No:25 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1982 (Yürütme Komitesi - 33. Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİ’NİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI’NA İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No: 25 (XXXII) GENEL


Yürütme Komitesi,


(a)Yüksek Komiser’e kendi Ofis Tüzük’ü dahilinde yüklenmiş temel bir görev olan uluslararası korumanın asli önemini tekrarlamıştır;


(b)Uluslararası korumunanın temel ilkelerinin ve özellikle de uluslararası hukukta kesin bir kural olma özelliğini taşımaya başlayan zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin önemini teyit etmiştir;


(c)Uluslararası koruma alanında ortaya çıkan sorunların ciddiyetinin Komite’nin otuz ikinci oturumundan bu yana artmış, ve mülteci ve sığınmacıların temel haklarının diğerlerinin yanı sıra mülteci kamplarına ve yerleşimlerine düzenlenen askeri saldırılar, korsanlık eylemleri ve mülteci ve sığınmacıların menşe ülkelerine zorla gönderilmeleri gibi uygulamalar yoluyla dünyanın farklı yerlerinde ihlal edilmiş olduğunu kaygıyla belirtmiştir;


(d)Hükümetlerin, kitlesel sığınmadan ve dünyanın farklı yerlerindeki mevcut durgunluk eğilimlerinden kaynaklanan kaygılarını anlayışla karşılamış; ancak bu değişikliklerin sığınma kabulü konusunda kısıtlayıcı uygulamalara ya da temel uluslararası koruma ilkelerinin gözardı edilmesine yol açmamasının dilendiğini de belirtmiştir.


(e)Kitlesel sığınma arayan kişi hareketlerinin nedenlerini incelemeye yönelik olarak başka forumlarda ele alınmış olan çabaları memnuniyetle karşılamış ve bu çabalar yoluyla söz konusu hareketlerde önemli azalmalar meydana gelmesinin umulduğunu belirtmiş; ancak bu tür çabaların hiç bir şekilde uluslararası koruma ile ilgili temel ilkeleri zayıflatmaması gerektiğini de vurgulamıştır;


(f)Komite’nin otuz ikinci oturumundan bu yana Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne yeni katılan ülkeler konusunda süregelen gelişmeyi memnunlukla belirtmiş; Japonya, Bolivya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin söz konusu uluslararası temel mülteci belgelerine katılmış olmalarını da memnunlukla karşılamıştır;


(g)Daha başka Devletlerin de Sözleşme ve Protokole ve mültecilerin temel haklarını evrensel ve bölgesel düzeyde tanımlayan diğer belgelere katılmalarının ümit edildiğini ifade etmiştir;


(h)Çeşitli Devletler tarafından, özellikle de mülteci statülerinin belirlenmesi konusundaki usuller ile ilgili olarak Sözleşme ve Protokol kapsamındaki yükümlülüklerin etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan ya da şu sıralarda şekillendirilmekte olan önlemleri memnuniyetle karşılamıştır;


(i)Hükümetlerin uluslararası koruma ile ilgili ilkeleri giderek daha çok kabul etmeye başlamasını ve Yüksek Komiser’in uluslararası mülteci hukukunun daha yaygın biçimde anlaşılabilmesi amacıyla göstermekte olduğu çabaları memnuniyetle karşılamış; mültecilerin ve sığınmacıların yeni ve değişmekte olan insani ve diğer sorunlarına yanıt olarak mülteci hukukunun geliştirilmeye ve iyileştirilmeye devam ettirilmesi gerektiğini belirtmiştir;


(j)Yüksek Komiser’in Uluslararası İnsani Hukuku Enstitüsü (San Remo) ile işbirliği içinde mülteci yasaları ile ilgili kurslar düzenleme çalışmalarını memnunlukla karşılamıştır;


(k) Yüksek Komiser’in, uluslararası korumayı genişletmeye yönelik çabalarını, özellikle mültecilere ve sığınmacılara yapılan muamelelerin temel standartlarını teyid ederek, daha net bir biçimde tanımlayarak ve geliştirerek desteklemeye devam eden Uluslararası Koruma ile ilgili Alt Komite’nin çalışmasını yeniden taktir etmiştir.


(l) Alt Komite’nin 1983 yılı içinde ve olabildiğince kısa bir süre içinde, Yüksek Komiser’in ilgilenmekte olduğu mülteci kamplarına ve yerleşimlere yapılan askeri saldırılar sorununu ve mültecilerin ve sığınmacıların fiziksel güvenlikleri ile ilgili diğer sorunları daha ayrıntılı bir biçimde ele almak üzere gayri resmi bir toplantı düzenlemesinin ümit edildiğini belirtmiştir.  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Doküman No: 12A (A/37/12/Ek.1)’de yer almaktadır.