No:13 Mültecilerin Seyahat Belgeleri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1978 (Yürütme Komitesi-29.Oturum)


No. 13 MÜLTECİLERİN SEYAHAT BELGELERİ[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Mültecilere oturdukları ülke dışında geçici olarak seyahat edebilmeleri ve başka ülkelerde yerleşmeleri için verilen seyahat belgelerinin verilmesinin önemini yeniden vurgulamıştır;


(b)1951 Sözleşmesi ve/veya 1967 Protokolü’nü imzalayan tüm Devletleri, ülkelerinde hukuka uygun olarak bulunan ve seyahat etmek isteyen tüm mültecilere 1951 Sözleşmesi’nde (madde 28, program ve ek) belirlendiği üzere seyahat belgesi çıkarmaya çağırmıştır;


(c)Bu Sözleşme Seyahat Belgelerinin gerek coğrafi olarak gerekse süre bakımından kapsamlı bir geçerliliği olmasını (programın 13. Paragrafında belirtildiği gibi) ve çok özel bazı koşulların bulunmaması halinde, aynı geçerlilik süresi içinde seyahat dökümanının geçerlilik süresine eşit bir geri dönüş şartı taşımasını önermiştir;


(d)Sözleşme Seyahat Belgelerinin geçerlilik süresini uzatmak veya yenilemek isteyen bir mülteciye, gereksiz bir şekilde zorluk çıkarmamak için söz konusu mülteciden bu amaca yönelik olarak belgeyi çıkaran ülkeye geri dönmesinin istenmemesini ve Sözleşme Seyahat Belgelerinin geçerlilik süresinin belgeyi çıkaran Devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluk temsilciliği vasıtasıyla altı ayı aşan süreler için de, uzatılma veya yenilenme işlemlerini yapabilmesinin sağlanmasını önermiştir;


(e)Programın 6. ve 11. Paragraflarının farklı biçimde yorumlanmaması ve buna bağlı olarak mültecilere zorluk çıkarılmaması için Taraf Devletlerin Sözleşme Seyahat Belgelerinin çıkarılması sorumluluğuyla ilgili olarak iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaları benimsemek gibi gerekli birtakım düzenlemeleri yapmalarını önermiştir;


(f)Vize formalitelerinin basitleştirilmesi veya vize ücretlerinin kaldırılmasına yönelik olarak vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak üzere kabul edilen iki taraflı ve çok taraflı düzenlemelerin, Taraf Devletler tarafından ülkelerinre hukuka uygun biçimde bulunan mültecileri kapsayacak şekilde genişletilmesini ümit ettiğini belirtmiştir;


(g)1951 Sözleşmesi veya 1967 Protokolüne taraf olmayan Devletlerin, ülkelerinde hukuka uygun biçimde bulunan mültecilere, 1951 Sözleşme Seyahat Belgelerinin çıkarılmasına ilişkin koşullara olabildiğince yakın koşullarla uygun seyahat belgeleri vermeleri yönündeki ümidini bildirmiştir;


(h)Yüksek Komiser tarafından sunulan Mülteci Seyahat Belgelerine İlişkin Nota’yı (EC/SCP/10) takdirle karşılamış; içeriği konusunda genel olarak mutabık kalmış ve yukarıdaki sonuçlarla birlikte Yüksek Komiserlik tarafından kendisinin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak mültecilerin seyahat belgelerinin düzenlenmesini kolaylaştırma yönünde gösterdiği çabaları ileri götürecek şekilde Hükümetlere iletilmesini teklif etmiştir.
  1. <sup>ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.</sup>