No:30 Mülteci Statüsünün Tanınmasına ya da Sığınmaya Yönelik Açıkça Dayanaksız Olan ya da Suiistimale Açık Başvurular Sorunu

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1983 (Yürütme Komitesi - 34. Oturum)


No: 30 (XXXIV) MÜLTECİ STATÜSÜ YA DA SIĞINMA KONUSUNDA AÇIKÇA DAYANAKSIZ YA DA SUİSTİMALE AÇIK BAŞVURU SORUNU[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Mülteci Statüsünün Belirlenmesi ile ilgili yirmi sekizinci oturumda kabul edilmiş olan 8 No’lu Kararı (XXVIII) ve Sığınma Ülkesi Bulunmayan Mülteciler ile ilgili olarak otuzuncu oturumda kabul edilmiş olan 15 No.’lu Kararı (XXX) yeniden gündeme getirmiştir;


(b)Mülteci statüsü konusunda açıkça dayanaksız ya da suistimale açık başvurularla ilgili sorunu çözmeye yönelik tedbirlerin alınmasına duyulan ihtiyacın ortaya konmuş olduğu otuz üçüncü oturumda kabul edilmiş olan 28 No’lu Kararı (XXXIII) yeniden gündeme getirmiştir;


(c)İlgili ölçütler doğrultusunda mülteci olarak tanınmalarını gerektirecek geçerli nedenleri bulunmayan kişilerin, mülteci statüsüne geçmek üzere başvuruda bulunmasının 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne taraf olan bazı Devletler açısından önemli sorunlar yaratmakta olduğu üzerinde durmuştur. Bu tür başvurular ilgili ülkeler için sorun yaratmakta, mülteci olma talebinde bulunmak için geçerli nedenleri olan başvuru sahiplerinin taleplerini ise olumsuz yönde etkilemektedir;


(d)Mülteci statüsünün belirlenmesi konusundaki ulusal usuller arasında, net bir dayanağı bulunmadığı anlaşılan ve sürecin hiçbir düzeyinde tam bir inceleme gerektirmeyen başvuruların hızlı bir biçimde elden geçirilmesine yönelik özel hükümlerin yer alabileceği üzerinde durmuştur. Bu tür başvurular için “net bir biçimde suistimale açık” ya da “açık bir dayanağı bulunmayan” ibareleri kullanılmıştır; ve bu başvurular açık bir biçimde hileli olan ve hem Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde kabul edilmiş olan mülteci statüsü verme ölçütlerine hem de sığınma vermeye yönelik diğer ölçütlere uygun olmayan başvurular olarak tanımlanmalıdır;


(e)Mülteci statüsü kazanmak amacıyla yapılan bir başvurunun açıkça dayanaksız ya da suistimale açık olması durumunda kararın somut niteliği ve başvuru sahibi ile ilgili olarak verilen hatalı bir kararın üzücü sonuçları ve bu tür bir kararla birlikte usuli teminatların sağlanması gereğine duyulan ihtiyaç üzerinde durmuş ve bu konuda aşağıdaki uygulamaları önermiştir:


(i)mülteci statüsünün belirlenmesi ya da sığınma hakkının tanınması gibi konulardaki tüm taleplerde olduğu gibi, başvuru sahibi, tam yetkili bir görevli ve mümkün olduğu takdirde mülteci statüsünü belirleme konusunda yetkili olan bir makam tarafından eksiksiz bir kişisel görüşmeye tabi tutulmalıdır;


(ii)bir başvurunun, kesin dayanağı bulunmama ya da suistimale açık olma niteliği, normalde mülteci statüsünü belirleyen yetkili makam tarafından ortaya konmalıdır;


(iii)başvurusu geri çevrilmiş bir kişi sınırdan geri çevrilmeden ya da ülke topraklarından zorla sınır dışı edilmeden önce, alınmış olan olumsuz kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir gözden geçirme için gerekli düzenlemeler yapılmamış ise, hükümetler bu tür düzenlemelerin oluşturulması üzerinde durmalıdır. Söz konusu gözden geçirme olanağı, açıkça dayanaksız ya da suistimale açık olduğu belirlenmemiş ancak geri çevrilmiş olan başvuruların söz konusu olduğu durumlardan daha basit bir nitelik taşıyabilir.


(f)Kesin bir dayanağı bulunmayan ya da suistimale açık olan başvurular konusunda alınan tedbirler mülteci statüsü için yapılan çok sayıda başvuru ile ilgili geniş çaplı sorunu çözüm getiremez ise de, her iki sorunun da mülteci statüsünü belirleme usullerini hızlandırmak amacıyla yapılacak genel düzenlemeler yoluyla hafifletilebileceğini belirtmiştir, örneğin:


(i)mülteci statüsü belirleme ile ilgili organlara yeterli sayıda personel ve kaynak tahsis ederek, bu organların görevlerini hızlı bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak, ve


(ii)başvuru (itiraz) sürecinin tamamlanması için gerekli olan zamanı azaltacak tedbirler almak.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.