MiReKoç - Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programı (MiReKoc) tarafından Ocak 2014'te yayınlanan Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere" başlıklı raporun Özet bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.

Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.


ÖZET

Bu çalışma temelde Türkiye’nin hem yurtdışına yönelen, hem de yurtdışından gelen göç ve sığınma hareketleri ile ilintili olarak uyguladığı uluslararası göç ve sığınma politikalarının tarihsel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamıştır. Ayrıca bu politikaların günümüzdeki konumlarını irdelemek ve önümüzdeki yıllarda özelikle AB üyeliği çerçevesindeki gelişmeleri, üyeliğin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi senaryolarını da göz önüne alarak, bu politikaların ne tür dönüşümlerden geçeceğini öngörmeyi hedeflemiştir. Araştırma kapsamında geçmiş yıllara ait politika bulguları yoğun bir arşiv çalışması ile ortaya konulmuş, ilgili kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve gözlemler yoluyla elde edilen bulgular değerlendirmiştir. Böylece Türkiye’nin 1923’ten 2023’e uzanan 100 yıllık tarihi -geçmiş eğilimler ve yakın gelecekteki olası gelişmeler göz önüne alınarak- göç ve sığınma politikaları bağlamında irdelenmiş, Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde Türkiye’nin önünde bulunan göç ve sığınma politika sorunsalları incelenmiştir.


Araştırma bulguları ne Türkiye’nin uluslararası göçle ilgili geliştirilmiş dolaysız, açık, kapsamlı temel bir siyaset belgesinden bahsetmenin zor olduğunu göstermektedir. Bu alandaki en somut yasa olan 1934 İskan Kanunu 2006 yılında tekrar düzenlenmişse de, yapılan değişikliklerin süregelen siyasal anlayışı değiştirmediği de araştırma kapsamında ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Türkiye’nin uyguladığı “sistemsiz”, “esnek” ve “geçici” düzenlemelerin yerini, AB uyum süreciyle gelişen ve daha çok ulus-üstü ve hükümetlerarası örgütlerin işbirliği (ve hatta baskısı) ile kurumsallaşmaya başlayan göç politikaları almışsa da, bu süreçte geliştirilen politikalar, yalnızca sığınma, mülteci hareketleri ve düzensiz göç üzerine yapılan uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Sonuç olarak, bugün göç veren, alan ve göçe geçiş sağlayan bir ülke olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ilgili uluslararası göç rejimlerini gözeterek, uluslararası toplumda kabul görmüş genel göç ve göçmen politikaları ve uygulamalarından yararlanarak, kapsamlı, ayrıntılı ve şeffaf bir dizi göç ve göçmen siyasası ile kendi göç sorunsalına sahip çıkması beklenmektedir.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022