Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi

madde14 sitesinden
Jaakpaat (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 09.10, 27 Nisan 2016 tarihli sürüm (1 revizyon içe aktarıldı)
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara
MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralık 1950 tarih ve 429 (V) sayılıKararıyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz  1951 tarihinde Cenevre'de imzalanmışve 43. maddeye uygun olarak 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


BAŞLANGIÇ


Yüksek İmzacı Taraflar,


Birleşmiş  Milletler  Antlaşması ve  10 Aralık  1948'de Genel  Kurul'ca kabul  olunan İnsan Hakları  Evrensel  Beyannamesi'nin,  insanların  ana hürriyetlerden  ve  insan haklarından,  fark  gözetmeksizin  faydalanmaları ilkesini  teyit  ettiğini  dikkate alarak,


Birleşmiş Milletler'in, birçok defa, mültecilere karşı derin ilgisini ortaya koyduğunu ve  mültecilerin  temel  hürriyetleri  ile  insan  haklarını mümkün  olduğu  kadar kapsamlı bir  şekilde kullanmalarını sağlamaya çaba gösterdiğini dikkate alarak,


Mültecilerin  hukuki  durumuna  ilişkin  daha  önce  imzalanan milletlerarası antlaşmaların  tekrar  gözden  geçirilmesi  ve  bir  araya getirilmesinin,  bu antlaşmaların  alanının  ve  bunların mülteciler için sağladığı himayenin yeni bir antlaşma yoluyla genişletilmesinin arzu edilir olduğunu dikkate alarak,


Sığınma  hakkını  tanımanın,  bazı  ülkelere  son  derece  ağır  yük yükleyebileceğini ve uluslararası  kapsamı  ile  niteliği  Birleşmiş Milletler'ce  kabul  edilmiş  bulunan  bir sorunun,  uluslararası  iş birliği olmaksızın  tatmin  edici  bir   şekilde çözümlenemeyeceğini dikkate alarak,


Bütün Devletlerin, mülteci sorununun toplumsal ve insani yönlerini kabul ederek,


Bu  sorunun  devletler  arasında  bir  gerginlik  sebebi  halini  almasını önlemek    için  olanakları  ölçüsünde  ellerinden  geleni  yapmalarını arzuladığını ifade ederek,


Birleşmiş  Milletler  Mülteciler  Yüksek  Komiseri'nin,  mültecilerin korunmasını sağlayan  uluslararası sözleşmelerin  uygulanmasına  nezaret etmekle  görevli olduğunu  kaydederek  ve  bu  sorunu  çözmek  için alınan  önlemlerin  birbiri  ile verimli  uyumunun,  Devletler  ile 


Yüksek Komiser  arasındaki  iş birliğine  bağlı olduğunu kabul ederek,


Aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:


I. BÖLÜM


Madde 1- Genel Hükümler

A. İşbu Sözleşme'nin amaçları bakımından .mülteci. kavramı:

(1) 12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Düzenlemeleri veya 28 Ekim 1933 ve 10 Şubat  1938  Sözleşmeleri,  14  Eylül  1939  Protokolü  ya  da Uluslararası  Mülteci Örgütü Tüzüğü'ne göre mülteci sayılan; Uluslararası Mülteci Örgütü tarafından, faaliyette bulunduğu dönem içinde alınmış mülteci  sıfatını vermeme  kararları  bu  bölümün  2. fıkrasındaki koşullara    sahip  olan  kimselere  mülteci  sıfatının  verilmesine  engel değildir;

(2) 1 Ocak  1951.den  önce  meydana  gelen  olaylar  sonucunda  ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme  uğrayacağından  haklı  sebeplerle  korktuğu için    vatandaşı  olduğu    ülkenin  dışında  bulunan  ve  bu  ülkenin korumasından  yararlanamayan,  ya  da  söz  konusu  korku  nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden  yaşadığı ikamet ülkesinin dışında  bulunan,  oraya  dönemeyen veya  söz  konusu  korku  nedeniyle  dönmek  istemeyen  her  şahsa uygulanacaktır. Birden fazla tabiiyeti olan bir kişi  hakkındaki  .vatandaşı olduğu  ülke.  ifadesi, tabiiyetini haiz olduğu ülkelerden her birini kasteder ve bir kişi, haklı bir sebebe dayalı  bir korku olmaksızın, vatandaşı  olduğu  ülkelerden  birinin  korumasından  yararlanmıyorsa, vatandaşı olduğu  ülkenin  korumasından  mahrum sayılmayacaktır.

B. (1) İşbu  Sözleşme'nin  amaçları  bakımından  kısım  A,  Madde 1.deki .1 Ocak 1951.den önce meydana gelen olaylar. ifadesi ya,

(a) .1 Ocak 1951.den önce Avrupa'da meydana gelen olaylar. veya,

(b) .1 Ocak 1951.den önce Avrupa'da veya başka bir yerde meydana gelen olaylar. anlamında anlaşılacak ve her Taraf Devlet bu Sözleşme'yi imzaladığı, tasdik ettiği veya ona katıldığı  sırada bu Sözleşme'ye göre taahhüt ettiği yükümlülükler bakımından bu ifadenin kapsamını belirten bir beyanda bulunacaktır.

(2) a şıkkını kabul eden her  Taraf Devlet, herhangi bir  zamanda Birleşmiş Milletler  Genel  Sekreteri'ne  göndereceği  bir  notla,  b  şıkkını kabul ettiğini duyurarak yükümlülüklerini genişletebilir.

C. Yukarıdaki kısım A'da belirtilen hükümlerin kapsamına giren her kişi eğer:

(1) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından  kendi  isteği ile  tekrar yararlanırsa veya

(2) Vatandaşlığını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar kazanırsa;  veya

(3)  Yeni  bir  vatandaşlık kazanmışsa  ve  vatandaşlığını yeni kazandığı ülkenin himayesinden yararlanıyorsa; veya

(4) Kendi arzusu ile terk ettiği veya zulüm korkusu ile dışında bulunduğu ülkeye kendi arzusu ile tekrar yerleşmek üzere dönmüşse veya

(5) Mülteci  tanınmasını sağlayan koşullar  ortadan  kalktığı  için vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanmaktan sakınmaya artık devam edemezse;

İşbu  fıkra,  vatandaşı  olduğu  ülkenin  himayesinden  yararlanmayı reddetmek  için önceden  geçerli  zulme  ait  haklı  sebepler  ileri sürebilen,  bu  maddenin  A 1 Kısmı'nın kapsamına giren bir mülteciye tatbik olunmayacaktır;

(6) Tabiiyetsiz  olup  da,  mülteci  tanınmasını  yol  açan  koşullar ortadan    kalktığı  için,  normal  ikametgahının  bulunduğu  ülkeye dönebilecek durumda ise; Ancak  işbu  fıkra,  normal  ikametgahının bulunduğu  ülkeye  dönmeyi    reddetmek için önceden maruz kaldığı zulme bağlı haklı sebepler ileri sürebilen, bu maddenin A  1  kısmının kapsamına giren bir mülteciye uygulanmayacaktır.

Bu kişiye, işbu Sözleşme'nin uygulanması sona erecektir.

D. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş  Milletler  organı  veya örgütünden halen koruma  veya yardım  gören kimselere uygulanmayacaktır.

Durumları, Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu'nun  konuyla  ilgili uygun  kararları çerçevesinde kesin olarak halledilmeden,  yararlandıkları bu tür koruma veya yardımlar  herhangi  bir  sebeple  sona  eren  kişiler, işbu  Sözleşme'den  tamamen yararlanırlar.

E. Bu Sözleşme, ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca o ülke vatandaşlığına sahip olanların sahip bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip sayılan bir kişiye uygulanmayacaktır.

F. Bu Sözleşme hükümleri:

a barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç gibi suçlar için hükümler koyan uluslararası belgelerde tanımlanan bir suç işlediğine;

b mülteci  sıfatıyla kabul edildiği ülkeye sığınmadan  önce,  sığındığı ülkenin dışında ağır bir siyasi olmayan suç işlediğine;

c Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden suçlu olduğuna; dair hakkında ciddi kanaat mevcut olan bir kişi hakkında uygulanmayacaktır.


Madde 2-  Her  mültecinin,  bulunduğu ülkeye karşı,  özellikle yasalara,  yönetmeliklere  ve kamu düzenini için alınan önlemlere uymayı öngören yükümlülükleri vardır.


Madde 3- Taraf Devletler, bu Sözleşme hükümlerini mültecilere, ırk, din veya geldikleri ülke bakımından ayırım yapmadan uygulayacaklardır.


Madde 4- Taraf Devletler, ülkelerindeki mültecilere, dini vecibelerini yerine getirme hürriyeti ve çocuklarının dini eğitim hürriyeti bakımından, en  az  vatandaşlara  uyguladıkları  muamele  kadar  uygun  muamele uygulayacaklarıdır.


Madde 5- Bu  Sözleşme'nin hiçbir hükmü, bir Taraf  Devlet  tarafından mültecilere bu Sözleşme dışında sağlanan diğer hakları ve çıkarları ihlal etmez.


Madde 6- Bu Sözleşme bakımından .aynı şartlarla. kavramı, belli bir kimsenin,  söz  konusu  bir  haktan  yararlanabilmesi  için,  özellikleri açısından  bir  mültecinin  yerine  getiremeyecekleri  dışında,  mülteci olmasaydı belli bir hakkı kullanmak için yerine getirmesi gereken bütün şartları (geçici yahut daimi ikamet süresine ve şartlarına ait olanlar dahil), kendisinin yerine getirmesi anlamını ima eder.


Madde 7

1. Bu Sözleşme'nin  daha  uygun  hükümler  içerdiği durumlar hariç tutulmak koşuluyla,  her  Taraf  Devlet,  mültecilere  genel  olarak yabancılara  uyguladığı muameleyi uygulayacaktır.

2. Bütün mülteciler, Taraf Devletlerin topraklarında üç yıl ikametten sonra kanuni mütekabiliyet şartından muafiyet kazanacaklardır.

3. Her  Taraf  Devlet,  bu  Sözleşme  kendisi  hakkında yürürlüğe girdiği    tarihte  mültecilerin,  mütekabiliyet    şartı  olmadan yararlanabilecekleri hakları ve  çıkarları kendilerine tanımaya devam edecektir.

4. Taraf  Devletler,  mütekabiliyet  şartının  bulunmaması  halinde, mültecilere 2. ve 3.  fıkralara  göre  yararlanabilecekleri  haklardan  ve çıkarlardan  başka hak ve çıkarlar sağlamak  imkanlarını ve 2.  ve 3. fıkralarda  belirtilen   şartlara  sahip olmayan mültecileri mütekabil muamele muafiyetinden istifade ettirmek imkanını uygun biçimde dikkate alacaklardır.

5. Yukarıdaki 2. ve 3. fıkralar hükümleri, gerek bu Sözleşme'nin 13., 18.,  19., 21. ve 22.  maddelerinde  belirtilen  haklara  ve  çıkarlara, gerekse  bu  Sözleşme'de belirtilmeyen haklara ve çıkarlara uygulanır.


Madde  8-  Yabancı  bir  Devlet    vatandaşlarının    kişiliklerinin, mallarının  veya  menfaatlerinin aleyhinde  uygulanabilecek  istisnai tedbirler  bakımından Taraf Devletler, bu  gibi tedbirleri söz konusu yabancı  devletin  resmen  vatandaşı  olan  bir  mülteciye,  sırf  bu vatandaşlığına  dayanarak  uygulamayacaklardır. Bu  maddede ifade olunan genel ilkeyi mevzuatlarına  göre  tatbik  edemeyen  Taraf  Devletler bu  gibi mültecilere uygun hallerde muafiyet tanıyacaklardır.

Madde 9- İş bu Sözleşme'nin hiçbir hükmü bir Taraf Devletin, savaş zamanında veya diğer vahim ve özel hallerde, belli bir kimse hakkında bu kimsenin gerçekte bir mülteci olduğu  ve  kendisiyle  ilgili  söz  konusu tedbirlerin,  bu  devletin  milli  güvenliği açısından  devamının  gerektiği tespit  edilinceye  kadar,  milli  güvenliği  için  elzem saydığıtedbirleri geçici olarak almasını engellemeyecektir.


Madde 10

1. Bir mülteci,  İIkinci  Dünya  Savaşı  sırasında sürgün edilerek bir Taraf Devletin ülkesine götürülmüş olup burada ikamet etmekte  ise, bu mecburi  ikamet süresi, bu ülkedeki kanuni ikamet süresi sayılacaktır.

2. Bir mülteci, Ikinci Dünya Savaşı  sırasında bir Taraf Devletin ülkesinden sürgün edilip bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden önce sürekli ikamet amacı ile oraya dönmüş  ise, sürgünden önceki ve  sonraki süreler, hangi amaçla olursa olsun kesintisiz  ikametin   şart  koşulduğu durumlar  için,  kesintisiz  tek  bir  ikamet  süresi sayılacaktır.


Madde  11-  Bir Taraf Devlet, kendi bayrağını taşıyan bir geminin mürettebatı arasında düzenli bir   şekilde çalışan mülteciler varsa, bu kişilerin  ülkesinde  yerleşmelerine  ve özellikle bir başka ülkeye yerleşmelerini  kolaylaştırmak  üzere  kendilerine  seyahat  belgeleri vermeye, ya da geçici olarak topraklarına girmelerine sıcak bakacaktır.


II. BÖLÜM


Madde 12- Hukuki Statü

1.  Her  mültecinin  bireysel  statüsü,  daimi  ikametgahının  bulunduğu ülkenin yasalarına veya  eğer  daimi  ikametgahı yoksa, bulunduğu ülkenin  yasalarına tabidir.

2. Mültecinin  önceden  kazandığı  ve  bireysel  statüsüyle  ilgili haklara,  özellikle evliliğe bağlı  haklara,  her  Taraf  Devlet  tarafından, gerekirse  bu  devletin yasalarının gösterdiği koşulları yerine getirmek kaydıyla,  söz  konusu  hakkın,  kişi  mülteci    olmasaydı  o  devletin yasalarınca  tanınacak  haklar  arasında  bulunması durumunda, saygı gösterilecektir.


Madde  13-  Taraf  Devletler,  menkul  ve  gayrimenkul  mülkiyet edinme  ile  buna  bağlı    diğer hakları,  menkul  ve  gayrimenkul mülkiyete  ait  kira  ve  diğer sözleşmelerle  ilgili hakları, her mülteciye, mümkün olduğu kadar müsait  ve  her  halde  genel  olarak aynı koşullardaki  yabancılara  sağlanandan  daha  az  müsait  olmayan  bir şekilde uygulayacaktır.


Madde  14-  Buluşlar,    desenler,  modeller,  ticari  markalar,  ticari unvanlar gibi sınai  mülkiyet haklarıyla,  edebi,  artistik  ve  ilmi çalışmalarla  ilgili  haklarının  korunmasıyla  ilgili olarak,  her  mülteci, sürekli    ikametgahının    bulunduğu    ülkede,    bu    ülkenin    kendi vatandaşlarına sağladığı korumanın aynısından yararlanacaktır. Mülteci, bir    başka  Taraf  Devletin  toprağındayken,  bu  ülkede,  sürekli ikametgahının  bulunduğu  ülkenin  vatandaşlarına  sağlanan  korumadan yararlanacaktır.


Madde  15-  Taraf Devletler, yasal olarak ülkelerinde ikamet eden mültecilere, siyasi amaç ve kar amacı  taşımayan  dernekler  ile meslek sendikaları  bakımından,  aynı koşullar içindeki  başka bir ülkenin vatandaşlarına  tanıdıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır.


Madde 16

1. Her  mülteci,  bütün  Taraf  Devletler'in  toprakları üzerindeki hukuk mahkemelerine serbestçe ve kolayca başvurabilecektir.

2. Her mülteci,  sürekli  ikametgahının  bulunduğu Taraf Devlette, adli yardım  ve teminat akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görecektir.

3. Her  mülteci,  sürekli  ikametgahının  bulunduğu ülkenin dışındaki Taraf Devletlerde, o ülkelerin vatandaşlarına  2.  fıkrada  bahsedilen konular  hakkında yapılan muamelenin aynından istifade edecektir.


III. BÖLÜM


Madde 17- Gelir Getirici

İşler

1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışmak hakkı bakımından, aynı    şartlar  içinde yabancı bir memleketin vatandaşına uyguladıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır.

2.  Her  halde  ulusal  işgücü piyasasını korumak  amacıyla,  yabancılara veya yabancıların  çalıştırılmalarına  konan  sınırlama  tedbirleri,  bu Sözleşme'nin,  ilgili Taraf Devlette yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu tedbirlerden muaf tutulan veya aşağıdaki koşullardan birine sahip olan mültecilere uygulanmayacaktır:

(a) Ülkede üç yıl ikamet etmiş olmak;

(b) İkamet ettiği ülkenin vatandaşı olan bir kimse ile evli bulunmak. Eşini  terk  etmiş  olan  bir  mülteci  bu  hükümden  istifadeyi  iddia edemeyebilir;

(c) İkamet ettiği ülkenin vatandaşlığını taşıyan bir veya daha fazla çocuğu olmak.

3.  Taraf Devletler, ücretli mesleklerde çalışmak bakımından bütün mültecilerin ve özellikle ülkelerine, bir işçi bulma programına yahut göçmen  getirme  planına  göre  girmiş  olan  mültecilerin    haklarını, vatandaşlarına  tanıdıkları çalışma  haklarıyla aynı noktaya getirme konusuna sıcak bakacaklardır.


Madde  18-  Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, tarım, sanayi, küçük sanatlar ile ticaret sahalarında  kendi işyerlerini açmak ve sanayi, ticari  şirketler kurmak  haklarıyla  ilgili olarak,  mümkün  olduğu kadar müsait ve her halde  genel  olarak  aynı şartlardaki  yabancılara  tanıdıklarından  daha  az  müsait olmayan muameleyi uygulayacaklardır.


Madde 19

1. Her Taraf  Devlet, ülkesinde yasal olarak ikamet eden ve bu  Devletin yetkili makamlarınca  tanınan  diplomalara  sahip  olup  bir  ihtisas mesleğini  icra  etmek isteyen mültecilere, mümkün olduğu kadar müsait ve her halde  aynı  şartlar içindeki tüm yabancılara sağlanandan daha az müsait olmayan şekilde muamele uygulayacaktır.

2. Taraf  Devletler,  bu  gibi  mültecilerin,  anavatanları    dışında, uluslararası ilişkilerini  yürüttükleri ülkelere yerleşmelerini  temin  için, kanunlarına    ve  anayasalarına  göre  ellerinden  gelen  çabayı göstereceklerdir.


IV. BÖLÜM


Madde 20- Sosyal Durum

Bütün  nüfusun  tabi  olduğu  ve  nadir  bulunan  maddelerin  genel dağıtımını düzenleyen bir vesika usulün mevcut bulunduğu hallerde, mültecilere vatandaşlar gibi muamele edilecektir.


Madde 21-  Taraf Devletler, konut  edinme  bakımından,  bu  konu yasalar  ve  yönetmeliklerle düzenlendiği  ya  da  kamu  makamlarının kontrolüne  tabi  olduğu  oranda, ülkelerinde  yasal  olarak  ikamet  eden mültecilere,  her  halde  genel  olarak  aynı şartlar altındaki yabancılara uygulanandan daha az olmayacak biçimde, mümkün olduğu kadar müsait bir muamele sağlayacaklardır.


Madde 22

1. Taraf  Devletler,    mültecilere,  temel  eğitim    konusunda, vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır.

2. Taraf Devletler,  mültecilere,  temel  eğitimin  dışındaki eğitim konusunda    ve  özellikle  çalışmalardan  yararlanma,  yabancı    ülke okullarından  alınmış  eğitim sertifikalarının,  üniversite  diplomalarının ve derecelerinin tanınması, harç ve resimlerden muafiyet ve eğitim bursları alanlarında mümkün olduğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynı  şartlar içindeki yabancılara tanınanlardan daha az müsait olmayan şekilde muamele edeceklerdir.


Madde 23-  Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere,  sosyal  yardım  ve    iane    konularında    vatandaşlarına uyguladıkları  muamelenin  aynısını uygulayacaklardır.


Madde 24

1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet  eden mültecilere, aşağıdaki konularda, vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır:

(a) Yasalarla  düzenlendiği  veya  idari  makamların  yetkisine  tabi oldukları ölçüde: maaşın bir parçası olduğu durumlarda  aile  yardımları, çalışma saatine  göre  başı ücret, fazla mesai ödemeleri, ücretli tatiller, eve iş götürmeye sınırlamalar, en az çalışma yaşı, çıraklık ve mesleki eğitim, kadınların  ve  gençlerin  çalışması  ve  toplu  ücret  görüşmelerinden yararlanma;

(b)  Sosyal  güvenlik  (iş  kazaları, meslek hastalıkları, analık,  hastalık, sakatlık, yaşlılık, ölüm, işsizlik, ailevi yükümlülükler ile, ulusal  yasalara ve yönetmeliklere göre  bir sosyal güvenlik programının  kapsamına giren her hangi bir olağanüstü durum), aşağıdaki  sınırlamalara tabidir:

(i)  Kazanılmış  hakların ve kazanılmak  üzere  olan  hakların korunması  için uygun düzenlemeler mevcut olabilir;

(ii) Tamamen  devlet  fonlarından  karşılanan ödenekler  veya ödenek bölümleri  ile, normal bir emeklilik ödeneği  için  lüzumlu  aidat koşullarını yerine getirmemiş kişilere yapılan  yardımlar  konusunda, ikamet  edilen  ülkenin  ulusal yasaları ve  yönetmelikleri hükümler içerebilir.

2. Bir  mültecinin,  bir  iş  kazası veya bir meslek hastalığı  sonucunda ölümden doğacak  tazminat  haklarına,  hak  sahibinin,  Taraf  Devletin toprakları  dışında ikamet etmesi yüzünden zarar gelmeyecektir.

3. Taraf Devletler,  sosyal güvenlik konusundaki  kazanılmış haklar veya kazanılmak  üzere  olan  haklarla  ilgili  olarak,  aralarında imzaladıkları ya da gelecekte  aralarında  imzalayacakları  antlaşmaların sağlayacağı  faydalardan, yalnızca ülke vatandaşlarında  aranan  şartların aranması kaydıyla, mültecileri  de yararlandıracaklardır.

4. Taraf Devletler, taraf olmayan Devletler ile aralarında, yürürlükte bulunan veya herhangi bir zamanda yürürlüğe  girecek  olan,  bunlara benzer  antlaşmaların sağlayacağı  faydalardan, mültecileri  de,  mümkün olduğu  ölçüde  yararlandırmak  imkanlarını  araştırmaya  sıcak bakacaklardır.


V. BÖLÜM


Madde 25- İdari Önlemler

1. Bir mültecinin, bir hakkı kullanması için normal koşullarda yabancı bir ülkenin yetkililerinin  yardımına  ihtiyaç  duyduğu,  ama  böyle  bir yardımdan yararlanamadığı  durumlarda,  topraklarında  ikamet  ettiği Taraf  Devletler, mülteciye, söz konusu yardımın kendi makamlarınca veya uluslararası bir makam tarafından yapılmasını sağlayacaklardır.

2. Birinci  fıkrada  bahsedilen  makam  veya  makamlar,  normal koşullarda  bir yabancıya, o  kişinin kendi ülkesinin ulusal makamları tarafından veya  onların aracılığı  ile  sağlanabilecek  belgeleri  ya  da sertifikaları,  mültecilere  sağlayacaklardır  veya  denetimleri  altında sağlattıracaklardır.

3. Bu yolla sağlanan belgeler veya sertifikalar, yabancılara kendi ulusal makamları tarafından veya  onların  aracılığıyla  ile  verilen  resmi belgeler  gibi  kabul edileceklerdir ve aksi kanıtlanmadıkça geçerli sayılacaklardır.

4. Bu  maddede  bahsedilen  hizmetler  karşılığında,  muhtaç  kişilere sağlanabilen  ayrıcalıklı  uygulamalar  saklı  kalmak  koşuluyla,  ücret alınabilir ama bu tür ücretler makul  ölçüde  ve  benzer  hizmetler  için vatandaşlardan  alınan  harçlarla  orantılı olacaktır.

5. Bu madde hükümleri hiç bir suretle 27. ve 28. maddeleri ihlal etmez.


Madde 26-  Her  Taraf Devlet, ülkesinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, genel olarak aynı koşullardaki  yabancılara  yönetmeliklerce sağlanan,  toprakları  üzerinde ikamet edeceği yeri seçme ve özgürce seyahat etme hakkını tanıyacaktır.


Madde 27- Taraf  Devletler,  ülkelerinde  bulunan  ve  geçerli  bir seyahat    belgesine    sahip  olmayan  her  mülteciye  kimlik  kartı çıkartacaklardır.


Madde 28

1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak  ikamet  eden  mültecilere, ulusal  güvenlikleri  veya  kamu  düzenleri  ile  ilgili  engelleyici  ciddi sebepler  bulunmadıkça,  kendi  toprakları  dışında  seyahatlerini  temin edecek seyahat belgeleri vereceklerdir ve bu belgelere, bu Sözleşme'nin Cetvel'indeki  hükümler  uygulanacaktır. Taraf Devletler,  bu  tür  bir belgeyi,  ülkelerinde  bulunan  her  hangi  bir  mülteciye verebilirler; kendi topraklarında bulunan ve yasal olarak ikamet ettikleri ülkeden bir seyahat belgesi  almak imkanından mahrum olan mültecilere bu tür  bir belge vermeye özellikle sıcak bakacaklardır.

2. Önceden  yapılmış  uluslararası    antlaşmalar    çerçevesinde,  o antlaşmalara taraf olan Devletler tarafından mültecilere verilmiş seyahat belgeleri, Taraf Devletlerce tanınacaktır ve bu maddeye göre düzenlenmiş gibi muamele görecektir.


Madde 29

1.  Taraf  Devletler,  mültecilere,  her  ne  isimle  olursa  olsun,  benzer koşullarda  vatandaşlarına  uyguladıklarından  veya uygulayabileceklerinden farklı ya da daha yüksek resim, harç ve vergi uygulamayacaklardır.

2. Yukarıdaki  fıkra hükümleri, kimlik  kartları da dahil, yabancılara verilecek idari belgeler hakkındaki  harçlara  ait  yasa  ve  yönetmelik hükümlerinin  mültecilere uygulanmasına engel değildir.


Madde 30

1. Her  Taraf Devlet,  kendi  yasa  ve  yönetmeliklerine  uygun  olarak, mültecilerin, topraklarına  getirdikleri  değerli varlıkları, yerleşmek üzere kabul edildikleri bir başka ülkeye nakletmelerine izin verecektir.

2. Her Taraf  Devlet, yerleşmek üzere kabul edildikleri  bir  başka ülkeye yerleşmeleri  için  gerekli  olan  her  hangi  değerli  varlığı nakletmek  amacıyla mültecilerin yapacakları izin başvurusunu, sıcak bir biçimde inceleyecektir.

Madde 31

1.  Taraf Devletler, hayatlarının  veya  özgürlüklerinin,   1. madde gösterilen  şekilde  tehdit  altında  bulunduğu  bir  ülkeden  doğruca gelerek  izinsizce  kendi topraklarına  giren veya bu topraklarda bulunan mültecilere,  gecikmeden  yetkili  makamlara  başvurarak  yasadışı girişlerinin  veya  bulunuşlarının  geçerli  nedenlerini  göstermeleri koşuluyla,  yasadışı  yollardan  girişleri veya bulunuşlarından  dolayı ceza vermeyeceklerdir.

2. Taraf Devletler, bu mültecilerin hareketlerine gerekli olanların dışında  kısıtlama  uygulamayacaklardır  ve  bu    kısıtlamalar    ancak, ülkedeki  statüleri  belirleninceye veya bir başka ülkeye  kabulleri sağlanıncaya  kadar  uygulanacaktır. Taraf Devletler, bu mültecilerin diğer bir ülkeye kabullerini sağlamak için makul bir süre ve gerekli bütün kolaylıkları sağlarlar.


Madde 32

1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal güvenlik veya kamu düzeni ile ilgili sebepler dışında sınır dışı edemeyeceklerdir.

2. Böyle bir mültecinin sınır dışı edilmesi, ancak ilgili yasal sürece göre alınmış bir karara uygun olabilir. Zorunlu ulusal güvenlik nedenlerinin, aksine bir uygulamayı gerekli  kıldığı  haller  dışında,  mültecinin, durumunu  açıklaması  için  delil sunmasına,  temyiz  etmesine,  bu amaçla  yetkili  bir  makamın ya da, yetkili makamın özel olarak atayacağı bir kişinin veya kişilerin önünde temsil edilmesine izin verilecektir.

3. Taraf Devletler  bu  gibi  bir  mülteciye,  diğer bir ülkeye  yasal olarak kabulünü sağlayabilmesi için makul bir süre tanıyacaklardır. Taraf Devletler, bu süre içinde, gerekli gördükleri içişleriyle ilgili her hangi bir önlemi alma hakkını saklı tutarlar.


Madde 33

1. Hiçbir  Taraf  Devlet,  bir  mülteciyi,  ırkı,  dini,  tâbiiyeti,  belli  bir sosyal  gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir.

2. Bununla beraber,  bulunduğu ülkenin  güvenliği  için  tehlikeli sayılması yolunda ciddi  sebepler  bulunan  veya  özellikle  ciddi  bir  adi suçtan  dolayı kesinleşmiş  bir hükümle  mahkum  olduğu  için  söz konusu  ülkenin  halkı  açısından  bir  tehlike oluşturmaya devam eden bir mülteci, işbu hükümden yararlanmayı talep edemez.

Madde 34- Taraf  Devletler, mültecileri  özümlemeyi  ve  vatandaşlığa almayı her türlü imkan ölçüsünde kolaylaştıracaklardır. Vatandaşlığa alma işlemlerini çabuklaştırmaya ve bu  işlemlerin  masraf  ve  resimlerini  her türlü  imkan  ölçüsünde  azaltmaya  özel çaba göstereceklerdir.


VI. BÖLÜM


Madde 35- Uygulamaya Yönelik Geçici Hükümler

1. Taraf Devletler,  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği veya onun görevini  devralacak  diğer  her  hangi  bir  Birleşmiş Milletler kuruluşu  ile,  görevini yerine  getirirlerken  işbirliği  yapmayı ve özellikle onların  işbu  Sözleşme hükümlerinin  uygulanmasına  nezaret  etme görevini  kolaylaştırmayı  taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler,  Yüksek Komiserliği'nin  veya  onun  görevini devralacak  her hangi bir  Birleşmiş Milletler kuruluşunun,  Birleşmiş Milletler'in  yetkili  organlarına rapor vermesi için, aşağıdaki konular hakkında isteyeceği bilgileri ve istatistikleri uygun bir  şekilde vermeyi taahhüt ederler:

(a) Mültecilerin içinde bulundukları durum,

(b) Bu Sözleşme'nin uygulanması ve

(c) Mülteciler konusunda mevcut veya yürürlüğe girecek yasalar, yönetmelikler ve kararnameler.


Madde 36-  Taraf Devletler, işbu  Sözleşme'nin  uygulanabilmesi amacıyla çıkarabilecekleri yasaları ve yönetmelikleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bildireceklerdir.


Madde 37- Bu  Sözleşme'in  28.  madde'sinin  2.  fıkrası  hükümlerine dokunmamak  koşuluyla, işbu  Sözleşme,  taraflar  arasında,  5  Temmuz 1922,  31  Mayıs  1924,  12  Mayıs 1926,  30  Haziran  1938  ve  30 Temmuz  1935  tarihli  Düzenlemeler  ile,  28  Ekim 1933, 10 Şubat 1938 tarihli Sözleşmeler'in, 14  Eylül 1939  tarihli  Protokol'ün  ve 15 Ekim 1946 tarihli Anlaşma'nın yerine geçer.


VII. BÖLÜM


Nihai Hükümler


Madde 38- Nihai Hükümler Bu  Sözleşme'nin  Tarafları  arasında,  Sözleşme'nin  tefsiri  veya uygulanması hakkında  ortaya  çıkan  ve  diğer yollardan halledilmemiş olan uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın taraflarından birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edilebilir.


Madde 39

1. Bu Sözleşme,  Cenevre'de  28  Temmuz  1951  tarihinde  imzaya açılacaktır  ve  daha  sonra  Birleşmiş  Milletler  Genel  Sekreteri'nce tutulacaktır. Birleşmiş  Milletler Avrupa Ofisi'nde 28 Temmuz'undan 31 Ağustos  1951 tarihine kadar ve ardından, Birleşmiş Milletler Örgüt Merkezi'nde 17 Eylül 1951.den 31 Aralık 1952 ye kadar tekrar imzaya açık bulundurulacaktır.

2. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye bütün Devletler ile mülteciler ve vatansızların  hukuki  durumu hakkındaki  diplomatik konferansa  davet  edilen  üye olmayan diğer  her  hangi  bir  devletin  veya Genel  Kurul  tarafından  imzalamaya davet olunan her devletin imzasına açık tutulacaktır. Sözleşme onaylanacaktır ve onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderilecektir.

3. İşbu  maddenin  2.  fıkrasında  işaret  edilen Devletler, 28 Temmuz 1951 tarihinden  itibaren  Sözleşme'ye taraf olabileceklerdir. Taraf  olmak, taraf  olma belgesinin  Birleşmiş  Milletler  Genel  Sekreteri'nce  kayıtlara geçirilmesiyle başlayacaktır.


Madde 40

1. Her  hangi  bir  Devlet,  imzaladığı, onayladığı veya taraf  olduğu anda,  işbu Sözleşme'nin, uluslararası alanda sorumlu bulunduğu bütün topraklarda  ya  da  bu  toprakların    herhangi    bir    bölümünde uygulanacağını  ilan  edebilir.  Böyle  bir  ilan, Sözleşme'nin söz konusu Devlet için yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olacaktır.

2. Bu tür bir bölge belirlemesi, söz konusu tarihten sonraki herhangi bir tarihte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yapılacak bir duyuru ile gerçekleştirilecektir  ve    duyurunun,    Birleşmiş    Milletler    Genel Sekreteri'ne  ulaştırıldığının  doksanıncı günden  itibaren  veya  Sözleşme, bu  Devlet  için  yürürlüğe daha  ileri bir tarihte giriyorsa, o tarihte uygulamaya geçecektir.

3. Bu  Sözleşme'nin  imzalandığı, onaylandığı veya  ona taraf olunduğu  tarihte uygulanacak  bölgelerin  dışında  tutulan  topraklar açısından,  ilgili  her  Devlet,  bu toprakların  da  uygulama  bölgesinin içine  alınması  için,  bu  bölgelerin yönetimlerinin,  Anayasal  nedenlerle öngörülen  onaylarının  alınması koşuluyla, gereken adımları atma imkanlarını araştıracaktır.


Madde  41-  Üniter    olmayan  veya  Federal  bir  Devlet  hakkında aşağıdaki  hükümler uygulanacaktır:

(a) Bu Sözleşme'nin, Federal bir yasama organının yasama yetkisi alanına giren maddeleriyle  ilgili  olarak,  Federal  Hükümet'in  üstlendiği yükümlülükler,  Federal olmayan devletlerinki ile aynı olacaktır.

(b) Bu  Sözleşme'nin,  Federasyonun  anayasal  sistemine  göre, yasamayla  ilgili adımlar  atmak  zorunluluğu  bulunmayan  eyaletlerin, Federasyonu  oluşturan devletlerin veya kantonların  yasama  yetkileri alanına  giren  maddeleriyle  ilgili olarak  Federal  Hükümet,  bu  tür maddeleri,  mümkün  olan  en  kısa  zamanda eyaletlerin, Federasyonu oluşturan devletlerin veya kantonların ilgili makamlarına olumlu bir yorumla beraber bildirecektir.

(c) Bu Sözleşme'ye Taraf Federal bir Devlet, bir başka Taraf Devlet'in, Birleşmiş Milletler  Genel  Sekreteri  kanalıyla kendisine iletilecek  talebi üzerine, Sözleşme'nin  her  hangi  bir  hükmü  hakkında,  Federasyon'da ve  federasyonu oluşturan  birimlerde  geçerli  yasal    mevzuat  ve uygulamaya  ait,  söz  konusu hükmün,  yasal  veya  diğer  yollarla  ne oranda  geçerli  olduğunu  gösteren  bir açıklama yapacaktır.


Madde 42

1. Her  Devlet,  imzalama,  onaylama  veya  taraf  olma  sırasında, Sözleşme'nin 1., 3., 4.,  16.  (1),  33.,  36-46.  (dahil)  maddeleri  dışındaki maddeler  hakkında  çekince koyabilir.

2. Bu maddenin 1. fıkrası çerçevesinde çekince koyan her Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel  Sekreteri'ne  göndereceği  bir duyuru  ile  söz konusu  çekinceyi her zaman geri alabilir.


Madde 43

1. Bu Sözleşme, altıncı onay veya taraf olma belgesinin kayıt tarihini takip eden doksanıncı gün yürürlüğe girecektir.

2. Sözleşme,  altıncı onay veya taraf  olma  belgesinin  kayıt  tarihinden sonra onaylayan veya taraf olan Devletlerden her biri hakkında, bu Devletin onay veya taraf olma belgesinin kayıt tarihini takip eden doksanıncı gün yürürlüğe girer.


Madde 44

1. Her  Taraf  Devlet,  Birleşmiş  Milletler  Genel  Sekreteri'ne göndereceği bir duyuru ile Sözleşmeye taraf olmaya her zaman son verebilir.

2. Taraf olmanın sona erişi, ilgili Devlet hakkındaki duyurunun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından alındığı tarihinden bir sene sonra geçerli olur.

3. 40.  madde  çerçevesinde  bir  duyuru  veya  ilan  yapmışolan her Devlet, bu tarihten  sonraki  herhangi  bir  tarihte,  Birleşmiş  Milletler Genel  Sekreteri'ne yapacağı  bir  başvuru  ile,  bu  başvurunun Genel Sekreter'ce  alınmasından  bir  yıl sonra, Sözleşme'nin söz konusu toprağa uygulanışının sona ereceğini ilan edebilir.


Madde 45

1. Her  Taraf  Devlet,  Birleşmiş  Milletler  Genel  Sekreteri'ne göndereceği bir başvuru ile bu Sözleşme'de değişiklik yapılmasını her zaman talep edebilir.

2.  Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu,  bu  talep  hakkında  eğer  varsa, alınacak tedbirler konusunda tavsiyede bulunacaktır.


Madde 46- Birleşmiş Milletler  Genel  Sekreteri,  Birleşmiş  Milletler üyesi  bütün  Devletlere  ve 39. maddede bahsedilen üye olmayan devletlere:

(a) Birinci maddenin B kısmı uyarınca yapılan duyuru ve ilânları;

(b) 39. madde uyarınca yapılan imzalama, onaylama veya taraf olma işlemlerini;

(c) 40. madde uyarınca yapılan duyuruları ve ilânları;

(d) 42.  madde  uyarınca  konan  çekinceleri  veya  çekinceleri  geri çekişleri;

(e) 43. madde uyarınca, bu Sözleşme'nin yürürlüğe gireceği tarihi;

(f) 44. madde uyarınca taraf olmaya son verişleri ve bununla ilgili duyuruları;

(g) 45. madde uyarınca yapılacak değişiklik taleplerini bildirecektir.

YUKARIDAKI  NOKTALARA  SADIK  KALAN  aşağıda  imzaları bulunanlar,  usulüne uygun yetkili olarak, işbu Sözleşmeyi, Hükümetleri adına imzalamışlardır. Cenevre'de,  Yirmi sekiz Temmuz Bin dokuz yüz elli bir  tarihinde,  Fransızca  ve İngilizce metinleri aynı derecede geçerli olmak suretiyle  bir  nüsha  olarak düzenlenmiş olup Birleşmiş Milletler Örgütü  Arşivinde  bulundurulacaktır  ve  tasdikli  kopyaları,  Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve 39. maddede belirtilen üye olmayan Devletlere yollanacaktır.


CETVEL


Paragraf 1

1. Bu Sözleşme'nin 28. maddesinde belirtilen seyahat belgesi buraya ekli örneğe uygun olacaktır.

2. Bu belge,  ikisinden  biri  Ingilizce veya  Fransızca  olacak  şekilde en  az  iki  dilde düzenlenecektir.


Paragraf 2

Belgeyi  veren  ülkenin  mevzuatı saklı kalmak koşuluyla,  çocuklar, anne  ve babadan birinin veya istisnai hallerde diğer bir reşit mültecinin seyahat belgesine kaydolunabilirler.


Paragraf 3

Belgenin  verilmesi    için  alınacak  harçlar,    ulusal  pasaportlara uygulanan en düşük harçlardan fazla olmayacaktır.


Paragraf 4

Özel veya istisnai durumlar dışında, belge, mümkün olduğu kadar çok sayıda ülke için geçerli olacak şekilde verilecektir.


Paragraf 5

Belgenin geçerlilik  süresi,  belgeyi  veren makamın  takdirine  göre  bir veya  iki  yıl olacaktır.


Paragraf 6

1.  Belgenin  yenilenmesi  veya  geçerlilik  süresinin  uzatılması,  belge sahibi yasal ikametgahını diğer bir ülkeye nakletmediği  sürece  ve belgeyi  veren  makamın ülkesinde  yasal  olarak  ikamet  etmekte  ise, onu  veren  makama  aittir.  Yeni  bir belge verilmesi, aynıkoşullar altında, eski belgeyi veren makama aittir.

2. Bu  konuda  kendilerine  özel  olarak  yetkilendirilmiş  diplomatik temsilciler  veya konsolosluk makamları, hükümetleri tarafından verilmiş olan seyahat belgelerinin süresini altı ayı geçmeyen bir süre için uzatma yetkisiyle donatılacaklardır.

3. Taraf Devletler, artık kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet etmeyen ama yasal ikametgahlarının  bulunduğu  ülkeden  seyahat  belgesi alamayan  mültecilerin seyahat belgelerini yenileme veya geçerlilik sürelerini uzatma, ya da onlara yeni belge verme konularına sıcak bakacaklardır.


Paragraf 7

Taraf Devletler işbu  Sözleşme'nin  28.  maddesi  hükümleri  gereğince verilen belgeleri geçerli sayacaklardır.


Paragraf 8

Bir mültecinin  gitmek  istediği ülkenin yetkili makamları, eğer kendisini  o  ülkeye kabul  edeceklerse  ve  bunun  için  vizeye  gereklilik varsa,  mültecinin  taşıdığı belgeye vize vereceklerdir.


Paragraf 9

1. Taraf Devletler, nihai olarak gidecekleri ülkenin vizesini almışolan mültecilere transit vizeleri vermeyi taahhüt ederler.

2. Bu  tür    vizelerin  verilmesi,  herhangi  bir  yabancıya  vize verilmemesini haklı gösterebilecek sebeplerle reddedilebilir.


Paragraf 10

Çıkış, giriş  veya  transit  vizelerine  uygulanacak  harçlar,  yabancı pasaportlara  verilen  vizelere  uygulanacak  en  düşük  harçları geçmeyecektir.


Paragraf 11

Bir  mültecinin  kanuni  ikametgahını    değiştirip diğer bir Taraf Devletin  ülkesinde yerleşmesi  halinde,  28.  maddenin  hüküm  ve şartlarına  göre  yeni  bir  belge verilmesi  artık işbu ülkenin yetkili makamına  ait  olur  ve mültecinin  bu makama başvurma hakkı bulunur.


Paragraf 12

Yeni bir belge veren makam, eski belgeyi geri alacaktır ve eğer eski belgede, geri alındıktan sonra iadesi isteniyorsa belgeyi veren ülkeye iade edecektir. Aksi takdirde yeni belgeyi veren makam, eskisini geri alacaktır ve iptal edecektir.


Paragraf 13

1. Her Taraf  Devlet, kendisi tarafından  Sözleşmenin  28.  maddesine göre düzenlenen  bir  seyahat  belgesinin  sahibinin,  bu  belgenin geçerlilik  süresi  içinde her zaman o ülkeye tekrar girmesine izin vereceğini taahhüt eder.

2. Yukarıdaki  fıkra  hükümleri  saklı kalmak koşuluyla,  bir  Taraf Devlet,  belge sahibinin, ülkeden çıkanlara veya girenlere uygulanan muamelelere tabi olmasını talep edebilir.

3. İstisnai hallerde veya mülteciye belirli bir süreyle ikamet izni verilmişse, Taraf Devletlerin, belgeyi verirken, mültecinin kalabileceği süreyi, üç aydan az olmamak üzere, sınırlama hakkı saklıdır.


Paragraf 14

Yalnız  13.  paragraf  hükümleri  saklı kalmak koşuluyla,  işbu  Cetvel hükümleri, Taraf Devletlerin kendi  topraklarında geçerli olan, girişler, transit geçişler, geçici ikamet, yerleşme ve çıkışlarla ilgili, yürürlükteki yasaları ve yönetmelikleri hiçbir ihlal etmez.


Paragraf 15

Belgenin  verilmesi  veya  belgeye  konan  kayıtlar,  özellikle vatandaşlık  açısından, belge sahibinin statüsünü belirlemez veya ihlal etmez.


Paragraf 16

Bir  belgenin  verilmesi,  sahibine,  hiçbir   şekilde,  veren  ülkenin diplomatik temsilcileri veya konsolosluk makamlarının himayesini talep etmek  hakkını sağlamaz ve bu temsilci veya makamlara da bir himaye hakkı vermez.


İLİŞİK: Seyahat Vesikası Numunesi


(Vesika küçük bir defter şeklinde olacaktır)


(Takriben 15x10 cm.)


Kimyevi veya diğer vasıtalar ile yapılacak silinme ve değişikliklerin kolaylıkla fark edilecek bir tarzda basılması ve "28 Temmuz 1951 Sözleşmesi" kelimelerinin ita eden memleketin dilinde her sayfada tekrar edilerek basılması tavsiye olunur.


Defterin kapağı


SEYAHAT VESİKASI


(28 Temmuz 1951 Anlaşması)


(1)


SEYAHAT VESİKASI


(28 Temmuz 1951 Sözleşmesi)


Bu vesika, yürürlük süresi uzatılmazsa.................tarihine kadar muteberdir.


Soyadı..............................................


Adı (ları)..........................................


Refakatindeki çocuk (lar)..............


1- Bu vesika, hamiline sırf milli pasaport yerine geçecek bir seyahat vesikası sağlamak maksadıyla verilmiştir. Hamilinin vatandaşlık durumu hakkında hiçbir hüküm ifade eylemez ve vatandaşlığına tesir etmez.


2- Vesika hamilinin.........................ye (vesikayı veren makamların mensup olduğu memleketin adı yazılır) aşağıda daha sonrası için bir tarih yazılmamışsa.................tarihine kadar dönmesine müsaade edilmiştir (vesika hamilinin dönmesine müsaade olunan süre üç aydan az olmamalıdır.)


3- Vesika hamili ikametgahını bu vesikanın verildiği memleketten başka bir memlekete naklettiği takdirde, yeniden seyahati arzu ederse, yeni bir vesika almak için ikametgahı memleketinin, yetkili makamlarına müracaat etmelidir. (Eski vesika ita eden makama gönderilmek üzere yeni vesikayı veren makama tevdi edilir.)


(2)


Doğum yeri ve tarihi.................


Mesleki...................................


Şimdiki ikametgahı...................


+ Karısının evlenmeden evvelki soyadı ve adı (ları).....................


+ Kocasının soyadı ve adı (ları).........................


EŞKAL


Boy..................................


Saç..................................


Göz rengi.........................


Burun..............................


Yüz şekli,.........................


Renk................................


Hususi işaretler ...............


Refakatindeki çocuklar


Soyadı Adı (ları) Doğum yeri ve tarihi Cinsiyeti


.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................


+ Lüzumsuz kelimeler çizilir.


(Bu vesika, kapak hariç.....................sayfadan ibarettir.)


_____________________________________________________________


(3)


Vesika hamilinin fotoğrafı ve vesikayı veren makamın damgası


Hamilinin parmak izi, (ihtiyari)


Hamilinin imzası...................................


(Bu vesika, kapak hariç,.....................sayfadan ibarettir.)


(4)


1. Bu vesika aşağıdaki memleketler için verilmiştir:


................................................


................................................


2. Bu vesikanın verilmesine esas teşkil eden vesika veya vesikalar:


................................................


................................................


Vesikanın verildiği yer :............


Tarihi.......................................


Vesikayı veren makamın imzası ve damgası


Tahsil edilen harç: (Bu vesika kapak hariç.............sayfadan ibarettir.)


____________________________________________________________________


(5)


Vesika süresinin uzatılması


Tahsil edilen harç ................................................. tarihinden................................................... tarihine kadar.................................................. de .................................. tarihinde uzatılmıştır.


Vesikanın süresini uzatan makamın imza ve damgası


(Bu vesika, kapak hariç.........................sayfadan ibarettir.)


(6)


Vesika süresinin uzatılması


Tahsil edilen harç.........................tarihinden .........................tarihine kadar


.....................de..................................tarihinde uzatılmıştır.


Vesikanın süresini uzatan makamın imza ve damgası


Vesika suresinin uzatılması


Tahsil edilen harç.....................tarihinden..............tarihine kadar...............................


de..................................tarihinde uzatılmıştır.


Vesikanın süresini uzatan makamın imza ve damgası


(7-32)


VİZELER


Her vizede vesika hamilinin soyadı tekrar edilir.


(Bu vesika, kapak hariç..............sayfadan ibarettir.)


İhtirazi Kayıt

5 Eylül  1961 tarih ve  10898 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin onaylanması Hakkında Kanunun 2. maddesi şöyledir: .2. madde: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair  sözleşmenin  42.  maddesinin  bahsettiği  imkana  uygun  olarak, onaylama anında aşağıdaki ihtirazi kayıt kabul edilmiştir: Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz..Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri