No:28 Diğer Unsurların Yanısıra Mülteci Statüsünün Belirlenmesine ilişkin Ulusal Usullerde BMMYK’nın Rolü Bağlamında Mültecilerin Statüsünün Belirlenmesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1982 (Yürütme Komitesi - 33. Oturum)


No: 28 (XXXIII) DİĞER UNSURLARIN YANI SIRA ULUSAL MÜLTECİ STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ USULLERİNDE BMMYK’NIN ROLÜ BAĞLAMINDA MÜLTECİLERİN STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ KONUSUNDA ULUSLARARASI MÜLTECİ KOMİTESİ İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN DAHA ÖNCE ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN TAKİBİ[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Yüksek Komiser’in mülteci statüsünün belirlenmesi konusunda elde edilen gelişmelerle ilgili raporunu (EC/SCP/22/Rev.1) ele almıştır;


(b)Yürütme Komitesi’nin yirmi sekizinci oturumundan bu yana 1951 Sözleşmesine ve 1967 Protokolüne taraf olan artan sayıda Devletin mülteci statüsünün belirlenmesi konusunda usuller benimsediğini ve söz konusu usullerin Yürütme Komitesi’nin yirmi sekizinci oturumunda tavsiye edilmiş olan temel gereklilikler ile uyum içinde olduğunu memnuniyetle belirtmiştir;


(c)Mülteci statüsünün belirlenmesine yönelik usullerin oluşturulmasının önemi üzerinde yeniden durmuş ve 1951 Sözleşmesi’ne ve 1967 Protokolü’ne Taraf olan ancak usul geliştirme çalışmalarına henüz geçmemiş olan Devletleri yakın gelecekte bu tür usulleri oluşturmaya çağırmıştır;


(d)Mülteci statüsü kapsamında açıkça dayanaksız ya da suistimale açık uygulamalarla ilgili sorunları çözme konusunda tedbirler alınması gerektiğini belirtmiştir. Bir uygulamanın açıkça dayanaksız ya da suistimale açık olduğu konusundaki karar ancak, mülteci statüsüne karar verebilecek düzeyde yetkili bir kişi tarafından ya da o kişiye başvurulduktan sonra alınabilir. Söz konusu kararların, sadece uygulama hileli bir yapı sergilediğinde ya da Mültecilerin Statüsü ile ilgili 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde ortaya konan mülteci statüsü verme ölçütlerine uygun olmadığında alınabilmesi için usullerle ilgili bazı tedbirlerin oluşturulması konusu üzerinde de dikkatle durulmalıdır. Bu olgunun önemi doğrultusunda, mülteci statüsü ile ilgili açıkça dayanaksız ya da suistimale açık uygulamalarla ilgili sorunun Alt Komite’nin bir sonraki toplantısında, gündemde yer alacak ayrı bir madde olarak ve BMMYK’nın hazırlayacağı bir çalışma bağlamında ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir;


(e)Çok sayıda ülkede mülteci statülerinin belirlenmesi amacıyla BMMYK’nın çeşitli formları dahilinde uygulanan usullere katılımı memnuniyetle karşılamış ve BMMYK’nın ve bu tür usuller bağlamında kendisine sunulmuş olan böyle anlamlı bir rolün değerini takdir etmiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.