No:29 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


DOSYA ADI: 29-43

1983 (Yürütme Komitesi - 34. Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİNİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASINA İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No: 29 (XXXIV) GENEL

Yürütme Komitesi,


(a)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevinin asli öneminini tekrarlamıştır;


(b)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevi kapsamına giren konular arasında, mültecilere yapılan uygulamalarla ilgili temel standartların geliştirilmesi ve gözlenmesini desteklemenin yanı sıra kendi yetkisi dahilinde mültecilerin ve sığınmacıların fiziksel güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasının sağlanmasının bulunduğunu belirtmiştir;


(c)Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan çok sayıda Devletin (özellikle de ciddi ekonomik sorunlarla yüzyüze bulunan gelişmekte olan ülkelerin), mültecilere yapılan muameleler konusunda uluslararası bağlamda kabul edilmiş olan insani standartları uygulamaya ve zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesine saygı göstermeye devam ettiğini memnuniyetle belirtmiştir;


(d)Ancak mülteci ve sığınmacıların bazı bölgelerde askeri ve silahlı saldırılara, korsan eylemlere ve diğer zulüm örneklerine ciddi biçimde maruz kalmasını ve denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmıyor olmasını endişe ile karşılamıştır;


(e)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevinin uygulanmasının, dünyanın çoğu yerinde sığınma izni verilmesi ve mülteci statüsünün belirlenmesi konularındaki kısıtlayıcı eğilimler nedeniyle çok daha zor bir hal aldığını kaygıyla belirtmiştir;


(f)Daha çok sayıda Devletin, Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ve 1967 Protokolüne girmesinin önemini vurgulamış ve Komite’nin otuz üçüncü oturumundan bu yana meydana gelen söz konusu önemli insani belgelere gerçekleşen yeni katılımları memnuniyetle karşılamıştır;


(g)Mülteci koruması ile ilgili olarak yukarıda sözü geçen ve diğer belgelere taraf olan tüm Devletleri, bu düzenlemeleri tam ve etkin bir biçimde uygulamaya çağırmıştır;


(h)Daha çok sayıda Devletin, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nün hükümlerinin (özellikle de mülteci statüsünün belirlenmesi konusundaki usullerle ilgili olarak) etkin biçimde uygulanmasının sağlanması amacıyla ulusal tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle belirtmiş ve Devletlerin bu tür usulleri, adil ve eşit, aynı zamanda da Yürütme Komitesi’nin yirmi sekizinci ve otuz üçüncü oturumlarında alınmış olan kararlara uygun bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla benimsemesinin önemini vurgulamıştır;


(i)Yürütme Komitesi’nin otuzuncu oturumunda kabul edilmiş olan Sığınma Ülkesi Bulunmayan Mültecilerle İlgili Karar’da tanımlanan ortak ölçütlerin kabul edilmesi yoluyla sığınma talebini incelemekten sorumlu ülkenin belirlenmesinin önemini yeniden gündeme getirmiştir;


(j)Hükümetler, sivil toplum örgütleri ve akademik kurumlarla sürekli diyalog içinde bulunarak koruma standartlarının geliştirilmesinin ve özellikle statüsü henüz belirlenmemiş olan sığınmacılar ile mülteci ve sığınmacıların fiziksel korunması ile ilgili uluslararası mülteci hukukunda yer alan boşlukların doldurulmasının önemini ele almıştır;


(k)Yüksek Komiser’in, uluslararası mülteci kanunlarını öğretme ve geliştirme konusundaki süregelen etkinliklerinin değerini takdir etmiş ve Ofis’in yasal dokümantasyon merkezini, San Remo’daki Uluslararası İnsani Hukuk Enstitüsü ile işbirliği yaparak genişletme çabalarını memnuniyetle karşılamıştır;


(l)Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevi uygulamasının, sığınma hakkı tanınması, yeniden yerleşme ve yerel bütünleşme (kabul) konusunda kalıcı çözümler bulunması ve uygun ve uygulanabilir olduğu durumlarda mülteci sorunlarına getirilebilecek en istenen ve kalıcı çözüm olan gönüllü geri dönüşü sağlayacak uygun koşulların yaratılması ve geri dönüşün teşvik edilmesi konularında, Hükümetler ile işbirliği içinde bulunmasına duyulan temel ihtiyacı belirtmiş; bu tür bir işbirliği kapsamına, mültecilerin ve sığınmacıların özel ihtiyaçlarının anlaşılması konusuna daha hassas yaklaşan bir kamuoyu oluşturmak da girmelidir;


(m)Mülteci ve sığınmacılara yapılan muameleler konusundaki standartları tanımlama ve geliştirme ve Yüksek Komiser’in uluslararası koruma alanında etkinliklerini desteklemek gibi önemli işlevleri yerine getirmeye devam eden Uluslararası Koruma ile ilgili Bütünün Alt Komitesi’nin çalışmalarını takdirle karşılamıştır.  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Doküman No: 12A (A/38/12/Ek.1)’de yer almaktadır.