Bilgi Üniversitesi - Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 

Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen "Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi, Geri Dönüş mü" başlıklı projenin Mart 2008'de yayınlanan raporunun özet bölümünü aşağıda bulabilirisniz.


Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.
1990’larda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde ortaya çıkan yeni bir tür göç hareketinin yol açtığı, “kentsel yoksulluk”, “kayıtdışı ekonomi”, “artan suç eğilimleri”, “sokak çocukları”, “alt sınıf gettolarının oluşumu”, “namus cinayetleri”, “mafyoz ilişkiler”, “intiharlar”, “aile içi şiddet” ve “şiddetin kurumsallaşması” gibi konulara, son yıllarda kamuoyunda artan bir farkındalık bulunmaktadır. Ancak, konuyla ilgili etkin politika üretim ve uygulanım süreçlerine dair perspektifleri de içeren akademik çalışmalarda belirgin bir yetersizlik bulunmaktadır. Bu proje, göç sürecinde mülksüzleşen göçmenlerin ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel açıdan durumlarını, İstanbul, Mersin ve Diyarbakır örnekleri üzerinden inceleyerek, kentsel yerleşimlerde yoksullaşmanın kökten çözümü için uygun önlemlerin hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, zorunlu göçün sonuçlarının sadece göçmenlerin hayatlarıyla sınırlı olmadığı, göçmenlerin yeni çevrelerindeki dezavantajlı koşullarla birlikte, hem kendileri hem de yakınlarındakiler için huzurlu ve sağlıklı bir varoluşu engelleyen birçok zorluk ve sorun yaratarak daha geniş bir ölçekte sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeyi etkilediği ve istikrarı tehdit ettiği varsayımından hareket eder ve bu olgunun, bölgesel ve ulusal ölçekte, diğer sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal olgularla bağlantılı olduğu gerçeğine işaret etmeye çalışır.


Projenin temel amacı bu insanların hem kentsel yaşamla hem de yerel ve ulusal ekonomiyle başarılı şekilde “bütünleşme”lerini sağlayacak önkoşulların neler olduğunu tespit etmek, bu doğrultudaki gerekliliklerin gerçekleştirilmesini engelleyecek ya da kolaylaştıracak yapısal ve bireysel koşulları tahlil etmektir. Ayrıca, kent merkezlerindeki sorunları çözmeye yönelik bir seçenek olarak sunulan köye dönüş projelerinin gerçekleştirilebilirliğini incelemek, bu projelerin başarılı olabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken mikro ve makro faktörleri tanımlamak da proje amaçları arasındadır. 18 ay süren projede, mevcut araştırma sonuçları ve konuyla ilgili literatür incelenerek, geniş bir arşiv çalışması yapılmış; İstanbul, Diyarbakır ve Mersin’de kapsamlı bir alan araştırması yürütülmüş, sorunun çözümünde rol oynayacak kamu ve sivil kurumlardan yetkililerin katılacağı bir atölye çalışması hazırlıkları yapılmakta ve araştırma sonuçlarıyla birlikte politika önerilerini de içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.


Gerçekleştirilen alan araştırmasında, konunun doğası gereği, niceliksel ve niteliksel araştırma metodları birlikte kullanılmıştır. Yürütülen ampirik alan araştırması çerçevesinde göçmenlerin genel sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal durumlarının bir haritasını çıkarmak için Diyarbakır, Mersin ve İstanbul’daki göçmenlerle bir pilot araştırma yapılmak suretiyle ortaya çıkan sonuçlarla hipotezler oluşturulmuş, soru kılavuzları hazırlanmıştır. Yarıyapılandırılmış olarak hazırlanan bu soru formları, sözkonusu kentlerdeki örneklem gruplarına uygulanmıştır. Derinlemesine görüşmeler ve odak grup tartışmaları yapmak, ve etnografik bilgi toplamak amacıyla da seçilen hanelere çoklu ziyaretler yapılmıştır.


Böylece, özel vakalar hakkında bilgiye ulaşmak ve bunların genel durum içinde önemlerini değerlendirmek mümkün olmuştur. Araştırma örneklemi toplam 150 haneden oluşmuştur. Alan araştırması ön hazırlık süreci için 5 ay, alan araştırmasının gerçekleştirilmesi için 9 ay, verilerin değerlendirilip sonuç raporunun yayınlanması için 4 aylık süreler öngörülmüştür. 5 kişiden oluşan araştırma ekibinin yanısıra, projenin bir direktörü ve koordinatörü vardı. 


Gerçekleştirilen proje, bir yandan disiplinlerarası bir yaklaşımla konunun toplumsal, ekonomik, demografik, kentsel ve kriminolojik yönlerini anlamak ve ortaya çıkarmak yoluyla göç bilgisine katkıda bulunurken, bir yandan da sorunların çözümüne ilişkin birtakım öneriler sunmuş ve sorunun farklı yanlarının çözüm sürecinde ulusal, yerel, kentsel kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarını biraraya getirilmesi kousunda kamuoyu yaratılmasına katkıda bulunmuştur.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021