EGM 2011 Yetki Devri Talimatı

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü


Sayı : B.05.1.EGM.0.13.49548

Konu: 1994/6169 sayılı Yönetmeliğin Yetki Devri


D O S Y A


İlgi: a) 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi

b) 30.11.1994 tarih 94/6169 sayılı İltica sığınma Yönetmeliği ve değişiklikleri.

c) 22.06.2006 tarih ve 57 sayılı Uygulama Talimatı ve değişikliği


İlgi (b)’de kayıtlı 30.11.1994 tarih ve 22127/23582 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” (94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliği) Karar Makamı başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında, Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden münferit yabancıların talepleri, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ile Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ve bu Yönetmelik gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından karara bağlanmaktadır.


İlgi (b)’de kayıtlı 94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliği ve ilgi (c)’de kayıtlı Uygulama Talimatı doğrultusunda, ilk işlemler Valilikler tarafından yapılarak, karar verilmesi için Bakanlığımıza gönderilmektedir.


Bununla birlikte 94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi İçişleri Bakanlığı’nın karar verme yetkisini uygun göreceği hallerde valiliklere devredebileceği,


5 inci maddesi ise, Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden münferit yabancıların Valiliklerce 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi gereğince mülakatlarının yapılması ve anılan mevzuat çerçevesinde mülakat yapma veya karar verme yetkisi verilen valiliklerde, mülakatı yapmak ve karar vermek üzere personel görevlendirilmesi hususunu içermektedir.


Diğer taraftan, Başbakanlık Makamı tarafından 25 Mart 2005 tarihinde onaylanan “İltica-Göç Ulusal Eylem Planı” uyarınca, Sığınmacı Kabul, Barınma Merkezleri ve Mülteci Misafirhanelerinin tesis edilerek faaliyete geçirilmesi öngörülmüştür.


Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan projelerden olan Mülteciler/Sığınmacılar İçin Kabul Tarama ve Barınma Merkezleri Projesi, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programları (IPA) kapsamında kabul edilerek fonlanmıştır.


Proje kapsamında 7 ilimizde (Ankara, Kırklareli, İzmir, Gaziantep, Van, Erzurum ve Kayseri) birer adet 750’şer kişi kapasiteli Kabul Tarama ve Barınma Merkezi inşa edilerek, tefriş edilecek ve modern işletim sistemleri kurulacak olup, söz konusu merkezlerin inşaatına 2012 yılı içerisinde başlanması planlanmaktadır.


Bu kapsamda;

Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen ve ülkemizden üçüncü bir ülkeye gitmek üzere sığınma talebinde bulunan kişiler hakkında etkin, adil ve hızlı şekilde karar verilebilmesi için Pilot uygulama olarak;


94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre sığınma müracaatlarına ilişkin ilk aşama karar verme yetkisinin Ankara, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum ve Kırklareli Valiliklerinden yapılan tüm sığınma müracaatlarında adı geçen Valiliklere, İstanbul ilinde ise sadece Atatürk Hava Hudut Kapısında yapılan sığınma başvurularında İstanbul Valiliğine 01 Ekim 2011 tarihinden itibaren devredilmesi,


İstanbul-Atatürk Hava Hudut Kapısındayapılacak sığınma başvurularında talebi kabul edilmeyen yabancının (olumsuz karar) itirazı için 72 saate kadar süre tanınması, Ankara, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum ve Kırklareli Valiliklerinden yapılacak sığınma başvurularında talebi kabul edilmeyen yabancının (olumsuz karar) itirazı için 15 günlük sürenin uygulanmasına devam edilmesi,


Bakanlık Makamının 30/06/2011 tarihli olurları ile uygun görülmüştür.


Bu kapsamda ilgi ( b ve c ) de kayıtlı 94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliği ve Uygulama Talimatında belirtilen esaslar kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum ve Kırklareli Valiliklerince aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde işlemler yürütülecektir.


Bu çerçevede:

1- 94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliğinin 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 30 uncu maddeleri uyarınca, İçişleri Bakanlığınca iltica/sığınma başvurularını işleme alan, mülakatı yapan, işlemleri yürüten, başvurular ile ilgili inceleme yapan ve mülakat raporu düzenlemekten sorumlu olan personel, yükümlülükleri yerine getirebilecek düzeyde insan hakları, uluslararası koruma, mülteci hukuku konularında bilgi sahibi olan ve eğitim almış personel arasından belirlenmelidir.


Bu doğrultuda söz konusu işlemleri yürütmek üzere iltica-sığınma alanında eğitim almış yeteri kadar personelin ilgili Valiliklerce istihdam edilerek belirlenen personelin isimleri Bakanlığa bildirilecektir.


2- Ankara, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum, Kırklareli illerinde ve İstanbul-Atatürk Hava Hudut Kapısında yapılan müracaatlarda; başvuru sahibi hakkında, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Valilikçe ilk karar verilecek ve bu süre içerisinde anılan şahıslara resen ikamet izni verilmeyecektir.


Ancak başvuru sahipleri hakkında 30 gün içeresinde ilk karar verilememesi halinde; Ankara, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum, Kırklareli Valiliklerince başvuru sahiplerine resen altı ay ikamet izni verilecek, bu süre içeresinde de karar verilmeye çalışılacaktır.


İstanbul Valiliğince Atatürk Hava Hudut Kapısında yapılan başvurularla ilgili bu süre içeresinde karar verilememesi durumunda Bakanlığa bilgi verilecektir.


3- Başvuru sahibi hakkında ilk kararın olumsuz olması halinde, 94/6169 sayılı İltica-Sığınma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre, Ankara, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum ve Kırklareli Valiliğine yapılan müracaatlarda 15 gün, İstanbul-Atatürk Hava Hudut Kapısı yetkililerine yapılan müracaatlarda 72 saat içerisinde itiraz edebileceği kendisine tebliğ edilecektir.


4- Ankara, İzmir, Gaziantep, Van, Kayseri, Erzurum ve Kırklareli Valiliğince; 6 ay ikamet izni verilen başvuru sahibinin itirazı bu süre içerisinde de sonuçlandırılamaması durumunda 6 ay daha ikamet izni verilerek, ikamet süresi bir yıla tamamlanacak ve bu süre içerisinde karar verilememesi halinde Bakanlığın talimatına göre işlem yapılacaktır.


İstanbul Valiliğince, ilk olumsuz karara itiraz eden başvuru sahibine, ikamet izni verilmeden, itiraz derhal Bakanlığa bildirilecek ve alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.


5- Başvuruların incelenmesi esnasında POL-NET’ de http//egm1ydbtstsrv01 linkinde yer alan Menşe ülke bilgilerinden yararlanılacaktır.


Bundan böyle yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak Valiliklerinizce gereken hazırlıkların yapılarak, ilgi (c)’de kayıtlı Uygulama Talimatında belirtilen esaslar kapsamında 01.10.2011 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,


Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.


Mustafa B.DEMİRER
Vali
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri