No:16 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1980 (Yürütme Komitesi - 31. Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİ’NİN ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASINA İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No: 16 (XXXI) GENEL

Yürütme Komitesi,


(a)Komite’nin otuzuncu oturumundan bu yana uluslararası koruma bağlamında belirli bir düzeyde gelişme sağlanabildiği halde, henüz çözümlenememiş olan bir dizi ciddi sorun bulunduğunu kaydetmiştir;


(b)Uluslararası Koruma ile ilgili Bütünün Alt Komitesinin çalışmalarının, mültecilerin yasal durumlarındaki gelişmeye katkı sağlayan önemli bir unsur olduğunu büyük bir takdirle kaydetmiştir;


(c)Uluslararası koruma ile ilgili olarak kabul edilen ilkelerin temel önemi ve bu ilkelerin, dünyanın farklı yerlerinde bulunan mültecilerin durumları bağlamında titizlikle uygulanması gereği üzerinde durmuştur;


(d)Ayrıca farklı bölgelerde mevcut olan özel koşulların ışığı altında uluslararası koruma ile ilgili yasal kavramların geliştirilmesi gerektiği halde, bu çalışmaların söz konusu alanda halihazırda bulunan temel ilkelerin mutlak özelliğinden ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır;


(e)Zulüm riski olan yere geri göndermeme temel ilkesinin göz ardı edildiği ya da mültecilerin fiziksel tehlike ya da şiddete maruz kaldığı durumların hala yaşanıyor olmasından dolayı ciddi kaygılar taşındığını belirtmiştir;


(f)Güney Afrika’daki mülteci kamplarına yapılan insanlık dışı askeri saldırıları yeniden kınayarak, bu tür saldırıların kurbanlarına etkin koruma ve insani yardım verilmesi gerektiğini tekrarlamıştır;


(g)1951 Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne artan sayıda devlet taraf olmaya devam ederken, evrensel olarak uygulamaya konması gereken bu düzenlemelerin hükümlerinin diğer devletler tarafından da acilen onaylaması gerektiğini belirtmiştir;


(h)Diğer devletlerin de, özellikle mültecilerin statüsünü belirlemeye yönelik usullerle ilgili olarak, Sözleşme ve Protokol hükümlerinin uygulanmasına yönelik tedbirler almasını takdirle karşılamış ve bu konu ile ilgili olarak Devletlerle BMMYK arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulamıştır;


(i)Uygun sonuçlara varmak amacıyla uluslararası koruma ile ilgili sorunları bölgesel bağlamda incelemenin önemini kabul etmiştir;


(j)14-18 Nisan 1980’de Manila’da düzenlenen Asyalı Uzmanlar Yuvarlak Masa toplantısında yapılan çalışmaları ve yine Yuvarlak Masa tarafından kabul edilmiş olan Uluslararası Mülteci ve Asya’daki Yerinden Edilmiş Kişilerin Korunması ile ilgili Bildirgeyi ve Mülteci ve Yerinden Edilmiş Kişilere Yapılan Korsan Saldırılarla ilgili Bildirgeyi taktirle karşılamıştır;


(k)Uluslararası korumanın etkinliğini artırmak amacıyla mülteci hukuku ile ilgili daha derin bilgiler edinip gerekli kavrayışı geliştirmenin önemini tekrarlamış ve A/AC.96/INF.162 dokümanında tanımlanan ve konu ile ilgili olarak kaydedilmiş olan ilerlemeyi memnuniyetle karşılamıştır;


(l)Ofis’in söz konusu işlevleri dünyanın çeşitli yerlerinde etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için gerekli koruma personelini edinme ihtiyacını (uluslararası koruma alanındaki etkinliklerin genişleyen kapsamının ışığında) kabul etmiştir.


  1. <sup>Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Doküman No: 12A (A/35/12/Ek.1)’de yer almaktadır.</sup>