No:11 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü
No. 11 (XXIX) GENEL


Yürütme Komitesi,


(a)Uluslararası korumanın asli önemini tekrar dile getirmiş, Komitenin yirmi sekizinci oturumundan bu yana Yüksek Komiser tarafından atılan adımları ve bu alanda kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılamış ve gösterilen çabaların sürdürülerek daha da yoğunlaştırılması gereğini görmüştür;


(b)Bu alanda ortaya çıkan çeşitli sorunların henüz çözülememiş olmasından ve mültecilerin temel insan haklarının halihazırda dikkate alınmayışından duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir;


(c)Zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesine uyulmasının önemiyle ilgili olarak yirmi sekizinci oturumda alınan Kararları tekrarlamış ve bu ilkenin bir dizi olayda halen göz ardı edilmekte olmasından duyulan derin üzüntüyü ortaya koymuştur;


(d)Sığınma ile ilgili olarak yirmi sekizinci oturumda alınan Kararları hatırlatmış ve mültecilerin belirli bölgelerde kalıcı ve hatta geçici sığınma hakkı elde etmede halen zorlukla karşılaşmalarından duyulan kaygıyı dile getirmiştir;


(e)Liberal sığınma politikalarının hayata geçirilmesi ve genel anlamda uluslararası korumanın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için uluslararası dayanışma ilkesinin temel bir koşul olduğunubir kez daha dile getirmiştir;


(f)Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolüne yeni Devletlerin katılımdan duyulan memnuniyeti açıklamış, ancak önemli mülteci sorunları olan Devletler de dahil olmak üzere çok sayıda Devletin bu düzenlemelerin herhangi birine katılmamış olmasından kaygı duyulduğunu belirtmiştir;


(g)Bu konuyla ilgili olarak yirmi sekizinci oturumda kabul edilen Kararları yinelemiş ve 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolüne yakın gelecekte yeni Devletlerin katılacağı yönündeki ümidini dile getirmiştir;


(h)1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ulusal düzeyde yasal veya idari önlemlerin alınması gereğini ortaya koymuş ve bu belgelere taraf olup da bunu henüz gerçekleştirmemiş olan tüm Devletleri, bu konuda gerekli önlemleri almaya çağırmıştır;


(i)Özellikle 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolüne bağlı olarak mülteci statüsünün belirlenmesiyle ilgili usulleri konu alan ve yirmi sekizinci oturumda kabul edilmiş kararları hatırlatmış, bu usullerin önemini yeniden ifade etmiş, Komitenin yirmi sekizinci oturumundan bu yana bir dizi Devletin bunları oluşturmuş olmasından duyulan memnuniyeti ifade etmiş ve başka Devletlerin de bu tür usullerin yerleşmesine ilişkin olumlu yönde hareket etmesinin ümit edildiğini belirtmiştir;


(j)Eğitsel ve bilimsel kuruluşlarla ve daha geniş kapsamda insani ve mülteci sorunlarıyla ilgilenen çevrelerle kurulan ilişkilerin ilerletilmesi suretiyle mülteci hukuku ilkesinin daha geniş biçimde yaygınlaşması için gösterilen çabaların değerini takdir etmiş ve Yüksek Komiser’ın bu tür çabalara girişmesini önermiştir;


(k)Yüksek Komiser tarafından gerek BMMYK saha ofislerinde gerekse BMMYK genel merkezlerinde koruma görevi verilen ek personelin bulundurulması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşılamış ve Yüksek Komiser’e bu konuda İdari Yönetim Hizmetleri tarafından verilen desteği takdir etmiştir;


(l)Uluslararası Koruma Bütünü’nün Alt Komitesi tarafından yapılan çalışmaları takdirle karşılamış ve Alt Komite’nin uluslararası koruma alanında ortaya çıkan belirli sorunların incelenmesinde ve doğru çözümlerin önerilmesinde bir kuruluş olarak önemini kanıtladığına inandığını belirtmiştir.