No:23 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılmasına İlişkin Sorunlar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1981 (Yürütme Komitesi - 32. Oturum)


No: 23 (XXXII) DENİZDE TEHLİKE ALTINDA BULUNAN SIĞINMACILARIN KURTARILMASINA İLİŞKİN SORUNLAR[1]


Yürütme Komitesi,


Denizde tehlike altında bulunan sığınmacılarla ilgili sorunlar konusunda aşağıdaki kararları almıştır:


1.Uluslararası hukuk kapsamında gemi kaptanlarının, denizde tehlike altında bulunan kişileri, sığınmacılar da dahil olmak üzere kurtarma ve onlara gerekli her tür yardımda bulunma konusunda temel bir sorumluluk taşımakta olduğu yeniden gündeme getirilmiştir. Denizcilikle uğraşan ülkelerin, gemi kaptanlarının bu yükümlülüğü yerine getirmesi için gereken tüm tedbirleri almaları gerekmektedir.


2.Denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılması, kurtarmayı gerçekleştiren geminin bayrağını taşıdığı ülkenin, bazı kıyı ülkelerinin karaya çıkma koşulu olarak talep ettiği yeniden yerleşme garantilerini vermeye istekli olması durumunda daha da kolaylaşmaktadır. Söz konusu kıyı ülkeleri ile diğer ülkelerin, daha da desteklenmesi gereken bir olgu olan DISERO sistemi çerçevesinde bulunan yeniden yerleşim garantileri havuzuna katkıda bulunma konusunda fikir birliği içinde bulunmaları da durumu kolaylaştırmaktadır. Tüm ülkelerin, denizden kurtarılan sığınmacılar için kesin çözümler bulmaya çalışmaya devam etmesi gerekir.


3.İlgili uluslararası düzenlemeler tarafından da desteklenen ve yürürlükte bulunan uluslararası uygulamalar doğrultusunda, denizden kurtarılan kişilerin normal şartlar altında bir sonra uğranacak limanda karaya çıkartılması gerekmektedir. Bu uygulama denizden kurtarılan sığınmacılar için de geçerli olmalıdır. Kitlesel sığınmanın söz konusu olduğu durumlarda, denizden kurtarılan sığınmacılar en azından geçici olarak kabul edilmelidir. Ülkeler ayrıca, söz konusu kişilerin karaya çıkarılmasını kolaylaştırmak için, yeniden yerleşim fırsatı yaratırken uluslararası dayanışma ve sorumluluk paylaşımı ilkeleri doğrultusunda hareket etmelidir.


4.Pek çok ülkenin ortak çabaları sonucunda, teknede bulunan kişilere çok sayıda yeniden yerleşim fırsatı tanınmıştır ve tanınmaya da devam etmektedir. Bu gelişme ışığında uğranılacak ilk liman olma özelliğini taşıyan ülkelerin, karaya yolcu çıkarmak için bir ön koşul olarak yeniden yerleşme garantisi isteme konusundaki mevcut politikalarını gözden geçirmek isteyip istemeyecekleri gibi bir soru ortaya çıkmaktadır. Kıyı ülkelerince yapılan uygulama gözden geçirildiği sırada, karaya yolcu çıkarma konusundaki mevcut kolaylaştırıcı düzenlemelerin kullanılmaya devam edilmesi, tabii ki, istenen bir durumdur.


5.Denizdeki sığınmacıların kurtarılması, karaya çıkarılması ve yeniden yerleştirilmesinden kaynaklanan sorunların karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle, Yüksek Komiser’den denizcilikle uğraşan, konu ile en sık karşılaşan ve denize kıyısı olan Devletlerin, yeniden yerleşim potansiyeli taşıyan ülkelerin ve bu alanda uzman uluslararası kurumların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunu ilk fırsatta toplantıya çağırması istenmiştir. Çalışma grubu sözü edilen çeşitli sorunları inceleyip, bu sorunları çözümleyebilecek ilke ve tedbirler oluşturacak ve Yürütme Komitesi’nin otuz üçüncü oturumuna konu ile ilgili bir rapor sunacaktır.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.