BİLGESAM - Yasadışı Göç ve Türkiye

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) tarafından hazırlanan "'Yasadışı Göç ve Türkiye" başlıklı raporun sunuş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.SUNUŞ

Dünya’daki ve yurt içindeki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak; Türkiye’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, güvenlik stratejilerine; siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak; karar alıcılara milli menfaatler doğrultusunda gerçekçi çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM)’nin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. BİLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu’nun ilk toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, yukarıda aktarılan amaçları gerçekleştirmek üzere, çeşitli konularda raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede, 13. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereğince, sınıraşan niteliği sebebiyle küresel bir sorun haline dönüşmüş yasa dışı göç ile ilgili olarak bir rapor hazırlanmıştır.


Raporda belirtildiği gibi, ulaşım ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler sayesinde, seyahat süreleri azalması; internet, mobil telefon ve uydu aracılığı ile her türlü bilgiye ulaşım kolaylaşması yasa dışı göç oranının artmasına yol açmıştır. Terörizm, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlarla bağlantısı sebebiyle hedef ülkelerce bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilen yasa dışı göç, özellikle 11 Eylul sonrası dönemde söz konusu ülkelerin göç ve sığınma politikalarını katılaştırmalarına ve yasa dışı göçü engellemek adına ciddi önlemler almalarına neden olmuştur. Bu sebeple yasa dışı göç günümüzde daha çok güvenlik perspektifinden değerlendirilmektedir.


Ancak bu güvenlik perspektifi göç olgusunun insani boyutunun gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. Yasal göç ve sığınma prosedürlerini aşamayıp yasa dışı göçe başvuran kişilerin önemli bir kısmı gerek göç sırasında gerekse de hedef ülkeye varışlarından itibaren oldukça güç şartlarda yaşamak ve barınmak zorunda kalmaktadır. Bu durum tüm ilgili ülkeler gibi bugün hem transit hem de hedef ülke haline gelmiş Turkiye’ye de birtakim sorumluluklar yüklemektedir.


Bu raporun amacı, bir yandan bu sorumlulukları yerine getirmeye, bir yandan konuyla ilgili AB müktesebatına uyum sağlamaya bir yandan da ulusal menfaatlerini gözetmeye çalışan Türkiye’de, yasa dışı göçün engellenmesi hususunda yapılanlara ve yapılması gerekenlere değinilerek konuyla ilgili mevcut perspektifin genişletilmesidir.


Raporun bu alanda çalışma yapan akademisyenler, araştırmacılara ve Türkiye'nin dış politika stratejilerine katkı sağlaması temennisiyle, raporu hazırlayan Emine AKÇADAĞ’a ve destek sağlayan BİLGESAM personeline teşekkür ederim.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021