rağmen Devletlerin, çok sayıda mülteciye sığınma hakkı vermeye devam ediyor olmasının ve bu kişilere, kabul edilmiş olan uluslararası insani standartlar çerçevesinde muamele edilmesinin sağlanmasının memnunlukla karşılandığını belirtmiştir;


(g)Mülteci kamp ve yerleşimlerine yapılan askeri ve silahlı saldırılar ve Alt Komite’nin dokuzuncu toplantısının raporuna (A/AC.96/649/Ek.1) yapılan eklemeler konusunda Uluslararası Koruma’ya ilişkin Bütün’ün Alt Komitesi’nde gerçekleştirilen tartışmaları dikkate almış ve Başkan’dan, mülteci kamplarına ve yerleşim yerlerine düzenlenen askeri ve silahlı saldırıların yasaklanması ile ilgili görüşmelerin devam ettirilebilmesi için gereken girişimlerde bulunmasını ve bu görüşme sonuçlarını otuz altıncı Oturum’da Yürütme Komitesi’ne bir rapor olarak iletmesini istemiştir;


(h)Ofis’in (Komiserliğin) koruma işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için, BMMYK’ne sığınma başvurusunda bulunan kişilere ve mültecilere erişme olanağı sağlanmasının önemini vurgulamıştır;


(i)Komite’nin otuz dördüncü Oturumu’ndan bu yana meydana gelen Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne yeni katılımları memnuniyetle karşılamış ve yakın gelecekte çok daha fazla sayıda Devletin (özellikle kitlesel sığınmaya sorunu ile karşı karşıya bulunan Devletlerin) bu temel uluslararası belgeye katılmasının ve böylece söz konusu belgelerin önemli bir yer teşkil ettiği uluslararası dayanışma ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinin güçlendirilmesinin umut edildiğini belirtmiştir;


(j)Yüksek Komiser’in, uluslararası mülteci yasaları ile ilgili bilgi ve anlayışı genişletmeye yönelik olarak süregelen çabaları üzerinde memnuniyetle durmuş ve San Remo’da Uluslararası İnsani Hukuk Enstitüsü’nün Yüksek Komiser’in etkinliklerinin bu önemli bölümüne sağlamış olduğu olumlu katkıları belirtmiştir;


(k)Hükümetlerin, sığınma hakkı vererek, kalıcı çözümler üreterek ve mültecilerin ve sığınmacıların özel durumları ve ihtiyaçlarının kamuoyunda daha iyi bir biçimde anlaşılmasını sağlayarak, Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevi konusundaki uygulamalarını desteklemelerine duyulan ihtiyacı yinelemiştir.


  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Doküman No: 12A (A/39/12/Ek.1)’de yer almaktadır.