No:21 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1981 (Yürütme Komitesi - 32. Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİ’NİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI’NA İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No: 21 (XXXII) GENEL


Yürütme Komitesi,


(a)Yüksek Komiser’e, kendi Ofis Tüzüğü dahilinde yerine getirmesi için verilmiş temel bir görev olan uluslararası korumanın asli önemini tekrarlamış ve Komite’nin otuz birinci oturumundan bu yana bu alanda elde edilmiş olan gelişmelerin üzerinde memnuniyetle durmuştur;


(b)Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ve 1969 Protokolüne katılma konusunda yaşanan gelişmeyi özellikle ele almış ve mültecilerle ilgili bu temel uluslararası düzenlemelere Angola, Chad, Mısır, Japonya, Lesotho, Filipinler, Sierra Leone ve Zimbabwe tarafından gerçekleştirilen katılımları memnuniyetle karşılamıştır;


(c)Başka Devletlerin de Sözleşmeye ve Protokole katılmasının ve Sözleşme dahilindeki yükümlülükleri ile ilgili olarak hala coğrafi kısıtlamaları bulunan Devletlerin bu sınırları kaldırma olasılıklarını etkin biçimde ele almalarının ümit edildiğini belirtmiştir;


(d)Çeşitli Devletlerin, Sözleşme ve Protokol kapsamındaki, özellikle de mülteci statüsünün A/AC.96/INF.152/Rev.3 dokümanında tanımlandığı şekilde belirlenmesi ile ilgili usuller bağlamındaki yükümlülüklerini etkin bir biçimde uygulayabilmek amacıyla aldıkları tedbirlerin üzerinde memnuniyetle durmuş ve bu tür tedbirlerin uluslararası mülteci belgelerine taraf olan tüm Devletler tarafından alınmasının ümit edildiğini belirtmiştir;


(e)Uluslararası koruma ilkeleri ile ilgili olarak artan bir biçimde genişlemekte olan anlayışa rağmen, mültecilerin temel haklarının dünyanın bazı yerlerinde gözardı edildiğini belirtmiştir;


(f)Bazı yerlerde mültecilerin sığınma taleplerinin geri çevrildiği, sınırdan döndürüldükleri ya da zulüm riski olan yere geri göndermeme temel ilkesine aykırı olarak sınır dışı etme ya da zorla geri gönderme uygulamalarına maruz bırakıldıkları ve sığınmacıların fiziksel şiddete maruz kaldıkları hususları üzerinde kaygıyla durmuştur;


(g)Bu konuda önemli ölçüde gelişme elde edildiği halde, denizdeki sığınmacıların korsan saldırıların kurbanı olmaya devam etmeleri konusunda ciddi kaygılarının bulunduğunu ortaya koymuş ve Yüksek Komiser’i, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer ilgili organizasyon ve Hükümetlerle birlikte, mültecileri deniz üzerindeki şiddet eylemlerinden korumaya yönelik çabaların devam ettirilmesi ve yoğunlaştırılması adına uluslararası destek sağlamaya ve kurbanlara yardımcı olmaya çağırmıştır;


(h)Güney Afrika ve diğer yerlerdeki mülteci kamplarına düzenlenen ve mültecilere aşırı ve inanılmaz zorluklar yaşatan insanlık dışı askeri saldırılar üzerinde üzüntü ile durmuş ve Yüksek Komiser’i, BMMYK’nın da çalışma alanına giren, mülteci kampları ve yerleşimlerine düzenlenen askeri saldırılardan kaynaklanan ciddi insani sorunları ve bu tür mültecilerin güvenliklerini koruma ve sağlamaya yönelik özel tedbirlere duyulan ihtiyacı incelemeye ve bunları en kısa zaman içinde Yürütme Komitesi’ne raprolamaya çağırmıştır.


(i)Yüksek Komiser’in mültecilerle ilgili uluslararası korumayı geliştirme çabalarına büyük ölçüde yardımcı olan ve mültecilerin karşı karşıya kaldıkları tutumlarla ilgili standartların daha net bir biçimde formüle edilmesine katkıda bulunan Uluslararası Koruma ile ilgili Bütünün Alt Komitesi’nin yapmış olduğu çalışmayı yeniden taktirle karşılamış ve özellikle Alt Komite’nin kitlesel sığınmanın söz konusu olduğu durumlardaki geçici sığınma ile ilgili çalışmasının altını memnuniyetle çizmiştir;


(j)Uluslararası koruma ile ilgili sorunlara hükümet, sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerde her geçen gün daha da artarak gösterilen anlayışı ve uluslararası mülteci hukuku konusundaki bilgilerin geliştirilmesine yönelik olarak Yüksek Komiser’in sürdürmekte olduğu çabaları memnuniyetle karşılamıştır.
  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Doküman No: 12A (A/36/12/Ek.1)’de yer almaktadır.